ตอน 5 การเตรียมการ Implement TPM for SME

ขั้นตอนของการ Implement TPM for SME (การสร้างระบบเตรียมการ Implement)         การเตรียมการ Implement TPM for SME หมายถึง ก่อนจะถึงการ Kick Off ...
Read More

ตอน 4 แนวคิดของ TPM for SME

4-1 ความสัมพันธ์ของ TPM for SME ใน TPM for SME นั้น บริษัทที่มุ่งสู่ “การผลิตที่เป็นของตัวเอง” ด้วยขนาดที่เล็กจะมีเป้าหมายการสร้างฐานพื้นฐานของการสร้างความแข็งแกร่งของคุณลักษณะที่เน้นคน ด้วยกิจกรรมที่สอดคล้องกับขนาด ความสัมพันธ์ของเสา 4 เสาของ TPM for SME ...
Read More

ตอน 3 ลักษณะพิเศษของ TPM for SME

3-1 TPM for SME ทบทวนพื้นฐานของที่ทำงาน ประการแรก หลักการพื้นฐานของที่ทำงานนั้น คือ การมุ่งสู่เป้าหมายนั่นเอง ด้วยเหตุนี้ คนที่ทำงานในที่ทำงานนั้น จะต้องมุ่งมั่นต่อการทำงาน มีความชำนาญในงานต่อการ Setup หรืองานต่างๆมีจิตสำนึกการบริหารสูงต่อเรื่องที่ต้องปฏิบัติตามในที่ทำงาน หรือระยะเวลาส่งมอบ มีจิตสำนึกการประสานเชื่อมโยงในงาน มีความสมานสามัคคี คนที่ทำงานจะต้องรับเอาคุณลักษณะที่ทำงาน ที่สามารถทำสิ่งเหล่านี้มาสู่ตัวเองได้ ...
Read More

ตอน2 TPM for SME คืออะไร

        เมื่อบริษัทขนาดกลางและย่อมเริ่มทำกิจกรรมอะไรบางอย่าง ก็มักจะมีปัญหาที่เป็นของบริษัทขนาดกลางและย่อมเกิดขึ้นเสมอ โดยทั่วไป ในบริษัทขนาดกลางและย่อมนั้น จะมีพนักงานประมาณ 10 ~ 50 คนเท่านั้น ก็จะมีโครงสร้าง “เป็นทางการ” เช่น ประธานบริษัท, ผู้จัดการโรงงาน, พนักงานหรือว่าทีมงาน Staff ...
Read More

ตอน 1 จุดเริ่มกิจกรรม TPM for SME เพื่อผลลัพธ์อันสั้น ด้วยต้นทุนที่ต่ำ

1. ประเด็นปัญหาที่มีอยู่ของบริษัทขนาดกลางและย่อม ภายใต้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว บริษัทขนาดกลางและย่อมได้ดำเนินการสร้างประสิทธิภาพให้แก่ ค่าจ้างแรงงานหรือการลงทุนเครื่องจักร ทั้งยัง Restructuring อย่างเอาเป็นเอาตายเพื่อการฟื้นสภาพธุรกิจของตน พร้อมกับการดำเนินการดังกล่าว สิ่งที่บริษัทขนาดกลางและย่อมต้องทำต่อไปคือ การรับรู้สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่บริษัทตัวเองเผชิญอยู่หรือ จุดแข็ง จุดอ่อนของบริษัทตนเอง ดำเนินการบริหารด้วยความเด็ดเดี่ยวจากมุมมองหลายมุมมอง ไม่ยึดติดกับตัวอย่างที่มีมาก่อนหรือวัฒนธรรมการปฏิบัติของบริษัทอื่นหรือในวงการ หมายความว่าเป็น “บริษัทขนาดกลางและย่อมที่เป็นตัวของตัวเอง” 1-1 การเปลี่ยนแปลงการผลิตของอุตสาหกรรมการผลิต ลักษณะพิเศษของอุตสาหกรรมการผลิตที่เป็นแกนกลางมายาวนานจนถึงช่วงเติบโตในระดับสูง ...
Read More