...

ตอน 11 การกำหนดนโยบายพื้นฐานและเป้าหมายไปสู่ TPM for SME

      1. การกำหนดนโยบายพื้นฐาน          ทำการสะสางนโยบายพื้นฐาน แนวคิดการบริหารธุรกิจและสภาพวดล้อมที่รายล้อม แล้วแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนไปสู่ TPM for SME ภายในแผนธุรกิจนอกจากนี้ ภายในเป้าหมายการบริหารจัดทำเป้าหมายของ TPM for SME ตารางภาพ ...
Read More

ตอน 10 การทำให้ภาพ TPM for SME ที่มุ่งหวังมีความชัดเจน

6-1 วัตถุประสงค์ของการทำให้ชัดเจน         การทำให้นโยบายและเป้าหมายมีความชัดเจนนั้น ไม่ว่าบริษัทที่ไหนก็เป็นสามัญสำนึกของการบริหารนโยบายอยู่แล้ว ดังนั้น จึงมีการแสดงให้เห็นปรัชญาบริษัท, นโยบายประธาน, แผนระยะกลาง, เป้าหมายของแต่ละปีต่างๆ การทำให้เจตนารมณ์ของผู้บริหารธุรกิจมีความชัดเจนนั้น รวมทั้งการให้พนักงานทั้งหมดมีความเข้าใจในทิศทางที่ควรจะก้าวไปหรือแนวคิดของบริษัทอยู่เสมอ จึงเป็น “ก้าวแรกของการไคเซ็นคุณลักษณะของบริษัท”       ...
Read More

ตอน 9 การจัดระเบียบองค์กรกิจกรรมในการส่งเสริม TPM for SME

5.1 การจัดระเบียบองค์กรกิจกรรม       ให้มีการผสมผสานองค์กรแนวตั้งของระดับบริหารในการส่งเสริม TPM for SME  ให้ผสมผสานกับคณะกรรมการส่งเสริมที่มีผู้บริหารสูงสุดเป็นแกนกลาง หรือรูปแบบที่มีองค์กรแนวนอนการไคเซ็น หรือ Circle เข้าด้วยกัน นั่นคือ การสร้างองค์กรแบบ Matrix ที่มีแนวตั้งและแนวนอนหรือที่เป็น “องค์กรกลุ่มย่อยซ้อนกัน” ในรูปแบบการเข้าร่วมการบริหารเป็นกลุ่ม     ...
Read More

ตอน 8 การ Implement Campaign

4 Implement Campaign ทำการรวบรวมสโลแกน คำขวัญต่างๆ เป็นเป้าหมายในอนาคต โดยมีวัตถุประสงค์การซึมซับและรู้กระจ่างต่อกิจกรรมไปยังพนักงานโดยผ่านการใช้คำขวัญ สามารถทำให้พนักงาน Operator พนักงานชั่วคราว ที่โอกาสที่จะแสดงความคิดเห็นในแต่ละวันมีน้อย ได้มีโอกาสคิดถึงบริษัทหรือมีความคาดหวังต่อภาพอนาคตของบริษัทเกิดขึ้น ซึ่งจะทำให้การเข้าใจต่อบรรยากาศของบริษัทและกิจกรรมดำเนินไปได้ ในบริษัท (โรงงาน) ใช้การแสดงโปสเตอร์ สโลแกนที่รวบรวมมาทั้งหมด สามารถส่งเสริมสร้างให้เกิดบรรยากาศของกิจกรรมทั้งหมดของบริษัท (โรงงาน) Campaignทำการรวบรวมโปสเตอร์ ...
Read More

ตอน 7 การดำเนินการกิจกรรม Model

3. การดำเนินการกิจกรรม Model 3-1 วัตถุประสงค์ ในการดำเนินกิจกรรมนั้น ประการแรก ผู้บริหารสูงสุด - ผู้จัดการโรงงาน - ผู้บริหารจะปฏิบัติกิจกรรม TPM for SME โดยเป็นกิจกรรม Model วัตถุประสงค์นั้น มีดังต่อไปนี้  จากการที่ผู้บริหารสูงสุด ...
Read More

