สภาพที่แท้จริงของแรงบันดาลใจที่ต้องนำ 5 ส. มาใช้ ไม่ควรเป็นแบบนี้

แรงบันดาลใจที่ต้องนำกิจกรรม 5 ส. มาใช้ในบริษัทส่วนใหญ่ก็ค่อนข้างกำกวม ไม่รู้ว่าทำไมจึงต้องทำกิจกรรม 5 ส. ตอนนี้ (1) 5 ...
Read More

ภาพลักษณ์ของ 5 ส.

* เมื่อเกิดเครื่องเสียในหน้างานการผลิตที่ไม่ได้ทำ 5 ส.ช่างซ่อมบำรุงต้องรีบไปที่เก็บอะไหล่อย่างเร่งด่วนเพื่อเอาชิ้นส่วนที่จำเป็นในการซ่อมฟื้นสภาพ“เสียเวลาในการหาอะไหล่ทุกครั้ง”“ของส่งมายังไงก็ยังอยู่อย่างนั้น ไม่ได้มีการแกะออกจากห่อ ข้างในเป็นอะไรก็ไม่รู้”・ ในที่สุดก็ต้องหยุดเครื่องเป็นเวลานาน ผลิตภาพตกต่ำ・ ไม่เจออะไหล่ ปรากฏว่า “ของขาด”・ กลัวของขาดมากจนทำให้มีสต็อคอะไหล่มากเกินไปเมื่อเกิดเครื่องเสียในหน้างานการผลิตที่ทำ 5 ส ...
Read More