...

วิธีดำเนินการกิจกรรม 5ส. อย่างมีประสิทธิภาพ

  (1)ไม่ทำกิจกรรม 5 ส. ที่เป็นเพียงรูปแบบ (2)ดำเนินกิจกรรม  5 ส. แบบเสาะหาสาเหตุ (3)ดำเนินกิจกรรม ...
Read More

สร้างนิสัย

1. “การสร้างนิสัย” คือ      การสร้างนิสัยให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานปฏิบัติงาน  เป้าหมายคือคน   กุญแจของความสำเร็จของ      5 ส ...
Read More

5ส ของหน่วยงานสำนักงาน

1、แนวคิด 5 ส. ของหน่วยงานสำนักงาน         ใช้สารสนเทศเป็นวัตถุดิบในการสร้างสารสนเทศที่จำเป็นในการบริหารธุรกิจขึ้นมาใหม่  ดำเนินการกำจัดมุดะภายใต้แนวคิดที่เรียกว่าโรงงานสำนักงาน  ...
Read More

สะดวก

1、สะดวกคือ การกำหนดวิธีการวางหรือเลย์เอาต์ให้ถูกต้องเพื่อสามารถหยิบสิ่งที่จำเป็นในเวลาที่จำเป็นออกมาใช้ได้ทันที หาวิธีการเก็บรักษาของให้ใช้งานได้ง่าย และกำจัดการหา  และสร้างมาตรฐานนั้น 2、หลักการและกฎเกณฑ์ของการทำให้สะดวก                 (1)การเก็บรักษาให้ใช้งานได้ง่าย                 ...
Read More

สะอาด

1. “สะอาด” คือ ดำเนินการโดยคิดว่า “ถ้ามีไอเดียทำให้สถานปฏิบัติงานไม่สกปรกได้ จะทำให้ไม่ต้องทำความสะอาดทุกวัน สบายดี!” ทำความสะอาดทุกซอกทุกมุม กำจัดขยะ สิ่งสกปรก ...
Read More

สะสาง

1、“สะสาง” คือ การแยกสิ่งที่จำเป็นและสิ่งที่ไม่จำเป็นออกจากกัน และกำจัดสิ่งที่ไม่จำเป็นเสีย สิ่งที่ไม่ต้องใช้ในการผลิตในตอนนี้ทั้งหมดเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็น 2、หลักการกฎเกณฑ์ของการสะสาง   (1)“จำแนก”     ...
Read More

5 ส. ที่ถูกควรทำเพื่อ…

・ เพื่อรักษาสภาพของสถานที่ที่ใช้เพื่อการทำงานร่วมกันของคนหลาย ๆ คนให้ใช้งานได้ง่าย (สบาย) ・ เพื่อการนี้ ทุกคนในสถานปฏิบัติงานจึงร่วมกันกำหนดกฎเกณฑ์และปฏิบัติตามเพื่อรักษาสภาพนั้นเอาไว้ หมายความว่า การทำ 5 ส ...
Read More

สภาพที่แท้จริงของแรงบันดาลใจที่ต้องนำ 5 ส. มาใช้ ไม่ควรเป็นแบบนี้

แรงบันดาลใจที่ต้องนำกิจกรรม 5 ส. มาใช้ในบริษัทส่วนใหญ่ก็ค่อนข้างกำกวม ไม่รู้ว่าทำไมจึงต้องทำกิจกรรม 5 ส. ตอนนี้ (1) 5 ...
Read More

ภาพลักษณ์ของ 5 ส.

* เมื่อเกิดเครื่องเสียในหน้างานการผลิตที่ไม่ได้ทำ 5 ส. ช่างซ่อมบำรุงต้องรีบไปที่เก็บอะไหล่อย่างเร่งด่วนเพื่อเอาชิ้นส่วนที่จำเป็นในการซ่อมฟื้นสภาพ “เสียเวลาในการหาอะไหล่ทุกครั้ง” “ของส่งมายังไงก็ยังอยู่อย่างนั้น ไม่ได้มีการแกะออกจากห่อ ข้างในเป็นอะไรก็ไม่รู้” ・ ในที่สุดก็ต้องหยุดเครื่องเป็นเวลานาน ผลิตภาพตกต่ำ ...
Read More
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.