ตอน 5 การเตรียมการ Implement TPM for SME

ขั้นตอนของการ Implement TPM for SME (การสร้างระบบเตรียมการ Implement)         การเตรียมการ Implement TPM for SME หมายถึง ก่อนจะถึงการ Kick Off พนักงานทุกคนทำความเข้าใจให้เพียงพอเกี่ยวกับว่า TPM for SME คืออะไร จะกำหนดเป้าหมายหรือวิธีการอย่างไร โดยการพิจารณาถกเถียงกันอย่างจริงจัง “เพื่อให้ทุกคนสามารถดำเนินการกิจกรรมไปได้พร้อมกับการ Kick Off”        อาจจะกล่าวได้ว่า การที่จะ Start Up กิจกรรมได้หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับขั้นตอนการเตรียมการ Implement นี่เอง ขั้นตอนของ TPM for SME นั้น จะมีความแตกต่างตามประวัติความเป็นมาของ Implement กิจกรรมในอดีตของบริษัท จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนที่สอดคล้องกับบริษัทตนเอง ขอให้อ้างอิงตัวอย่างหัวข้อเตรียมการหลักๆ ตาม ตารางภาพ 2-1 ตารางภาพ […]

ตอน 4 แนวคิดของ TPM for SME

4-1 ความสัมพันธ์ของ TPM for SME         ใน TPM for SME นั้น บริษัทที่มุ่งสู่ “การผลิตที่เป็นของตัวเอง” ด้วยขนาดที่เล็กจะมีเป้าหมายการสร้างฐานพื้นฐานของการสร้างความแข็งแกร่งของคุณลักษณะที่เน้นคน ด้วยกิจกรรมที่สอดคล้องกับขนาด  ความสัมพันธ์ของเสา 4 เสาของ TPM for SME และเสา 8 เสาของ TPM             TPM for SME นั้น รวมศูนย์การไคเซ็น Loss ทุกอย่างในกิจกรรมการผลิต รวมถึงการรวมเอากิจกรรมของ TPM เช่น Kobetsu Kaizen – Quality Maintenance – การสร้างประสิทธิภาพของการบริหารงานทางอ้อม การบริหารการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเครื่องจักร ตารางภาพ 1-13 ตำแหน่งของ TPM กับ […]

ตอน 3 ลักษณะพิเศษของ TPM for SME

   3-1 TPM for SME ทบทวนพื้นฐานของที่ทำงาน       ประการแรก หลักการพื้นฐานของที่ทำงานนั้น คือ การมุ่งสู่เป้าหมายนั่นเอง ด้วยเหตุนี้  คนที่ทำงานในที่ทำงานนั้น จะต้องมุ่งมั่นต่อการทำงาน  มีความชำนาญในงานต่อการ Setup หรืองานต่างๆ มีจิตสำนึกการบริหารสูงต่อเรื่องที่ต้องปฏิบัติตามในที่ทำงาน หรือระยะเวลาส่งมอบ  มีจิตสำนึกการประสานเชื่อมโยงในงาน มีความสมานสามัคคี         คนที่ทำงานจะต้องรับเอาคุณลักษณะที่ทำงาน ที่สามารถทำสิ่งเหล่านี้มาสู่ตัวเองได้ ดังนั้น การเปลี่ยนความคิดของคน (ความมุ่งมั่นในการทำงาน) การมีทักษะ* (ความสามารถในการทำงาน) และการสามารถบริหารที่ทำงาน (ความสามารถการบริหาร) เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้          ด้วยเหตุนี้ ความก้าวหน้าไปของการไคเซ็นคุณลักษณะของคน, ทักษะ และการบริหารเท่านั้น จึงสามารถไคเซ็นคุณลักษณะของบริษัทได้ คุณลักษณะของ TPM for SME นั้น อาจจะเรียกได้ว่าคือ การไคเซ็นคุณลักษณะของบริษัท โดยการเปลี่ยนคุณลักษณะของคนและที่ทำงาน    *ทักษะ : ความสามารถในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย     3-2 วัตถุประสงค์ของ TPM for SME […]

