...

อาจารย์ณรงค์เกียรติ  นักสอน

คือ ที่ปรึกษา TPM ที่ได้รับการ Certified TPM Black Belt จาก Japan Institute of Plant Maintenance (JIPM)

คือ ที่ปรึกษา Lean ที่ได้รับการอบรม Lean Production System ที่ประเทศญี่ปุ่น จาก AOTS , Yokohama Kenshu Center, Japan

คือ ที่ปรึกษา TQM Problem Solving ที่ได้รับการพัฒนาจาก Mr.Masuo Suyama ปรมาจารย์ชาวญี่ปุ่นด้าน Problem Solving และ Policy Deployment จาก Komutsu Career Creation (KCC)

คือ วิทยากรหลักสูตร TPM และ Lean ที่จัดอบรมต่อเนื่องมากกว่า 15 ปี

คือ อาจารย์พิเศษหลักสูตร TPM คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยี ไทยญี่ปุ่น

คือ ที่ปรึกษาและวิทยากรที่มีประสบการณ์มากกว่า 20ปี และให้คำปรึกษาโรงงานอุตสาหกรรมทั้งในไทย และเวียดนามรวมมากกว่า 60 โรงงาน

คือ ที่ปรึกษาคนไทยที่ให้คำปรึกษากิจกรรม TPM ช่วยให้ 18 โรงงานได้รับรางวัล TPM Award จาก JIPM ประเทศญี่ปุ่น

คือที่ปรึกษาที่สนับสนุนให้ทุกคนพัฒนาตนเอง เพื่อจะได้ใช้ความสามารถที่ซ่อนอยู่อย่างเต็มศักยภาพ

Achieving TPM Excellence Award Category A 2022

Swan Industries (Thailand) Company Limited

Achieving TPM Excellence Award Category A 2023

Swan Industries (Thailand) Company Limited

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.