...

Services

Courses

รุ่นที่ 37 (Quick Change Over) การปรับตั้งเครื่องจักรอย่างรวดเร็วด้วยเทคนิค SMED

หลักสูตร รุ่นที่ 37 (Quick Change Over) การปรับตั้งเครื่องจักรอย่างรวดเร็วด้วยเทคนิค SMED วันที่จัดอบรม วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 รับจำนวน 20 ท่าน เวลา 09.00 - 16.30 ...
Read More

Lean Kaizen Express ลีน – ไคเซ็นสำหรับการปรับปรุงกระบวนการ รุ่นที่ 25

หลักสูตร รุ่นที่25 Lean Kaizen Express ลีน - ไคเซ็นสำหรับการปรับปรุงกระบวนการ วันที่จัดอบรม วันศุกรที่ 18 มกราคม 2562 รับจำนวน 20 ท่าน เวลา 09.00 - 16.30 ...
Read More

รุ่นที่ 55 TPM : Focused Improvement การปรับปรุงงานเพื่อลดความสูญเสีย

หลักสูตร รุ่นที่ 55 TPM : Focused Improvement การปรับปรุงงานเพื่อลดความสูญเสีย วันที่จัดอบรม วันอังคารที่ 29 มกราคม 2562 รับจำนวน 20 ท่าน เวลา 09.00 - 16.30 ...
Read More

Blog : Productivity Tips

ตอน 1 เข้าใจง่าย ทำได้แน่นอน การบำรุงรักษาคุณภาพที่ดำเนินการด้วย “Infinite Loop”

“Infinity Loop” เทคนิคนี้ตอนได้ยินครั้งแรก จากการทำกิจกรรม TPM ...
Read More
/ Infinite Loop, TPM

Karakuri Concept กลไกพื้นฐานที่นำมาสร้าง Karakuri Kaizen 8. ไฟฟ้า

หลักการของมอเตอร์ ที่เปลี่ยนไฟฟ้าเป็นการทำงาน ด้วยแม่เหล็กและขดลวด -1- พลังของไฟฟ้าและพลังของแม่เหล็ก ...
Read More
/ Karakuri Kaizen, Karakuri Kaizen

Our Customer

search

Popular Post

ณรงค์เกียรติ นักสอน
  • เราคือที่ปรึกษาและวิทยากรที่พัฒนาคนจากประสบการณ์ตรงในโรงงานไม่ใช่ทฤษฎี
  • เรามีประสบการณ์ตรงจากการให้คำปรึกษาด้านการลดต้นทุน และเพิ่มผลผลิตด้วย Productivity Management Tools (TPM, Lean, (TPS), TQM (Problem Solving)) ที่หลากหลาย
  • เราเน้นการทำงานที่หน้างานจริงร่วมกับลูกค้า เพื่อแก้ไขปัญหาในการพัฒนาบุคลากรของแต่ละองค์กร เพื่อให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม
  • เราให้คำแนะนำการปฏิบัติที่หน้างานจริง ร่วมมือและสนับสนุนงานในภาคปฏิบัติอย่างเข้มข้น เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์ที่ดีเพื่อให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์ที่ลูกค้าพึงพอใจ
Tags
5 Key Point บริหารด้วย TPM Autonomous Maintenance Cost reduction by visualizing losses Early Management for Advance Losses Prevention Focused Improvement เพื่อลดความสูญเสีย IoT Technology Exhibition Forum Karakuri Concept Karakuri Concept หลักการของลูกรอก Karakuri Kaizen Karakuri คืออะไร Lean Kaizen Express Lean Kaizen Express ลีน Planned Maintenance QC Tools สำหรับการแก้ไขปัญหา Quality Maintenance for ZERO DEFECT Quick Change Overด้วยเทคนิค SMED Total Productive Management (TPM)คืออะไร TPM Instructor TPM คือ TPM ทั่วทั้งบริษัท TPM พื้นฐานเพื่อมุ่งสู่ Operational Excellence TPM แบบปลอม ๆ กลไกการทำ TPM การพัฒนากิจกรรม TPM การศึกษาการ Implement การเตรียมการ Implement TPM for SME กำเนิดของการผลิตแบบลีน กิจกรรม Office TPM กิจกรรม TPM for SME จุดร่วมของ TPS และ TPM ทฤษฎี Mother Program ทำไมถึงต้องบำรุงรักษา ภาพลักษณ์ของ 5 ส ระบบการผลิตแบบ Lean ลักษณะพิเศษของ TPM for SME วิธีดำเนินการ Autonomous Maintenance วิธีดำเนินการกิจกรรม 5ส สร้างนิสัย สะดวก สะสาง สะอาด แนวคิดของ TPM for SME แรงบันดาลใจที่ต้องนำ 5 ส 5ส. ที่ถูกควรทำเพื่อ 5ส ของหน่วยงานสำนักงาน
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.