...
  • เราคือที่ปรึกษาและวิทยากรที่พัฒนาคนจากประสบการณ์ตรงในโรงงานไม่ใช่ทฤษฎี
  • เรามีประสบการณ์ตรงจากการให้คำปรึกษาด้านการลดต้นทุน และเพิ่มผลผลิตด้วย Productivity Management Tools, TPM, Lean (TPS), TQM (Problem Solving) ที่หลากหลาย
  • เราเน้นการทำงานที่หน้างานจริงร่วมกับลูกค้า เพื่อแก้ไขปัญหาในการพัฒนาบุคลากรของแต่ละองค์กร เพื่อให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม
  • เราให้คำแนะนำการปฏิบัติที่หน้างานจริง ร่วมมือและสนับสนุนงานในภาคปฏิบัติอย่างเข้มข้น เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์ที่ดีเพื่อให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์ที่ลูกค้าพึงพอใจ 
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.