ตอน 12 Planned Maintenance ทฤษฎี Mother Program (Stage 5: จัดทำแผนโครงสร้างการบำรุงรักษา) Step 13: กำหนดรอบหรือคาบ

3) Step 13: กำหนดรอบหรือคาบ        เมื่อกำหนดระบบและวิธีการบำรุงรักษาดังข้างต้นแล้ว ต่อจากนั้นจะเป็นการกำหนดรอบของการบำรุงรักษาว่าควรเป็นแค่ไหน         โดยกำหนดรอบอันเป็นเสาหลักพื้นฐานของงบประมาณ  รอบในการบำรุงรักษา ดำเนินการเพื่อให้การเกิดปัญหาเป็น 0  แต่ต้องกำหนดรอบที่เหมาะสมที่สุดโดยคำนึงถึงความประหยัด        ก่อนอื่น รอบของรูปแบบของการเสื่อมสภาพที่ได้รับการรับประกันไว้เรียบร้อย ให้เริ่มจากการกำหนดรูปแบบการเสื่อมสภาพนั้นก่อน         ผู้ผลิตชิ้นส่วน มีการทดลองและตรวจวัดรูปแบบการเสื่อมสภาพและเวลาจนกว่าจะเสียหายของชิ้นส่วนที่ผู้ผลิตนั้นจำหน่าย  ให้กำหนดเวลาจนกว่าจะขัดข้องและเวลาในการซ่อมบำรุงจากข้อมูลนี้       แต่ในความเป็นจริงการจะกำหนดรอบการบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วยเพียงคำแนะนำของผู้ผลิตเป็นเรื่องยาก จากเหตุผลที่ว่า item ของชิ้นส่วนมีมาก การจะกำหนดอายุของชิ้นส่วนทั้งหมดเป็นเรื่องยาก เช่น ใช้นอกอาคาร ต่างจากคำแนะนำของผู้ผลิต ชิ้นส่วนที่มีรอบยาวนาน การจะกำหนดอายุให้หน่วยเป็นเดือนเป็นเรื่องยาก อายุอาจต่างกันมาก ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการเดินเครื่อง อายุต่างกันมากหลังจากนั้น ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการดูแล        ดังนั้น ในความเป็นจริงจึงคะเนอายุได้ยาก  ดังนั้น จึงต้องกำหนดอายุโดย วิเคราะห์ผลกระทบตอนเครื่องหยุด กำหนดเวลาจากค่าที่ผู้ผลิตและการออกแบบให้มา […]

ตอน 11 Planned Maintenance ทฤษฎี Mother Program ( Stage 4: ไคเซ็นฟังก์ชัน / Stage 5: จัดทำแผนโครงสร้างการบำรุงรักษา)

  (5) Stage 4: ไคเซ็นฟังก์ชัน       สาเหตุที่มีการวิเคราะห์ใน Stage 2 และ Stage 3 และฟังก์ชันที่อยากจะเพิ่มเติมขึ้นใหม่ เป็นต้น       ให้ดำเนินการไคเซ็น  มีมาตรการต่อจุดที่ยาก-ทำให้มองเห็น มาตรฐานป้องกันการเกิดการขัดข้องซ้ำ และยกระดับฟังก์ชัน เป็นต้น (6) Stage 5: จัดทำแผนโครงสร้างการบำรุงรักษา 1) Step 10: นิยามระบบ-วิธีการบำรุงรักษา        เมื่อทำการศึกษากลไกของการเกิดการขัดข้อง และผลกระทบเมื่อเกิดใน Stage 1 – 3 เพื่อไม่ให้เกิดรูปแบบเช่นนั้น จึงมีการกำหนดระบบการบำรุงรักษาที่เหมาะสม        ก่อนอื่นใน Step 10 ให้นิยามระบบและวิธีการบำรุงรักษาที่ทำกันในบริษัท ดังแสดงในตัวอย่างจริงในผังที่ 5-1 (1) (2) (3)  […]

ตอน 10 Planned Maintenance ทฤษฎี Mother Program (Stage 3: ศึกษาผลกระทบตอนสูญเสียฟังก์ชัน)

