...

20 Major Points for TPM Instructor

20 Major Points สำหรับการเป็น TPM Instructor ที่มีประสิทธิภาพ Basic Rules นิยามมีความสำคัญมาก จึงต้องให้มีความชัดเจน เช่น นิยามของ TPM คือเครื่องมือในการแก้ไขปัญหา และ ไคเซ็น หรือ บอกวัตถุประสงค์ให้ชัด พูดซ้ำๆจนกว่าผู้ฟังจะเข้าใจ หรือ หยุดระหว่างการพูดแต่ละครั้ง การพูดเพียครั้งเดียวยังไม่เพียงพอ ถ้าอธิบายแล้วไม่เข้าใจ จงใช้ตัวอย่างในการอธิบายเพิ่มเติม ไม่ต้องพูดยาว ให้กระชับและเชื่อมโยงไปยังเป้าหมายที่ต้องการ เวลาสอนเทคนิคการแก้ไขปัญหา หรือ ไคเซ็น ต้องสัมพันธ์กับเรื่องที่จะเอาไปใช้ ถ้าไม่ได้เอาไปใช้อย่าสอน เพราะเป็น Muda Preparation วางแผนการสอนให้ดีตั้งแต่สไลด์แรกถึงสไลด์สุดท้าย และระหว่างสไลด์ คำเชื่อมจากสไลด์ต่อสไลด์ต้องทำให้ดี เตรียมสื่อการสอน(Power Point , Work Shop ) ด้วยตนเอง ควรทำจากความเข้าใจของตนเอง เขียนขั้นตอนหรือหัวข้อที่สำคัญไว้ข้างๆ สื่อการสอน เพื่อกันลืม ใช้คำถามกับผู้ฟังเกี่ยวกับงานหรือปัญหาของผู้ฟังให้ชัด แล้วนำมาประยุกต์ในการสอน เพื่อให้ผู้ฟังรู้สึกได้ว่าคุ้มค่ากับเวลาที่มาเข้าฟัง ให้ซ้อมสอน(พูด) ให้คนอื่นฟังอย่างน้อยหนึ่งครั้งก่อนขึ้นเวทีจริง และ […]

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.