3. การดำเนินการกิจกรรม Model

3-1 วัตถุประสงค์

ในการดำเนินกิจกรรมนั้น ประการแรก ผู้บริหารสูงสุด – ผู้จัดการโรงงาน – ผู้บริหารจะปฏิบัติกิจกรรม TPM for SME โดยเป็นกิจกรรม Model วัตถุประสงค์นั้น มีดังต่อไปนี้ 

 1. จากการที่ผู้บริหารสูงสุด – ผู้จัดการโรงงาน – ผู้บริหาร ได้แสดงให้เห็นภาพที่เปื้อนน้ำมันให้แก่พนักงานทุกคนจะทำให้เกิดความรู้สึก “ต่างกับที่ผ่านมา” และจะเป็นการทำลายกำแพงการต่อต้านกิจกรรม
 2. พิสูจน์ให้เห็นว่า “ถ้าทำแล้วก็จะดีขึ้นอย่างนี้” เป็นการเพิ่มความมุ่งมั่นในกิจกรรมของ Leader หรือสมาชิก Circle 
 3. ไม่ใช้เกณฑ์ตัดสินด้วยกระดาษหรือด้วยปาก แต่สร้างระดับการผ่านเกณฑ์การวินิจฉัย Step ที่ยืนยันได้โดยการดูด้วยตา นอกจากนี้ ผู้บริหารได้สัมผัสกับเครื่องจักรของบริษัทตนเอง ทำให้สามารถรู้ถึงสภาพการควบคุมระดับการควบคุมเครื่องจักรได้ 
 4. จากประสบการณ์ทำให้มือสกปรกด้วยตัวเอง ทำให้รับรู้จุดบกพร่องของที่ทำงานและเครื่องจักรได้ ทำให้เรียนรู้ทักษะการวินิจฉัยเป็นการสร้างผู้บริหารที่เก่งเรื่องเครื่องจักร 
 5. สามารถตรวจสอบสภาพการควบคุมเครื่องจักรในปัจจุบันได้ และจากการได้เห็นที่ทำงานและเครื่องจักรเป็นอย่างดี ทำให้สามารถคิด “ภาพที่ควรเป็นไป – ภาพที่อยากให้เป็นของที่ทำงานได้”
 6. ถึงแม้ว่าจะยุ่งมากเพียงใดก็ตาม แต่ก็พยายามทำให้สำเร็จทำให้ได้เรียนรู้ “การสร้างเวลา” หรือ “ความหมายของกิจกรรม” 
 7. ไม่ใช่เพียงแต่เป็นทฤษฎีหรือเหตุผลเท่านั้น แต่จากการปฏิบัติทำให้สร้างความมุ่งมั่นให้แก่ Leader หรือระดับบริหาร

3-2 แนวคิดการคัดเลือกเครื่องจักร Model

เมื่อจะดำเนินการกิจกรรม Model การคัดเลือก Model Line เครื่องจักร Model นั้น เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมาก แต่ถ้าหากว่าไม่ทำความเข้าใจแนวคิดพื้นฐานที่ว่า “ทำไมจึงต้องมีกิจกรรม Model” แล้ว Model ที่อุตส่าห์เลือกมานั้น ก็จะไม่ความหมายไปทันที ปัจจัยในการคัดเลือก Model นั้นมี 6 ประการด้วยกัน  

 1. จากการได้มีประสบการณ์เป็นครั้งแรก ทำให้สามารถเข้าใจได้ว่า ควรจะต้องดำเนินการอย่างไรจึงจะดี
 2. การที่สามารถคาดคะเนถึงผลลัพธ์ที่กิจกรรมจะเชื่อมโยงได้อย่างแน่นอน

การสร้างประสิทธิภาพการผลิต

 • การที่สามารถขยายผลเนื้อหาของกิจกรรมนั้นในวงที่กว้างขึ้นได้ 
 • การที่สามารถพิสูจน์ผลลัพธ์ได้ (มีผลลัพธ์ เช่น การลด Loss เช่น Failure, Minor Stoppage การเพิ่มประสิทธิ ภาพเครื่องจักรโดยรวม หรือประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการผลิต) นอกจากนี้ สามารถพิสูจน์ความมีประโยชน์ของกิจกรรมแก่ผู้บริหารสูงสุดหรือ Circle สามารถเพิ่มความเร็วของกิจกรรมหลัง Kick Off ได้)
 • การที่สามารถสร้างความแข็งแกร่งแก่การชี้แนะ (ผู้บริหารเองสามารถมีประสบการณ์สัมผัส Step 1 ~ 3 ของกิจกรรมจัดระเบียบเงื่อนไขพื้นฐาน ทำให้เรียนรู้มีความสามารถการชี้แนะต่อ circle ได้)
 • การที่สามารถนำไปประยุกต์การดำเนินการในอนาคต (จากประสบการกิจกรรมทำให้รับรู้เวลาและค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการดำเนินกิจกรรม เป็นประโยชน์ในการจัดทำ Master Plan หรือแผนงบประมาณของการดำเนินการจัดระเบียบเงื่อนไขพื้นฐานได้)     