(4) Stage 3: ศึกษาผลกระทบตอนสูญเสียฟังก์ชัน        ศึกษาผลกระทบเมื่อชิ้นส่วนขัดข้อง จากการนี้ ให้คิดคะเนความเสี่ยงตอนขัดข้อง และกำหนดระบบการบำรุงรักษา  สิ่งที่ขัดข้องเป็นชิ้นส่วนในเครื่องจักร        เมื่อชิ้นส่วนเกิดการบกพร่อง ต้องทำให้ชัดเจนว่าผลกระทบนั้นปรากฏที่ไหน  พิจารณาผลกระทบเมื่อเกิดการสูญเสียฟังก์ชันของ เครื่องจักร Unit ชิ้นส่วน เป็นต้น ว่ามีผลกระทบแบบใด        อีกทั้งพิจารณาว่าผลกระทบเกิดขึ้นที่ไหน  และจำแนกเครื่องจักร Unit ชิ้นส่วน ตามขนาดของผลกระทบนั้น  หัวข้อการประเมินในการพิจารณาผลกระทบอย่างเป็นรูปธรรมให้พิจารณา เช่น การล่าช้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการ การสูญเสียทางเศรษฐกิจ อุปสรรคด้านคุณภาพต่อผลิตภัณฑ์  สรุปเป็น Flow ของการกำหนดระบบการบำรุงรักษาที่มีประสิทธิผลดังผังที่ 3-1  อีกทั้งมีตัวอย่างจริงดังแสดงในผังที่ 1-1 ★ ความหมายของ Stage 1 – 3   ถึงไม่ต้องมี Stage 1 – 3 ก็สามารถทำ Stage […]

ตอน 9 Planned Maintenance ทฤษฎี Mother Program(Stage 2 : แจกแจงสาเหตุการขัดข้อง)

  (3) Stage 2 : แจกแจงสาเหตุการขัดข้อง        ทำไม และอย่างไร เครื่องจักรจึงขัดข้อง  เกี่ยวกับเครื่องจักรจริงที่หน้างาน ให้ศึกษากลไกของการขัดข้องจากการจำแนกสภาพแวดล้อมการใช้งานและรูปแบบการเสื่อมสภาพ เพื่อแจกแจงสาเหตุการขัดข้องนั้น         จากการแจกแจงนี้ ทำให้เรียนรู้ว่าควรจัดการอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดการขัดข้อง  นี่คือจุดประสงค์ของ Stage 2 พิจารณาสายลำดับของ Failure Mode ของเครื่องจักร (ผังที่ 2-1) จำแนกฟังก์ชันของเครื่องจักรและกระจายตามลำดับชั้น กระจายจนถึงระดับชิ้นส่วน  ในตอนนี้ให้กำหนด Failure Mode ของแต่ละลำดับชั้น พิจารณาสาเหตุการเกิด Failure Mode และปัจจัยการขัดข้อง แล้วกำหนดรูปแบบการเสื่อมสภาพและรูปแบบการขัดข้อง (Failure Pattern)        การรับรู้การขัดข้องจะรับรู้ในแบบใด ให้พิจารณาว่าจะรับรู้ด้วย Unit หรือจะรับรู้ด้วยระดับชิ้นส่วน  ซึ่งจะส่งผลทำให้ได้พื้นฐานที่สามารถพิจารณาว่าจะใช้ระบบการบำรุงรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และการรับรู้การขัดข้องจะเป็นตัวกำหนดระบบการบำรุงรักษาจากความสำคัญของ “ผลกระทบเมื่อเกิดขึ้นจริง” ที่จะศึกษาใน Stage ต่อไป […]

ตอน 8 Planned Maintenance ทฤษฎี Mother Program (Stage 1 : ทำความเข้าใจ-ทบทวนพื้นฐานของเครื่องจักร)

