ตอน 11 การกำหนดนโยบายพื้นฐานและเป้าหมายไปสู่ TPM for SME

      1. การกำหนดนโยบายพื้นฐาน          ทำการสะสางนโยบายพื้นฐาน แนวคิดการบริหารธุรกิจและสภาพวดล้อมที่รายล้อม แล้วแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนไปสู่ TPM for SME ภายในแผนธุรกิจนอกจากนี้ ภายในเป้าหมายการบริหารจัดทำเป้าหมายของ TPM for SME ตารางภาพ 2-14 ตัวอย่าง Concept และนโยบายพื้นฐาน        มีความชัดเจนในการส่งเสริม TPM for SME ที่เป็นการบูรณาการของการบริหารนโยบาย และการบริหารเป้าหมาย นโยบายพื้นฐานนั้นจำเป็นต้องมีการแสดงให้เห็นเครื่องมือของการบรรลุวิสัยทัศน์ให้มีความชัดเจน        ตัวอย่างของ Concept และนโยบายพื้นฐานนั้น แสดงไว้ใน ตารางภาพ 2-14  2. การกำหนดเป้าหมาย         ในการกำหนดเป้าหมายนั้น มักจะมีความเห็นต่างๆ มากมาย เช่น “ไม่ต่างกับทฤษฏีภายนอกเท่านั้น”  “ถึงแม้ว่าบริษัทอื่นจะทำได้ บริษัทเรานั้นเป็นข้อยกเว้นเพราะมีสภาพการณ์ที่ยุ่งยากซับซ้อนอยู่” […]

ตอน 10 การทำให้ภาพ TPM for SME ที่มุ่งหวังมีความชัดเจน

6-1 วัตถุประสงค์ของการทำให้ชัดเจน         การทำให้นโยบายและเป้าหมายมีความชัดเจนนั้น ไม่ว่าบริษัทที่ไหนก็เป็นสามัญสำนึกของการบริหารนโยบายอยู่แล้ว ดังนั้น จึงมีการแสดงให้เห็นปรัชญาบริษัท, นโยบายประธาน, แผนระยะกลาง, เป้าหมายของแต่ละปีต่างๆ การทำให้เจตนารมณ์ของผู้บริหารธุรกิจมีความชัดเจนนั้น รวมทั้งการให้พนักงานทั้งหมดมีความเข้าใจในทิศทางที่ควรจะก้าวไปหรือแนวคิดของบริษัทอยู่เสมอ จึงเป็น “ก้าวแรกของการไคเซ็นคุณลักษณะของบริษัท”       การไคเซ็นคุณลักษณะของบริษัทนั้น คือ งานของผู้บริหารธุรกิจ ปรัชญาของ TPM for SME  นั้นคือ “การไคเซ็นคุณลักษณะของบริษัทโดยการไคเซ็นคุณลักษณะของคน และสภาพแวดล้อมที่ทำงาน” ซึ่งเป็นฐานพื้นฐานของการบริหารธุรกิจ ไม่ใช่เพียงแต่ปล่อยเป็นหน้าที่ผู้บริหารธุรกิจ แต่อยากให้ดำเนินการโดยใช้ Leadership ของตนเอง ในขั้นตอนการเตรียมการ Implement กิจกรรม “การไคเซ็นคุณลักษณะของบริษัท”  “การปฏิรูปการบริหารธุรกิจ” เป็นงานของตัวประธานบริษัทเอง         งานส่วนใหญ่นั้นเกี่ยวข้องกับคนจึงทำให้เกิดการผลิตขึ้นได้ เพราะว่ามีความเข้าใจและการกระทำของทุกคน จึงทำให้เกิดผลิตภัณฑ์หรือคุณภาพที่ดีขึ้นมาได้ ดังนั้น ประการแรก จึงต้องแสดงแนวคิดของบริษัท, ทิศทางของอนาคต, เป้าหมายกำไร, ภาพที่มุ่งหวังของกิจกรรมไว้ที่ Activity Board […]