ตอน 6 การศึกษาการ Implement

       การศึกษาการ Implement มีเป้าหมายที่คนที่ยังไม่รู้จัก TPM for SME จะทำการเชิญที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทแม่มาที่หน้างาน เพื่อให้เรียนรู้ความรู้ขั้นพื้นฐาน ดังแสดงในตัวอย่างการแจ้งการจัดการศึกษา Implement ในตาราง 2-4    ความรู้ขั้นพื้นฐาน คือ ความคิดของกิจกรรม ปรัชญาพื้นฐาน ลักษณะพิเศษ ...
Read More

ตอน 5 การเตรียมการ Implement TPM for SME

ขั้นตอนของการ Implement TPM for SME (การสร้างระบบเตรียมการ Implement)         การเตรียมการ Implement TPM for SME หมายถึง ก่อนจะถึงการ Kick Off ...
Read More

ตอน 4 แนวคิดของ TPM for SME

4-1 ความสัมพันธ์ของ TPM for SME ใน TPM for SME นั้น บริษัทที่มุ่งสู่ “การผลิตที่เป็นของตัวเอง” ด้วยขนาดที่เล็กจะมีเป้าหมายการสร้างฐานพื้นฐานของการสร้างความแข็งแกร่งของคุณลักษณะที่เน้นคน ด้วยกิจกรรมที่สอดคล้องกับขนาด ความสัมพันธ์ของเสา 4 เสาของ TPM for SME ...
Read More

ตอน 3 ลักษณะพิเศษของ TPM for SME

3-1 TPM for SME ทบทวนพื้นฐานของที่ทำงาน ประการแรก หลักการพื้นฐานของที่ทำงานนั้น คือ การมุ่งสู่เป้าหมายนั่นเอง ด้วยเหตุนี้ คนที่ทำงานในที่ทำงานนั้น จะต้องมุ่งมั่นต่อการทำงาน มีความชำนาญในงานต่อการ Setup หรืองานต่างๆมีจิตสำนึกการบริหารสูงต่อเรื่องที่ต้องปฏิบัติตามในที่ทำงาน หรือระยะเวลาส่งมอบ มีจิตสำนึกการประสานเชื่อมโยงในงาน มีความสมานสามัคคี คนที่ทำงานจะต้องรับเอาคุณลักษณะที่ทำงาน ที่สามารถทำสิ่งเหล่านี้มาสู่ตัวเองได้ ...
Read More

ตอน2 TPM for SME คืออะไร

        เมื่อบริษัทขนาดกลางและย่อมเริ่มทำกิจกรรมอะไรบางอย่าง ก็มักจะมีปัญหาที่เป็นของบริษัทขนาดกลางและย่อมเกิดขึ้นเสมอ โดยทั่วไป ในบริษัทขนาดกลางและย่อมนั้น จะมีพนักงานประมาณ 10 ~ 50 คนเท่านั้น ก็จะมีโครงสร้าง “เป็นทางการ” เช่น ประธานบริษัท, ผู้จัดการโรงงาน, พนักงานหรือว่าทีมงาน Staff ...
Read More

ตอน 1 จุดเริ่มกิจกรรม TPM for SME เพื่อผลลัพธ์อันสั้น ด้วยต้นทุนที่ต่ำ

1. ประเด็นปัญหาที่มีอยู่ของบริษัทขนาดกลางและย่อม ภายใต้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว บริษัทขนาดกลางและย่อมได้ดำเนินการสร้างประสิทธิภาพให้แก่ ค่าจ้างแรงงานหรือการลงทุนเครื่องจักร ทั้งยัง Restructuring อย่างเอาเป็นเอาตายเพื่อการฟื้นสภาพธุรกิจของตน พร้อมกับการดำเนินการดังกล่าว สิ่งที่บริษัทขนาดกลางและย่อมต้องทำต่อไปคือ การรับรู้สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่บริษัทตัวเองเผชิญอยู่หรือ จุดแข็ง จุดอ่อนของบริษัทตนเอง ดำเนินการบริหารด้วยความเด็ดเดี่ยวจากมุมมองหลายมุมมอง ไม่ยึดติดกับตัวอย่างที่มีมาก่อนหรือวัฒนธรรมการปฏิบัติของบริษัทอื่นหรือในวงการ หมายความว่าเป็น “บริษัทขนาดกลางและย่อมที่เป็นตัวของตัวเอง” 1-1 การเปลี่ยนแปลงการผลิตของอุตสาหกรรมการผลิต ลักษณะพิเศษของอุตสาหกรรมการผลิตที่เป็นแกนกลางมายาวนานจนถึงช่วงเติบโตในระดับสูง ...
Read More
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.