...

ตอน 2 โปรแกรมในการสร้างระบบ TPM พื้นฐานเพื่อมุ่งสู่ Operational Excellence

หลังจากเตรียมการใน Step 1- Step 5  เรียบร้อยแล้ว สิ่งที่ต้องทำต่อไปคือการ Kick-off  กิจกรรม  TPM  เพื่อนำมาดำเนินการอย่างเป็นระบบ  โดยสาระสำคัญของการทำ TPM kick-off  มีดังนี้       Step 6: TPM kick-off วันเริ่มต้นของการทำกิจกรรม TPM อย่างจริงจัง หรือวัน  kick-off  นั้น เป็นวันที่ควรทำให้ทุกคนรู้ว่าทำไม องค์กรของเราต้องทำกิจกรรม  TPM    และกิจกรรมนี้จำเป็นที่ทุกคนต้องมีส่วนร่วม  ดังนั้นจึงมักใช้สถานที่กว้างๆ  เช่น ห้องประชุมขนาดใหญ่หรือลานกว้างๆ หน้าโรงงาน เป็นต้น ให้พนักงานเข้าร่วมมากที่สุดเท่าที่จะมากได้  และจัดรูปแบบให้เป็นกิจกรรมการรณรงค์ที่ยิ่งใหญ่  เช่น  “การประชุมใหญ่ของการ  kick-off   กิจกรรม  TPM  หรือ   “พิธี kick-off กิจกรรม TPM” ตังอย่างของโปรแกรมในวันนั้นคือ คำประกาศเจตนารมณ์ของผู้บริหารระดับสูง (การประนโยบายการนำกิจกรรม  TPM  มาดำเนินการ) 2. การประกาศโครงสร้างการบริหารเพื่อผลักดันกิจกรรม TPM  […]

ตอน 1 โปรแกรมในการสร้างระบบ TPM พื้นฐานเพื่อมุ่งสู่ Operational Excellence

ในการดำเนินกิจกรรม TPM  อย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างวัฒนธรรมการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในองค์กร ทาง JIPM  แนะนำให้ดำเนินการตามขั้นตอน  12 Step to Implement TPM   ดังนี้ครับ 12 Step ของโปรแกรมการดำเนินกิจกรรม TPM ได้มีการประกาศเป็นครั้งแรกในปี ค.ศ.  1983 ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาในการเริ่มนำ TPM มาใช้ของแต่ละองค์กรจึงนิยมเอาขั้นตอนที่ว่ามานี้มาเป็นแนวทางการดำเนินกิจกรรม สำหรับ 12   Step ของโปรแกรมการดำเนินกิจกรรม  TPM  ที่ได้รับปรับปรุงขึ้นใหม่ให้สอดคล้องกับการทำกิจกรรม  TPM  ทั่วบริษัท ขั้นตอนของการดำเนินกิจกรรม  TPM  แบ่งออกเป็น  4  ขั้นตอนหลักๆ ดังนี้ ขั้นเตรียมการนำมาใช้ Stepที่  1-5 ขั้นเริ่มการนำมาใช้ (TPM Kick-off) Stepที่  6 ขั้นสร้างระบบกิจกรรม Stepที่ 7-11 ขั้นยกระดับ Stepที่ 12 ซึ่งจริง ๆ แล้วก่อนตัดสินใจนำกิจกรรมมาใช้แก้ปัญหาขององค์กร ควรมีการทำ […]

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.