ตอน2 TPM for SME คืออะไร

        เมื่อบริษัทขนาดกลางและย่อมเริ่มทำกิจกรรมอะไรบางอย่าง ก็มักจะมีปัญหาที่เป็นของบริษัทขนาดกลางและย่อมเกิดขึ้นเสมอ โดยทั่วไป ในบริษัทขนาดกลางและย่อมนั้น จะมีพนักงานประมาณ 10 ~ 50 คนเท่านั้น ก็จะมีโครงสร้าง “เป็นทางการ” เช่น ประธานบริษัท, ผู้จัดการโรงงาน, พนักงานหรือว่าทีมงาน Staff ก็มีอยู่ แต่โครงสร้างที่ว่านี้ ยังไม่สามารถพึงพอใจได้ เพราะว่าระดับทักษะของพนักงานนั้น ยังไม่สูงเพียงพอ ในอีกด้านหนึ่งที่หน้างานการบริหารเครื่องจักรที่มี  5ส เป็นพื้นฐาน ก็ยังไม่ดีพอเช่นเดียวกัน           แต่ในขณะที่โครงสร้างอุตสาหกรรมนั้น 99.5% ของผู้ผลิตนั้น เป็นบริษัทขนาดกลางและย่อมอาจจะเรียกว่า บริษัทขนาดกลางและย่อมเหล่านี้ เป็นสิ่งที่สนับสนุนค้ำจุนบริษัทขนาดใหญ่มาตลาด บริษัทเหล่านี้ ต้องประสบกับวิกฤติทางธุรกิจ เพราะการเรียกร้องให้ลดต้นทุนหรือลดราคา การลดจำนวนรวมศูนย์คู่ค้า การลดลงของปริมาณการผลิต การใช้ชิ้นส่วนที่ถูกจากต่างประเทศต่างๆ         เพื่อเป็นมาตรการแก้ไขสภาพแวดล้อมที่เข้มงวดเช่นนี้ ถึงแม้ว่าจะคัดเลือกกิจกรรม เช่น กิจกรรมไคเซ็นการบริหาร หรือ 5ส, […]

ตอน 1 จุดเริ่มกิจกรรม TPM for SME เพื่อผลลัพธ์อันสั้น ด้วยต้นทุนที่ต่ำ

1. ประเด็นปัญหาที่มีอยู่ของบริษัทขนาดกลางและย่อม          ภายใต้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว บริษัทขนาดกลางและย่อมได้ดำเนินการสร้างประสิทธิภาพให้แก่ ค่าจ้างแรงงานหรือการลงทุนเครื่องจักร  ทั้งยัง Restructuring อย่างเอาเป็นเอาตายเพื่อการฟื้นสภาพธุรกิจของตน พร้อมกับการดำเนินการดังกล่าว สิ่งที่บริษัทขนาดกลางและย่อมต้องทำต่อไปคือ การรับรู้สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่บริษัทตัวเองเผชิญอยู่หรือ จุดแข็ง จุดอ่อนของบริษัทตนเอง ดำเนินการบริหารด้วยความเด็ดเดี่ยวจากมุมมองหลายมุมมอง ไม่ยึดติดกับตัวอย่างที่มีมาก่อนหรือวัฒนธรรมการปฏิบัติของบริษัทอื่นหรือในวงการ หมายความว่าเป็น “บริษัทขนาดกลางและย่อมที่เป็นตัวของตัวเอง”   1-1 การเปลี่ยนแปลงการผลิตของอุตสาหกรรมการผลิต          ลักษณะพิเศษของอุตสาหกรรมการผลิตที่เป็นแกนกลางมายาวนานจนถึงช่วงเติบโตในระดับสูง ก็คือ การนำเสนอสินค้ามีคุณภาพสูงด้วยราคาถูกสู่ตลาดด้วย “ความขยันขันแข็ง”  “ความละเอียด” ของคนที่ทำงาน แต่เมื่อจบสิ้นช่วงเติบโตในระดับสูง ได้มีการทบทวนอัตราส่วนของค่าแรงงานในต้นทุน แล้วดำเนินการไปสู่ทิศทางการประหยัดแรงงาน ประหยัดคน ผลลัพธ์ก็คือ มี “การเคลื่อนย้าย Know How” ที่เคยขึ้นอยู่กับคนมาเป็นเครื่องจักร นอกจากนี้ เครื่องจักรก็มีระดับเทคนิคที่สูงขึ้น ทางด้านฮาร์ดจึงเกิดปรากฎการณ์ Black Box ขึ้น นอกจากนี้ การผลิตในต่างประเทศก็ขยายตัวขึ้น ภายในประเทศนั้นมีการจ้างแรงงานชาวต่างประเทศจำนวนมาก ตารางภาพ 1-1  การเปลี่ยนแปลงของการผลิต สภาพการณ์ที่การถ่ายทอด Know […]