ตอน 9 การจัดระเบียบองค์กรกิจกรรมในการส่งเสริม TPM for SME

5.1 การจัดระเบียบองค์กรกิจกรรม       ให้มีการผสมผสานองค์กรแนวตั้งของระดับบริหารในการส่งเสริม TPM for SME  ให้ผสมผสานกับคณะกรรมการส่งเสริมที่มีผู้บริหารสูงสุดเป็นแกนกลาง หรือรูปแบบที่มีองค์กรแนวนอนการไคเซ็น หรือ Circle เข้าด้วยกัน นั่นคือ การสร้างองค์กรแบบ Matrix ที่มีแนวตั้งและแนวนอนหรือที่เป็น “องค์กรกลุ่มย่อยซ้อนกัน” ในรูปแบบการเข้าร่วมการบริหารเป็นกลุ่ม           การสร้างองค์กรส่งเสริมหรือการคัดเลือกคนนั้น เป็นประเด็นปัญหาที่สำคัญอย่างยิ่งในการส่งเสริมกิจกรรม หัวหน้าและกรรมการกลุ่มเฉพาะต่างๆ – หัวหน้าและเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมนั้นจะต้องคัดเลือกอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องเลือกคนที่มีพลังที่สามารถชักนำการทำกิจกรรมได้ 5-2 หัวข้อการปฏิบัติ       ในเรื่ององค์กรกิจกรรมนั้น ให้ปฏิบัติตามหัวข้อข้างล่างนี้ ตารางภาพ 2-9 โครงสร้างของสำนักงานส่งเสริม 5-3 ข้อควรระวัง           ในกรณีสามารถจัดโครงสร้างสมาชิกกลุ่มเฉพาะเรื่องแต่ละกลุ่มได้ ก็อยากให้จัดตั้งคณะกรรมการของแต่ละกลุ่ม แต่หากว่าทำได้ยากก็ขอให้พิจารณาทั้งหมดในคณะกรรมการส่งเสริม คณะกรรมการส่งเสริม TPM for SME  นั้น จะเปิดการประชุมเดือนละครั้งเพื่อบริหารความก้าวหน้า แล้วตรวจสอบสภาพความก้าวหน้าหรือรายละเอียดของกิจกรรม  องค์กรกิจกรรมนั้น […]

ตอน 8 การ Implement Campaign

4 Implement Campaign ทำการรวบรวมสโลแกน คำขวัญต่างๆ เป็นเป้าหมายในอนาคต โดยมีวัตถุประสงค์การซึมซับและรู้กระจ่างต่อกิจกรรมไปยังพนักงานโดยผ่านการใช้คำขวัญ สามารถทำให้พนักงาน Operator พนักงานชั่วคราว ที่โอกาสที่จะแสดงความคิดเห็นในแต่ละวันมีน้อย ได้มีโอกาสคิดถึงบริษัทหรือมีความคาดหวังต่อภาพอนาคตของบริษัทเกิดขึ้น ซึ่งจะทำให้การเข้าใจต่อบรรยากาศของบริษัทและกิจกรรมดำเนินไปได้    ในบริษัท (โรงงาน) ใช้การแสดงโปสเตอร์ สโลแกนที่รวบรวมมาทั้งหมด สามารถส่งเสริมสร้างให้เกิดบรรยากาศของกิจกรรมทั้งหมดของบริษัท (โรงงาน)   Campaign ทำการรวบรวมโปสเตอร์ สโลแกนภายในบริษัท (โรงงาน) (มอบรางวัลตอน Kick Off)        (ตารางภาพ 2-8) แสดงโปสเตอร์ คำขวัญต่างๆ ไว้ที่ที่ทำงาน ห้องอาหาร ห้องประชุม  ทัศนะศึกษาโรงงานที่ทำ TPM for SME  บริษัทที่ดีเด่น จากนั้นจัดการประชุมรายงาน ตารางภาพ 2-8 ตัวอย่างการรวบรวมโปสเตอร์ สโลแกน เรื่อง การรับสมัครประกวดโปสเตอร์ คำขวัญ (สาระสำคัญการรับสมัคร) ปี……เดือน………วันที่……. ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริม TPM for SME  ……… ถึงพนักงานทุกคน      […]

