Services

Blog : Productivity Tips

สภาพที่แท้จริงของแรงบันดาลใจที่ต้องนำ 5 ส. มาใช้ ไม่ควรเป็นแบบนี้

แรงบันดาลใจที่ต้องนำกิจกรรม 5 ส. มาใช้ในบริษัทส่วนใหญ่ก็ค่อนข้างกำกวม ไม่รู้ว่าทำไมจึงต้องทำกิจกรรม ...
Read More
/ 5S

ภาพลักษณ์ของ 5 ส.

* เมื่อเกิดเครื่องเสียในหน้างานการผลิตที่ไม่ได้ทำ 5 ส.ช่างซ่อมบำรุงต้องรีบไปที่เก็บอะไหล่อย่างเร่งด่วนเพื่อเอาชิ้นส่วนที่จำเป็นในการซ่อมฟื้นสภาพ“เสียเวลาในการหาอะไหล่ทุกครั้ง”“ของส่งมายังไงก็ยังอยู่อย่างนั้น ไม่ได้มีการแกะออกจากห่อ ข้างในเป็นอะไรก็ไม่รู้”・ ในที่สุดก็ต้องหยุดเครื่องเป็นเวลานาน ...
Read More
/ 5S

Our Customer

Video

search

Popular Post

ณรงค์เกียรติ นักสอน
  • เราคือที่ปรึกษาและวิทยากรที่พัฒนาคนจากประสบการณ์ตรงในโรงงานไม่ใช่ทฤษฎี
  • เรามีประสบการณ์ตรงจากการให้คำปรึกษาด้านการลดต้นทุน และเพิ่มผลผลิตด้วย Productivity Management Tools (TPM, Lean, (TPS), TQM (Problem Solving)) ที่หลากหลาย
  • เราเน้นการทำงานที่หน้างานจริงร่วมกับลูกค้า เพื่อแก้ไขปัญหาในการพัฒนาบุคลากรของแต่ละองค์กร เพื่อให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม
  • เราให้คำแนะนำการปฏิบัติที่หน้างานจริง ร่วมมือและสนับสนุนงานในภาคปฏิบัติอย่างเข้มข้น เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์ที่ดีเพื่อให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์ที่ลูกค้าพึงพอใจ