จากรายละเอียดข้างต้น “สามารถได้คำตอบต่อ“ โดยรูปธรรมแล้ว “จะดำเนินกิจกรรมได้อย่างไร”  “ผลลัพธ์ของกิจกรรมคืออะไร” ถ้าหากว่าไม่ขยายผลไปยัง Line เครื่องจักรนอกเหนือจาก Model แล้ว ก็คิดว่าคงไม่มีความหมายในการกำหนด Model

3-3 ประเด็นสำคัญของการคัดเลือก

ประเด็นสำคัญของการคัดเลือกเครื่องจักร Model นั้น มีดังต่อไปนี้

 1. ในแต่ละโรงงาน – แต่ละอาคาร – แต่ละที่ทำงาน ให้เลือกเครื่องจักร 1 เครื่อง ให้แก่ ผู้บริหารสูงสุด (หรือระดับบริหาร) เป็นผู้ดำเนินการ
 2. มาตรฐานการคัดเลือกเครื่องจักร Model มีดังข้างล่างนี้ 
 3. เครื่องที่มี Loss มาก เช่น Failure, Defect, Setup, Adjust, อุบัติภัยหรืองานที่เสียเวลามาก เป็นต้น 
 4. เครื่องจักรที่เก่า สกปรกอย่างมาก ไม่มีคนอยากจะดูแลซ่อมแซมด้วย 
 5. เครื่องจักรที่มีแหล่งที่เกิดของความสกปรกมาก ทำความสะอาดได้ยาก
 6. เครื่องจักรที่มีสเป็คเดียวกันมีจำนวนมาก เป็นประโยชน์ในการขยายผลในวงกว้าง สามารถได้รับผลลัพธ์ที่สูง
 7. เครื่องจักรที่ปัญหามีมาก ตรวจวัดผลลัพธ์ได้ง่าย (จำเป็นต้อง “ไคเซ็น”)
 8. พนักงานกลุ่มเครื่องจักร Model จะประกอบด้วยผู้ควบคุมงาน (รวมฝ่ายงานทางอ้อม) จำนวน 5 ~ 10 คนต่อเครื่อง จักร Model (Line หรือกระบวนการ) (แต่ในกรณีต้องการความปลอดภัยหรือทดลองเดินเครื่อง เมื่อเดินเครื่องเครื่อง Model จะต้องมีหัวหน้าแผนกที่หน้างานเข้ามาด้วย)
 9. แสดงการดำเนินการ Model ที่ที่ทำงาน

ตัวอย่างแสดง

ตัวอย่างที่ทำงานส่งเสริมการดำเนินการ Model การจัดระเบียบพื้นฐาน

ตัวอย่างที่ทำงานส่งเสริมการดำเนินการ Model การสร้างประสิทธิภาพการผลิต

 • การดำเนินการเครื่อง Model จัดระเบียบเงื่อนไขพื้นฐาน  

ที่ตารางภาพ 2-5 แสดงตัวอย่างการดำเนินการของเครื่องจักร Model จัดระเบียบเงื่อนไขพื้นฐาน

ตารางภาพ 2-5 การดำเนินการเครื่องจักร Model

 • การดำเนินการของเครื่องจักร Model ไคเซ็นประสิทธิภาพการผลิต    

ตารางภาพ 2-6 แสดงขั้นตอนของการดำเนินการ

ตารางภาพ 2-6 ขั้นตอนการดำเนินการของเครื่องจักร Model

ไคเซ็นประสิทธิภาพการผลิต

3-4 Know How กิจกรรมของการดำเนินการ Model 

ในการดำเนินการ Model แสดง Know How ของกิจกรรม ใน ตารางภาพ 2-7

ตารางภาพ 2-7 Know How ของการดำเนินการ Model

เรียบเรียงโดย  อาจารย์ณรงค์เกียรติ  นักสอน
ที่ปรึกษา TPM-JIPM