ตอน 7 การดำเนินการกิจกรรม Model

3. การดำเนินการกิจกรรม Model 3-1 วัตถุประสงค์ ในการดำเนินกิจกรรมนั้น ประการแรก ผู้บริหารสูงสุด – ผู้จัดการโรงงาน – ผู้บริหารจะปฏิบัติกิจกรรม TPM for SME โดยเป็นกิจกรรม Model วัตถุประสงค์นั้น มีดังต่อไปนี้  จากการที่ผู้บริหารสูงสุด – ผู้จัดการโรงงาน – ผู้บริหาร ได้แสดงให้เห็นภาพที่เปื้อนน้ำมันให้แก่พนักงานทุกคนจะทำให้เกิดความรู้สึก “ต่างกับที่ผ่านมา” และจะเป็นการทำลายกำแพงการต่อต้านกิจกรรม พิสูจน์ให้เห็นว่า “ถ้าทำแล้วก็จะดีขึ้นอย่างนี้” เป็นการเพิ่มความมุ่งมั่นในกิจกรรมของ Leader หรือสมาชิก Circle  ไม่ใช้เกณฑ์ตัดสินด้วยกระดาษหรือด้วยปาก แต่สร้างระดับการผ่านเกณฑ์การวินิจฉัย Step ที่ยืนยันได้โดยการดูด้วยตา นอกจากนี้ ผู้บริหารได้สัมผัสกับเครื่องจักรของบริษัทตนเอง ทำให้สามารถรู้ถึงสภาพการควบคุมระดับการควบคุมเครื่องจักรได้  จากประสบการณ์ทำให้มือสกปรกด้วยตัวเอง ทำให้รับรู้จุดบกพร่องของที่ทำงานและเครื่องจักรได้ ทำให้เรียนรู้ทักษะการวินิจฉัยเป็นการสร้างผู้บริหารที่เก่งเรื่องเครื่องจักร  สามารถตรวจสอบสภาพการควบคุมเครื่องจักรในปัจจุบันได้ และจากการได้เห็นที่ทำงานและเครื่องจักรเป็นอย่างดี ทำให้สามารถคิด “ภาพที่ควรเป็นไป – ภาพที่อยากให้เป็นของที่ทำงานได้” ถึงแม้ว่าจะยุ่งมากเพียงใดก็ตาม แต่ก็พยายามทำให้สำเร็จทำให้ได้เรียนรู้ “การสร้างเวลา” หรือ “ความหมายของกิจกรรม”  ไม่ใช่เพียงแต่เป็นทฤษฎีหรือเหตุผลเท่านั้น […]

ตอน 6 การศึกษาการ Implement

       การศึกษาการ Implement มีเป้าหมายที่คนที่ยังไม่รู้จัก TPM for SME จะทำการเชิญที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทแม่มาที่หน้างาน เพื่อให้เรียนรู้ความรู้ขั้นพื้นฐาน ดังแสดงในตัวอย่างการแจ้งการจัดการศึกษา Implement ในตาราง 2-4    ความรู้ขั้นพื้นฐาน คือ ความคิดของกิจกรรม ปรัชญาพื้นฐาน ลักษณะพิเศษ สาระสำคัญของโปรแกรมการดำเนินการ วิธีการดำเนินการและตัวอย่างต่างๆ จากการเรียนรู้เรื่องเหล่านี้จะสร้างสิ่งจูงใจและความกระจ่างไปสู่การ Implement TPM for SME จากการให้การศึกษาการ Implement ทำให้สามารถเข้าใจทิศทาง วัตถุประสงค์และขั้นตอนของกิจกรรมเปลี่ยนความคิดของทุกๆ คน และยังมุ่งสู่การเพิ่มจิตสำนึกการท้าทายให้สูงขึ้นด้วย    (1) วัตถุประสงค์ของการศึกษาการ Implement         วัตถุประสงค์ของการศึกษาการ Implement นั้น ให้มีการศึกษาเกี่ยวกับ TPM for SME ตั้งแต่ผู้บริหารสูงสุดจนถึง Operator หน้างาน เพิ่มความเข้าใจของทุกๆ คนในเรื่องกิจกรรมและยกระดับความมุ่งมั่นในการท้าทายสู่กิจกรรม โดยมีจิตสำนึกและเป้าหมายร่วมกัน  จากการดำเนินการการศึกษาการ Implement […]

ตอน 5 การเตรียมการ Implement TPM for SME

ขั้นตอนของการ Implement TPM for SME (การสร้างระบบเตรียมการ Implement)         การเตรียมการ Implement TPM for SME หมายถึง ก่อนจะถึงการ Kick Off พนักงานทุกคนทำความเข้าใจให้เพียงพอเกี่ยวกับว่า TPM for SME คืออะไร จะกำหนดเป้าหมายหรือวิธีการอย่างไร โดยการพิจารณาถกเถียงกันอย่างจริงจัง “เพื่อให้ทุกคนสามารถดำเนินการกิจกรรมไปได้พร้อมกับการ Kick Off”        อาจจะกล่าวได้ว่า การที่จะ Start Up กิจกรรมได้หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับขั้นตอนการเตรียมการ Implement นี่เอง ขั้นตอนของ TPM for SME นั้น จะมีความแตกต่างตามประวัติความเป็นมาของ Implement กิจกรรมในอดีตของบริษัท จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนที่สอดคล้องกับบริษัทตนเอง ขอให้อ้างอิงตัวอย่างหัวข้อเตรียมการหลักๆ ตาม ตารางภาพ 2-1 ตารางภาพ […]

