...

ตอน17 (Autonomous Maintenance)• การตรวจเช็คโดยรวม 1. วิธีดำเนินการและจุดสำคัญของการตรวจเช็คโดยรวม

     จากตรงนี้จะขอพูดถึง Step 4 “การตรวจเช็คโดยรวม”        การตรวจเช็คโดยรวมนี้ ดำเนินการโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพแบบเร่งซึ่งเกิดขึ้นเพราะ “ไม่รู้” ถึงสิ่งที่ผู้ปฏิบัติงานควรทำ ควรปฏิบัติตาม  เพื่อการนี้ จึงต้องให้สมาชิกกลุ่มย่อยทุกคนได้เรียนรู้ความรู้พื้นฐานของเครื่องจักร และดำเนินการฝึกทักษะเพื่อยกระดับทักษะในการค้นพบข้อบกพร่องและฟื้นสภาพ จากนั้นจึงทำการตรวจเช็คเครื่องจักรจริง        ด้วยเหตุนี้ ใน Step 4 จึงมีการแก้ไขเอกสารมาตรฐานชั่วคราวของการบำรุงรักษาด้วยตนเอง (AM) ใน Step 3 ด้วยตัวหนังสือสีแดงตามเนื้อหาที่ได้เรียน ได้ฝึก ได้ตรวจเช็ค ได้ค้นพบ ได้ฟื้นสภาพ และได้ไคเซ็นแล้ว ● ต้องมีการฝึกอบรมแบบถ่ายทอดต่อ (Cascade Training) และสอบยืนยัน       ใน Step ที่แล้วมาเป็นการเฟ้นหาข้อบกพร่องด้วยความรู้สึกจากประสาทสัมผัสทั้งห้า แต่จากนี้ไป ต้องเป็นการเข้าใจฟังก์ชันและโครงสร้างของเครื่องจักรของพวกตนให้ดี และยกระดับการตรวจเช็คประจำวัน  ดังนั้น จุดสำคัญที่ 1 เพื่อการดำเนินการตรวจเช็คโดยรวม คือการทำให้ขอบเขตชัดเจนว่า […]

ตอน 3 (Autonomous Maintenance) วิธีดำเนินการ Autonomous Maintenance

         เพื่อให้การทำ Autonomous Maintenance เป็นไปอย่างจริงจัง จำเป็นต้องมีการยกระดับเป็นขั้นเป็นตอนไปใน Autonomous Maintenance นี้ มีระบบที่มีการปรับปรุงไว้แล้วเพื่อยกระดับเครื่องจักรและคน  เมื่อดำเนินการตามระบบนั้น  ขั้นหนึ่งเสร็จสิ้นแล้ว  ผู้บริหารหรือ ทีมงาน จะทำการวินิจฉัย เมื่อผ่านแล้ว ก็จะก้าวไปสู่ขั้นตอนต่อไป เป็นการดำเนินการโดยเน้นการนำของผู้มีตำแหน่งบริหาร ระบบนี้นั้น เรียกว่า การดำเนินการตามขั้นตอนของ Jishu Hozen เนื้อหากิจกรรมในแต่ละขั้นตอน เป็นไปตาม ตารางภาพขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม Autonomous Maintenance  ในตอนที่ 2         การดำเนินการตามขั้นตอนของ Jishu Hozen มีเป้าหมาย เพื่อให้เครื่องจักรมีประสิทธิภาพการผลิตที่สูงและเสริมสร้างบุคคลที่มีความสามารถควบคุมด้วยตัวเองเก่งเรื่องเครื่องจักรนั้น ต้องดำเนินการเตรียมการล่วงหน้า (Step 0 ) และดำเนินการ 7 Step ของการดำเนินการ Autonomous Maintenance 1. เตรียมตัวล่วงหน้า ( […]

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.