4 Implement Campaign

ทำการรวบรวมสโลแกน คำขวัญต่างๆ เป็นเป้าหมายในอนาคต โดยมีวัตถุประสงค์การซึมซับและรู้กระจ่างต่อกิจกรรมไปยังพนักงานโดยผ่านการใช้คำขวัญ สามารถทำให้พนักงาน Operator พนักงานชั่วคราว ที่โอกาสที่จะแสดงความคิดเห็นในแต่ละวันมีน้อย ได้มีโอกาสคิดถึงบริษัทหรือมีความคาดหวังต่อภาพอนาคตของบริษัทเกิดขึ้น ซึ่งจะทำให้การเข้าใจต่อบรรยากาศของบริษัทและกิจกรรมดำเนินไปได้   

ในบริษัท (โรงงาน) ใช้การแสดงโปสเตอร์ สโลแกนที่รวบรวมมาทั้งหมด สามารถส่งเสริมสร้างให้เกิดบรรยากาศของกิจกรรมทั้งหมดของบริษัท (โรงงาน)  

  • Campaign
  • ทำการรวบรวมโปสเตอร์ สโลแกนภายในบริษัท (โรงงาน) (มอบรางวัลตอน Kick Off)

       (ตารางภาพ 2-8)

  • แสดงโปสเตอร์ คำขวัญต่างๆ ไว้ที่ที่ทำงาน ห้องอาหาร ห้องประชุม 
  • ทัศนะศึกษาโรงงานที่ทำ TPM for SME  บริษัทที่ดีเด่น จากนั้นจัดการประชุมรายงาน

ตารางภาพ 2-8 ตัวอย่างการรวบรวมโปสเตอร์ สโลแกน

เรื่อง การรับสมัครประกวดโปสเตอร์ คำขวัญ (สาระสำคัญการรับสมัคร)

ปี……เดือน………วันที่…….

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริม TPM for SME  ………

ถึงพนักงานทุกคน     

เรื่อง การรับสมัครประกวดโปสเตอร์ คำขวัญ   

ประกาศรับสมัครประกวดโปสเตอร์และคำขวัญทั่วไป สำหรับการ Kick off  “TPM ของบริษัทขนาดเล็ก” ของบริษัทเรา  

สำหรับผลงานที่สมัครมานี้ จะมีการมอบรางวัลให้แก่ผู้ผ่านการคัดเลือกโดยการพิจารณาตัดสินที่เข้มงวด นอกจากนี้ ยังจะมอบของที่ระลึกให้อีกด้วย ขอให้สมัครได้ตามรายละเอียดข้างล่างนี้

รายละเอียด

      1.  วันปิดรับสมัคร ปี……เดือน……วันที่……(วัน……) ตรงเวลา 

      2.  ช่องทางการสมัคร

แต่ละคนให้รวบรวมในส่วนงานหรือ circle แล้วส่งมาที่สำนักงานส่งเสริม 

       3.  รายละเอียด : 

      (1)  โปสเตอร์ 

          1. ขนาดกระดาษ A2  (กว้าง 42 ซม. ยาว 51 ซม.) ชนิดกระดาษ สีตามอิสระ เป็นผลงานที่ใช้ภาพถ่ายก็ได้

          2. ในกระดาษนั้น ให้เขียนตัวหนังสือ “…………..” ที่เป็นสโลแกนของ TPM for SME  ของบริษัทเรา 

          3. จะมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้สมัครทุกๆ คน  

      (2)  สโลแกน

          1. ผลงานดีเด่น 1 ผลงาน, ผลงานรอง 2 ผลงาน จะได้รับของที่ระลึก

          2.พยายามหลีกเลี่ยงคำศัพท์เฉพาะที่ใช้ภายในบริษัทเรา ขอให้ใช้ภาษาที่เข้าใจทั่วไป 

          3. กระดาษใช้ชนิดใดก็ได้

จบ

 

เรียบเรียงโดย  อาจารย์ณรงค์เกียรติ  นักสอน
ที่ปรึกษา TPM-JIPM