ตอน15 (Autonomous Maintenance)เตรียมการและดำเนินการฝึกอบรมการตรวจสอบโดยรวม

・ร่างกำหนดการตรวจสอบโดยรวม แผนดำเนินการ  Step 4 ของการบำรุงรักษาด้วยตนเอง (ตัวอย่าง) หมายเหตุ : แต่ละวิชา ดำเนินการประมาณ 1 เดือน ・ตัวอย่างโปรแกรมการอบรมหัวหน้ากลุ่มย่อย   ・วิธีอบรมถ่ายทอดสู่สมาชิกกลุ่มและข้อควรระวัง (1) Flow การอบรมถ่ายทอดตามลำดับชั้น           สต๊าฟซ่อมบำรุง ⇒ หัวหน้ากลุ่ม ⇒ สมาชิก ⇒ ตรวจสอบโดยรวม(ติด Tag) ...
Read More

ตอน14 (Autonomous Maintenance)วิธีดำเนินการตรวจสอบโดยรวม

วิธีดำเนินการตรวจสอบโดยรวม วิธีดำเนินการตรวจสอบโดยรวม           ・วัตถุประสงค์และการวางตำแหน่งการตรวจสอบโดยรวม (1) วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบโดยรวม             ・ เข้าใจงาน หน้าที่ ฟังก์ชั่น โครงสร้างของเครื่องจักรเป็นอย่างดี             ・ ทำการตรวจสอบประจำวันตามความรู้ หลักการทฤษฎีของงานและเครื่องจักร             ・ มีทักษะในการตรวจวัดความเสื่อมสภาพและคาดการณ์ปัญหาได้ (2) การวางตำแหน่งการตรวจสอบโดยรวม             ・ ใน Step 1 ...
Read More

ตอน13 (Autonomous Maintenance)วิธีดำเนินการซ่อมบำรุงให้กลับสู่เงื่อนไขพื้นฐาน

วิธีดำเนินการซ่อมบำรุงให้กลับสู่เงื่อนไขพื้นฐาน วิธีดำเนินการซ่อมบำรุงให้กลับสู่เงื่อนไขพื้นฐาน ・การซ่อมบำรุงให้กลับสู่เงื่อนไขพื้นฐาน (1) การทำความสะอาดคือการตรวจสอบ ⇒ ทำความสะอาดโดยกำหนดจุดสำคัญ (2) หล่อลื่น ⇒ เพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพผิดธรรมชาติ (3) ขันแน่น ⇒ การปล่อยให้หลวมคลอนทำลายเครื่องจักร (4) ตั้งศูนย์ ⇒ การเยื้องศูนย์ทำให้เกิด Stress กับเครื่องจักรมากเกินไป (5) ใช้เครื่องอย่างถูกต้อง (6) การทำความสะอาดคือการตรวจสอบ ⇒ ค้นหาจุดบกพร่องด้วยการตรวจสอบ ・ซ่อมบำรุงให้กลับสู่เงื่อนไขพื้นฐาน (1) การทำความสะอาดคือการตรวจสอบ ⇒ ทำความสะอาดโดยกำหนดจุดสำคัญ (2) หล่อลื่น ⇒ เพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพผิดธรรมชาติ ...
Read More

ตอน12 (Autonomous Maintenance)จุดสำคัญของการบำรุงรักษาด้วยตนเอง

หัวหน้างานมีหน้าที่พัฒนาลูกน้อง เพื่อการนี้ จึงต้องส่งเสริมการบำรุงรักษาด้วยตนเอง โดยยกระดับความเป็นผู้นำทำการฝึกอบรมถ่ายทอดลูกน้องด้วยตนเอง มีระบบสนับสนุนส่งเสริมการบำรุงรักษาด้วยตนเองโดยให้เวลา ให้เครื่องมือ เก็บข้อมูลที่จำเป็น มีผู้เชี่ยวชาญหนุนหลัง ดูแลรักษาความปลอดภัย กำหนดเวลาดำเนินกิจกรรม เป็นต้น ซึ่งเหล่านี้ต้องเตรียมการตั้งแต่ก่อน Kick Off อีกทั้งยังต้องฝึกสายตาในการมองและฝึกปรือฝีมือเอาไว้ เพราะต้อง ทำการเช็คทิศทางและระดับของกิจกรรมด้วย ไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถชี้แนะลูกน้องได้ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีประสบการณ์เอง เครื่องจักรเป้าหมาย ...
Read More

ตอน11 (Autonomous Maintenance)เครื่องมือส่งเสริมการบำรุงรักษาด้วยตนเอง ( Visual Control )

・ประสิทธิผลจากการใช้ Visual Control (1)・ ค้นพบสิ่งผิดปกติแต่เนิ่น ๆ ・ ตัดสินว่าปกติหรือผิดปกติ (2)・ เวลาผิดปกติทำให้สามารถจัดการได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ・ จากสภาพผิดปกติสู่สภาพปกติ (3)・ การเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบ และทำให้ตรวจสอบง่าย ・ จากมาตรฐานชั่วคราวสู่มาตรฐานตัวจริง (4)・ ทำให้รู้การเสื่อมสภาพง่ายขึ้น ・ ...
Read More