ตอน 4 แนวคิดของ TPM for SME

4-1 ความสัมพันธ์ของ TPM for SME         ใน TPM for SME นั้น บริษัทที่มุ่งสู่ “การผลิตที่เป็นของตัวเอง” ด้วยขนาดที่เล็กจะมีเป้าหมายการสร้างฐานพื้นฐานของการสร้างความแข็งแกร่งของคุณลักษณะที่เน้นคน ด้วยกิจกรรมที่สอดคล้องกับขนาด  ความสัมพันธ์ของเสา 4 เสาของ TPM for SME และเสา 8 เสาของ TPM             TPM for SME นั้น รวมศูนย์การไคเซ็น Loss ทุกอย่างในกิจกรรมการผลิต รวมถึงการรวมเอากิจกรรมของ TPM เช่น Kobetsu Kaizen – Quality Maintenance – การสร้างประสิทธิภาพของการบริหารงานทางอ้อม การบริหารการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเครื่องจักร ตารางภาพ 1-13 ตำแหน่งของ TPM กับ […]

ตอน 3 ลักษณะพิเศษของ TPM for SME

   3-1 TPM for SME ทบทวนพื้นฐานของที่ทำงาน       ประการแรก หลักการพื้นฐานของที่ทำงานนั้น คือ การมุ่งสู่เป้าหมายนั่นเอง ด้วยเหตุนี้  คนที่ทำงานในที่ทำงานนั้น จะต้องมุ่งมั่นต่อการทำงาน  มีความชำนาญในงานต่อการ Setup หรืองานต่างๆ มีจิตสำนึกการบริหารสูงต่อเรื่องที่ต้องปฏิบัติตามในที่ทำงาน หรือระยะเวลาส่งมอบ  มีจิตสำนึกการประสานเชื่อมโยงในงาน มีความสมานสามัคคี         คนที่ทำงานจะต้องรับเอาคุณลักษณะที่ทำงาน ที่สามารถทำสิ่งเหล่านี้มาสู่ตัวเองได้ ดังนั้น การเปลี่ยนความคิดของคน (ความมุ่งมั่นในการทำงาน) การมีทักษะ* (ความสามารถในการทำงาน) และการสามารถบริหารที่ทำงาน (ความสามารถการบริหาร) เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้          ด้วยเหตุนี้ ความก้าวหน้าไปของการไคเซ็นคุณลักษณะของคน, ทักษะ และการบริหารเท่านั้น จึงสามารถไคเซ็นคุณลักษณะของบริษัทได้ คุณลักษณะของ TPM for SME นั้น อาจจะเรียกได้ว่าคือ การไคเซ็นคุณลักษณะของบริษัท โดยการเปลี่ยนคุณลักษณะของคนและที่ทำงาน    *ทักษะ : ความสามารถในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย     3-2 วัตถุประสงค์ของ TPM for SME […]

ตอน2 TPM for SME คืออะไร

        เมื่อบริษัทขนาดกลางและย่อมเริ่มทำกิจกรรมอะไรบางอย่าง ก็มักจะมีปัญหาที่เป็นของบริษัทขนาดกลางและย่อมเกิดขึ้นเสมอ โดยทั่วไป ในบริษัทขนาดกลางและย่อมนั้น จะมีพนักงานประมาณ 10 ~ 50 คนเท่านั้น ก็จะมีโครงสร้าง “เป็นทางการ” เช่น ประธานบริษัท, ผู้จัดการโรงงาน, พนักงานหรือว่าทีมงาน Staff ก็มีอยู่ แต่โครงสร้างที่ว่านี้ ยังไม่สามารถพึงพอใจได้ เพราะว่าระดับทักษะของพนักงานนั้น ยังไม่สูงเพียงพอ ในอีกด้านหนึ่งที่หน้างานการบริหารเครื่องจักรที่มี  5ส เป็นพื้นฐาน ก็ยังไม่ดีพอเช่นเดียวกัน           แต่ในขณะที่โครงสร้างอุตสาหกรรมนั้น 99.5% ของผู้ผลิตนั้น เป็นบริษัทขนาดกลางและย่อมอาจจะเรียกว่า บริษัทขนาดกลางและย่อมเหล่านี้ เป็นสิ่งที่สนับสนุนค้ำจุนบริษัทขนาดใหญ่มาตลาด บริษัทเหล่านี้ ต้องประสบกับวิกฤติทางธุรกิจ เพราะการเรียกร้องให้ลดต้นทุนหรือลดราคา การลดจำนวนรวมศูนย์คู่ค้า การลดลงของปริมาณการผลิต การใช้ชิ้นส่วนที่ถูกจากต่างประเทศต่างๆ         เพื่อเป็นมาตรการแก้ไขสภาพแวดล้อมที่เข้มงวดเช่นนี้ ถึงแม้ว่าจะคัดเลือกกิจกรรม เช่น กิจกรรมไคเซ็นการบริหาร หรือ 5ส, […]