(2) Stage 1 : ทำความเข้าใจ-ทบทวนพื้นฐานของเครื่องจักร        ทำความเข้าใจโครงสร้าง-การเคลื่อนไหว-การทำงานของเครื่องจักร จากการทำความเข้าใจฟังก์ชันของเครื่องจักร กระจายชิ้นส่วน และเข้าใจฟังก์ชันของชิ้นส่วน สำรวจเกณฑ์สมรรถนะ สำรวจประวัติเครื่องจักร         จุดสำคัญของ Stage นี้คือการกำหนดหน่วยย่อยที่สุดในการจัดการเครื่องจักร  อีกทั้งใน Stage นี้ ให้ทำเกณฑ์สมรรถนะให้ชัดเจน แล้วสะสางเป็นเกณฑ์เทคโนโลยี        เกณฑ์เทคโนโลยีไม่เพียงเป็นการกำหนดเกี่ยวกับอายุหรือปัญหาของเครื่องจักร ยังเป็นการกำหนดเกณฑ์ในการทำฟังก์ชันของเครื่องจักร        ดังนั้น จึงต้องกำหนดไม่เพียงสิ่งแวดล้อมในการใช้งานของเครื่องจักร ยังต้องเสริมด้วยเงื่อนไขในการเดินเครื่องด้วย  ซึ่งจะเป็นพื้นฐานของ Step ต่อ ๆ ไป  ตัวอย่างในการดำเนินการจริงจะแสดงดังผังที่ 1-1 ★ การกระจายเครื่องจักรต้องทำถึงแค่ไหน à กำหนดหน่วยย่อยที่สุดของการจัดการเครื่องจักร       ตอนกระจายเครื่องจักรเป็น unit – ชิ้นส่วน ต้องกำหนดว่าจะกระจายชิ้นส่วนถึงระดับไหน  […]

ตอน 7 Planned Maintenance ทฤษฎี Mother Program (Stage 0 : จำแนกลำดับความสำคัญของเครื่องจักร)

ต่อจากนี้จะเป็นการอธิบายเกี่ยวกับ Mother Program โดยอยากให้คำนึงถึงวิธีการสร้างการบำรุงรักษาเครื่องจักรตามทฤษฎี   (1) Stage 0 : จำแนกลำดับความสำคัญของเครื่องจักร        ในการสร้างโครงสร้างการบำรุงรักษาเครื่องจักรจริง ไม่ใช่ว่าจะจัดการกับเครื่องจักรทั้งหมดเท่าเทียมกัน แต่ต้องเริ่มจากการตรวจสอบลำดับความสำคัญของฟังก์ชันของเครื่องจักรทั้งหมดของบริษัทตัวเอง         ก่อนอื่นดำเนินการ Risk Assessment แต่ละหน่วยของเครื่องจักร และจำแนกลำดับความสำคัญนั้น  ลำดับความสำคัญในที่นี้ไม่มีจุดประสงค์ในการจำแนกอย่างละเอียด        แต่มีจุดประสงค์เพื่อแยกเครื่องจักรจากลำดับความสำคัญเฉพาะของเครื่องจักร  ตามการจำแนกนี้ ก่อนอื่น ให้กำหนดนโยบายการบำรุงรักษาแต่ละตัวคร่าว ๆ  วิธีการจำแนกระดับความสำคัญนี้ได้แสดงตัวอย่างดังต่อไปนี้       1. เครื่องจักร-ขอบเขตที่กำหนดระบบการบำรุงรักษาตามกฎหมายหรือข้อบังคับ           เช่น : อุปกรณ์ก๊าซแรงดันสูง ตู้แช่แข็ง เครนขนาดใหญ่ ฯลฯ       2. ประเมิน […]

ตอน 6 Planned Maintenance (★ วิธีดำเนินการบำรุงรักษาตามทฤษฎี)