ตอน10 (Autonomous Maintenance)เครื่องมือส่งเสริมการบำรุงรักษาด้วยตนเอง

Tag และตัวอย่างการใช้ 2. ของวิเศษ 3 อย่างของการบำรุงรักษาด้วยตนเอง กระดานกิจกรรม กระดานกิจกรรม ทำให้รู้ได้ด้วยการมองปราดเดียวว่า เพื่อการรับและทำให้นโยบายเบื้องบนเป็นจริง กลุ่มย่อยของพวกตน “ตอนนี้จะต้องทำอะไร” “มีปัญหาอย่างไรอยู่บ้าง” “และพยายามจะแก้ไขปัญหา อย่างไร” เพื่อให้สมาชิกทุกคนมีความเข้าใจและเพื่อให้ผู้บังคับบัญชารู้ถึงการดำเนินการของพวกตน และรับการชี้แนะอย่างถูกต้องเหมาะสมได้อย่างรวดเร็ว หัวข้อบนกระดานกิจกรรม ・ นโยบาย (เป้าหมายดัชนีชี้วัด ...
Read More

ตอน 9 (Autonomous Maintenance)ตัวอย่างใบตรวจวินิจฉัยการบำรุงรักษาด้วยตนเอง(งานประกอบ)และ(คลังสินค้า)

  เรียบเรียงโดย  อาจารย์ณรงค์เกียรติ  นักสอนที่ปรึกษา TPM-JIPM ...
Read More

ตอน 8 (Autonomous Maintenance) ตัวอย่างใบตรวจวินิจฉัยการบำรุงรักษาด้วยตนเอง

  เรียบเรียงโดย  อาจารย์ณรงค์เกียรติ  นักสอนที่ปรึกษา TPM-JIPM ...
Read More

ตอน 7 (Autonomous Maintenance) วิธีตรวจวินิจฉัยการบำรุงรักษาด้วยตนเอง

・การตรวจวินิจฉัย Step (1)จุดประสงค์                 ・เพื่อตรวจสอบว่าได้บรรลุเป้าหมายตามจุดประสงค์ของกิจกรรมการบำรุงรักษา                      ด้วยตนเองของแต่ละกลุ่มย่อย                 ・ทำให้หน้างานมีสภาพอย่างที่ควรเป็นดังที่ผู้บริหารคิด (2)การดำเนินการตรวจวินิจฉัย                1)รายงานโดยหัวหน้าที่กระดานกิจกรรม และสมาชิกทุกคนตอบคำถามของผู้ตรวจวินิจฉัย               ...
Read More

ตอน 6 (Autonomous Maintenance) Step 1-3 ของการบำรุงรักษาด้วยตนเอง

Step 3:จัดทำมาตรฐานชั่วคราวของการบำรุงรักษาด้วยตนเอง ・การรักษา (ทำตาม) “มาตรฐานชั่วคราวของการบำรุงรักษาด้วยตนเอง” (1)ทำหัวข้อและวิธีการที่ควรรักษาให้ชัดเจน     ・ทำมาตรฐานการตรวจสอบให้ชัดเจน (2)ทำความเข้าใจเหตุผลที่รักษาไม่ได้ (Know-why) ให้ดี     ・เข้าใจความสัมพันธ์เชิงเหตุผลของคุณภาพกับการขัดข้องของเครื่องจักร (3)เรียนรู้ความสามารถในการที่จะรักษา     ・ฝึกอบรมการปฏิบัติงานตรวจสอบ ทำความสะอาด หล่อลื่น (4)จัดเตรียมสภาพแวดล้อมให้สามารถรักษาได้     ...
Read More

ตอน 5 (Autonomous Maintenance) Step 1-3 ของการบำรุงรักษาด้วยตนเอง

 Step 2:มาตรการต่อแหล่งต้นตอ จุดเข้าถึงได้ยาก Step 2:มาตรการต่อแหล่งต้นตอ จุดเข้าถึงได้ยาก 1. มาตรการต่อแหล่งต้นตอ  (1) จำกัดขอบเขตของความสกปรกให้น้อยที่สุด  1)ป้องกันการฟุ้งกระจายของน้ำมันตัดกลึง เศษโลหะ ครีบ เป็นต้น  2)ใช้เวลาในการใส่น้ำมันตัดกลึงให้น้อยที่สุด      3)ค้นหาความเร็วและตำแหน่งในการใส่น้ำมันตัดกลึงให้เหมาะสมที่สุด     ...
Read More

ตอน 4 (Autonomous Maintenance) Step 1-3 ของการบำรุงรักษาด้วยตนเอง

  ・Step 1:ทำความสะอาดเบื้องต้น (1)การทำความสะอาดคือ การตรวจสอบ             ด้วยการทำความสะอาด ทำให้ได้เห็นได้สัมผัส และค้นพบจุดบกพร่องได้อย่างจริงจัง (2)จุดบกพร่องเล็กน้อย คือ ข้อบกพร่องเล็กขนาดที่อาจมองไม่เห็น หรือคิดว่าอาจไม่ส่งผลต่อการขัดข้องของเครื่องจักรหรือ             ของเสีย  ถ้าเพียงจุดบกพร่องนั้นอาจไม่ทำให้เกิดปัญหา แต่เมื่อมีจุดบกพร่องเล็กน้อย   เกิดพร้อมกันจึงเกิดปัญหาขึ้นได้     ...
Read More