...

ตอน 6 Planned Maintenance (★ วิธีดำเนินการบำรุงรักษาตามทฤษฎี)

           1.  เข้าใจฟังก์ชัน โครงสร้าง การเคลื่อนไหว ของ เครื่องจักรและชิ้นส่วนจากหลักการกฎเกณฑ์              การบำรุงรักษาเครื่องจักร เป็นการ “บำรุงรักษาทุกชิ้นส่วน”  นั่นก็คือ ความครอบคลุมเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้  เพื่อการนี้ ไม่ใช่แค่เครื่องจักร จำเป็นต้องรู้ถึงฟังก์ชันกระทั่งถึงชิ้นส่วน  จากการทำให้การบำรุงรักษาตามทฤษฎีเป็นพื้นฐาน จะเป็นการสร้างโครงสร้างการบำรุงรักษาที่ไม่ขาดตกบกพร่อง  สิ่งที่ห้ามลืมคือ ไม่ใช่ว่าต้องทำการบำรุงรักษาทุกชิ้นส่วนเท่าเทียมเสมอกัน  อีกทั้งยังต้องจัดการแต่ละปัจจัยที่มีผู้ดูแลต่างกันให้ราบรื่น และป้องกันการตกหล่น       2. เรียนรู้กลไกของการขัดข้อง และประเมินผลกระทบเมื่อเกิดการขัดข้อง           การครอบคลุมทุกชิ้นส่วนซึ่งเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ ในความเป็นจริงจะบำรุงรักษาแบบไหนจำเป็นต้องเชื่อมโยงกิจกรรมบำรุงรักษาและความประหยัดในแง่ของการบริหารบริษัท  ในการบำรุงรักษาจำเป็นต้องมีค่าใช้จ่าย  การทำให้รากฐานการกำหนดระบบการบำรุงรักษาชัดเจน จะเป็นการเชื่อมโยงการรักษา-ไคเซ็นค่าใช้จ่ายนี้กับเครื่องจักรอย่างมีเทคนิค และทักษะของหน้างาน เพื่อการบำรุงรักษาที่เป็นหนึ่งเดียวกับการบริหาร  เพื่อการนี้ ต้องศึกษาว่าการขัดข้องทำไมจึงเกิดขึ้น เมื่อเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นได้อย่างไร และผลกระทบนั้น  จากผลนั้น จึงเลือกระบบ […]

ตอน 5 Planned Maintenance(การบำรุงรักษาเครื่องจักรตามทฤษฎีที่มีแผนการเป็นตัวนำ)

      เพื่อการนี้ ก่อนอื่นจำเป็นต้องกำหนดว่า “จะบำรุงรักษาอย่างไร”  ในการบำรุงรักษาเครื่องจักร ทรัพยากร นั่นคือ เงิน คน เป็นต้น เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้  แล้วจึงกำหนดงบประมาณ ดำเนินการตาม “แผนการ” นั้น  และในการ “ประเมิน” ให้วิเคราะห์ผลต่างของงบประมาณ เพื่อเชื่อมโยงสู่งบประมาณครั้งถัดไป อันเป็นการหมุนตามวงจร PDCA  ประเมินผลของกิจกรรม คือ ผลงาน เช่น สภาพการรักษาเครื่องจักร ความถี่ในการขัดข้อง เวลาซ่อม แล้วใช้สิ่งเหล่านี้ในการพิจารณาจัดทำแผนการของปีถัดไป  การจะจัดทำแผนการได้ ต้องมีการกำหนดระบบการบำรุงรักษาอย่างเป็นรูปธรรม และจำเป็นต้องสามารถประเมินราคาของงานบำรุงรักษาและการตรวจสอบแต่ละอันได้  เพราะเกี่ยวข้องกับคนและองค์กรจำนวนมาก จึงจำเป็นต้องมีแนวคิดของการบำรุงรักษาตามทฤษฎี       ★ “มองเห็น” Know-how การบำรุงรักษา “มองเห็น” PDCA       การบำรุงรักษาเครื่องจักร มีทั้งแง่มุมของ “การจัดการการบำรุงรักษา” แง่มุมของ “เทคโนโลยีเฉพาะด้าน” และยังมีแง่มุมของ “ทักษะ” […]

ตอน 1  Planned Maintenance กิจกรรมบำรุงรักษาเครื่องจักรตามทฤษฎีที่มีแผนการเป็นตัวนำ

  1 “การบำรุงรักษาเครื่องจักร” คือ       (1) ปัจจัย 3 ประการของการบำรุงรักษาเครื่องจักร: “ความน่าเชื่อถือ” “ความครอบคลุม” “ความประหยัด”            ★ เพิ่มฟังก์ชันของเครื่องจักรเสริมเข้าไปในมุมมองเครื่องจักรเป็นศูนย์กลาง              “การบำรุงรักษาเครื่องจักร” คือ “การรักษาความสมบูรณ์ของเครื่องจักร” นั่นก็คือ การรักษาสภาพที่ดีของเครื่องจักร             เครื่องจักรเป็นเครื่องมือเพื่อทำให้ “สิ่งที่มนุษย์อยากได้” เป็นจริง การรักษาสภาพที่ดี ก็เป็นการรักษา “สภาพที่สามารถทำฟังก์ชันที่ต้องการจากเครื่องจักรได้เป็นอย่างดี”  เมื่อคิดถึงเครื่องจักรในฐานะเครื่องมือ เพื่อให้เครื่องจักรในปัจจุบันทำงานได้อย่างเต็มที่ที่สุด จึงมีการทำกิจกรรมฟื้นฟูเครื่องจักรปัจจุบันเป็นพื้นฐานที่จะต้องทำ             ตัวอย่างเช่น เพื่อให้ได้ขนาดทรงกลม ก็ต้องควบคุมสกรูเพื่อไม่ให้เกิดการคลอนของกลไกการกด เป็นการบำรุงรักษาเพื่อรักษาเงื่อนไขที่มองจากด้านของเครื่องจักร  […]

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.