           1.  เข้าใจฟังก์ชัน โครงสร้าง การเคลื่อนไหว ของ เครื่องจักรและชิ้นส่วนจากหลักการกฎเกณฑ์              การบำรุงรักษาเครื่องจักร เป็นการ “บำรุงรักษาทุกชิ้นส่วน”  นั่นก็คือ ความครอบคลุมเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้  เพื่อการนี้ ไม่ใช่แค่เครื่องจักร จำเป็นต้องรู้ถึงฟังก์ชันกระทั่งถึงชิ้นส่วน  จากการทำให้การบำรุงรักษาตามทฤษฎีเป็นพื้นฐาน จะเป็นการสร้างโครงสร้างการบำรุงรักษาที่ไม่ขาดตกบกพร่อง  สิ่งที่ห้ามลืมคือ ไม่ใช่ว่าต้องทำการบำรุงรักษาทุกชิ้นส่วนเท่าเทียมเสมอกัน  อีกทั้งยังต้องจัดการแต่ละปัจจัยที่มีผู้ดูแลต่างกันให้ราบรื่น และป้องกันการตกหล่น       2. เรียนรู้กลไกของการขัดข้อง และประเมินผลกระทบเมื่อเกิดการขัดข้อง           การครอบคลุมทุกชิ้นส่วนซึ่งเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ ในความเป็นจริงจะบำรุงรักษาแบบไหนจำเป็นต้องเชื่อมโยงกิจกรรมบำรุงรักษาและความประหยัดในแง่ของการบริหารบริษัท  ในการบำรุงรักษาจำเป็นต้องมีค่าใช้จ่าย  การทำให้รากฐานการกำหนดระบบการบำรุงรักษาชัดเจน จะเป็นการเชื่อมโยงการรักษา-ไคเซ็นค่าใช้จ่ายนี้กับเครื่องจักรอย่างมีเทคนิค และทักษะของหน้างาน เพื่อการบำรุงรักษาที่เป็นหนึ่งเดียวกับการบริหาร  เพื่อการนี้ ต้องศึกษาว่าการขัดข้องทำไมจึงเกิดขึ้น เมื่อเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นได้อย่างไร และผลกระทบนั้น  จากผลนั้น จึงเลือกระบบ […]

ตอน 5 Planned Maintenance(การบำรุงรักษาเครื่องจักรตามทฤษฎีที่มีแผนการเป็นตัวนำ)

      เพื่อการนี้ ก่อนอื่นจำเป็นต้องกำหนดว่า “จะบำรุงรักษาอย่างไร”  ในการบำรุงรักษาเครื่องจักร ทรัพยากร นั่นคือ เงิน คน เป็นต้น เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้  แล้วจึงกำหนดงบประมาณ ดำเนินการตาม “แผนการ” นั้น  และในการ “ประเมิน” ให้วิเคราะห์ผลต่างของงบประมาณ เพื่อเชื่อมโยงสู่งบประมาณครั้งถัดไป อันเป็นการหมุนตามวงจร PDCA  ประเมินผลของกิจกรรม คือ ผลงาน เช่น สภาพการรักษาเครื่องจักร ความถี่ในการขัดข้อง เวลาซ่อม แล้วใช้สิ่งเหล่านี้ในการพิจารณาจัดทำแผนการของปีถัดไป  การจะจัดทำแผนการได้ ต้องมีการกำหนดระบบการบำรุงรักษาอย่างเป็นรูปธรรม และจำเป็นต้องสามารถประเมินราคาของงานบำรุงรักษาและการตรวจสอบแต่ละอันได้  เพราะเกี่ยวข้องกับคนและองค์กรจำนวนมาก จึงจำเป็นต้องมีแนวคิดของการบำรุงรักษาตามทฤษฎี       ★ “มองเห็น” Know-how การบำรุงรักษา “มองเห็น” PDCA       การบำรุงรักษาเครื่องจักร มีทั้งแง่มุมของ “การจัดการการบำรุงรักษา” แง่มุมของ “เทคโนโลยีเฉพาะด้าน” และยังมีแง่มุมของ “ทักษะ” […]

ตอน 3 QC Tools สำหรับการแก้ไขปัญหา (กระบวนการคิด, จับข้อเท็จจริง)

        บริษัทต่างๆ ควรทำอะไรบางอย่างเพื่อแก้ปัญหา  อย่างไรก็ตาม แต่อาจจะไม่ได้ผลมากนัก หรือปัญหาที่ควรได้รับการแก้ไขอาจเกิดซ้ำขึ้นอีก  ในประเด็นนี้ การแก้ปัญหาทั้งเรื่องเก่าและใหม่       มีแนวคิดพื้นฐานสำหรับการแก้ปัญหาซึ่งสามารถกล่าวได้ว่าเป็นมาตรฐานการคิดดังนี้ 1 กระบวนการคิด       ตัวอย่างเช่น สมมติว่าลูกค้าบ่นว่าสินค้ามีรอยขีดข่วน สิ่งแปลกปลอมในผลิตภัณฑ์ หรือได้ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่ได้แก้ไขข้อบกพร่องเหล่านี้ให้กับลูกค้า  และเรากำลังพิจารณามาตรการบางอย่าง  เนื่องจากลูกค้าร้องเรียนปัญหาดังกล่าว  ดังนั้นเราจึงต้องจัดการทันที แต่แทนที่จะดูผลลัพธ์ เช่น รอยขีดข่วนและสิ่งแปลกปลอมบนผิวของผลิตภัณฑ์ที่บกพร่องเกิดขึ้นได้อย่างไร ผสมอย่างไร  เป็นปัญหาที่ที่เกิดจากกระบวนการ ไหน การทำเช่นนี้จึงเป็นแค่การแก้ปัญหาชั่วคราว ผลลัพธ์เกิดขึ้นโดยกระบวนการและขึ้นอยู่กับแนวคิดที่ว่าหากไม่มีกระบวนการก็จะไม่มีผลลัพธ์ *กระบวนการที่ทำให้เกิด (ปัญหา หรือ ข้อบกพร่อง)       ในการแก้ปัญหา สิ่งสำคัญคือต้องยืนยันว่ากระบวนการใดส่งผลให้เกิดข้อบกพร่อง หรือ Failure และกระบวนการที่นำไปสู่ผลลัพธ์  ตัวอย่างเช่น เป็นกระบวนการที่สร้างข้อบกพร่องซึ่งอุปกรณ์ย้ำไม่ทำงานเนื่องจากการสึกหรอของลูกเบี้ยว เกิดการลอกของกาว (มีข้อบกพร่อง) ไม่มีมาตรฐานสำหรับการสึกหรอของลูกเบี้ยว และไม่ได้ระบุไว้ที่จุดตรวจสอบของลูกเบี้ยวในกระบวนการนี้  (ในตอนถัดไปเราจะอธิบายกลไกการเกิดข้อบกพร่อง)        เมื่อคิดถึงกระบวนการในลักษณะนี้ ไม่ว่าจะมีมาตรฐานการตรวจสอบ หรือมาตรฐานการทำงาน อะไรที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา เปลี่ยนแปลงอย่างไร มีปัจจัยเดียวหรือไม่  หรือมีปัจจัยหลายๆ อย่างเกี่ยวพันกัน […]

ตอน 4 Planned Maintenance (สร้างโครงสร้างการบำรุงรักษาตามทฤษฎี – ข้อเสนอ Mother Program)

       จากสภาพความเป็นจริงข้างต้น ให้ใช้ Mother Program ตามโครงสร้างการบำรุงรักษาตามทฤษฎีที่มีการวางแผนเป็นตัวนำ แล้วลองมาทบทวนโครงสร้างการบำรุงรักษาของบริษัทกัน Mother Program ดังแสดงในผังที่ 1-1 (รายละเอียดดูผังที่ 1-2 และ1-3  ประกอบ)         โปรแกรมนี้จัดทำโดยนำแนวคิดของ RCM และกิจกรรมของหน้างานจริงใส่เข้าไป และใช้ “ฟังก์ชัน” เป็นแนวคิดพื้นฐาน  จากการดำเนินการ Mother Program นี้ เป็นการสร้างกลไกที่ทำให้โครงสร้างและกลไกที่ใช้เครื่องจักรในสภาพที่มั่นคง และมีการสร้างเทคโนโลยี-ทักษะของคนที่เกี่ยวข้องกับการบำรุงรักษาเครื่องจักรใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง        ลองมาคิดถึงความสัมพันธ์ของ Mother Program และโครงสร้างการบำรุงรักษาในบทก่อน  อย่างที่กล่าวไปก่อนหน้านี้ โดยทั่วไปผู้ดูแลการดำเนินการ Sub System จะต่างกันตามองค์กร  ดังนั้น แต่ละองค์กรที่มีการหมุนตาม Sub System ก็จำเป็นต้องมีการหมุนตาม PDCA  ในตอนนั้นก็ต้องใช้ Mother Program  อยากให้ดูผังที่ 1-2 […]