...

5 ส. ที่ถูกควรทำเพื่อ…

         ・ เพื่อรักษาสภาพของสถานที่ที่ใช้เพื่อการทำงานร่วมกันของคนหลาย ๆ คนให้ใช้งานได้ง่าย (สบาย)          ・ เพื่อการนี้ ทุกคนในสถานปฏิบัติงานจึงร่วมกันกำหนดกฎเกณฑ์และปฏิบัติตามเพื่อรักษาสภาพนั้นเอาไว้              หมายความว่า การทำ 5 ส. ไม่ใช่เป็นการต้องทำกิจกรรมพิเศษอะไรแต่เป็นการดำเนินการเพื่อจัดระเบียบสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีของสถานปฏิบัติงาน ให้เป็นเรื่องธรรมดา หากจิตสำนึกของตนเปลี่ยนไป หน้างานก็จะเปลี่ยนไปด้วยเป็นกิจกรรมที่เป็นรากฐานของการผลิต (โมโนซุคุริ)  รากฐานต้องทำให้ดี            โดยเฉพาะในกิจกรรม TPM มองว่า 5 ส. มีความสำคัญอย่างมาก แนวคิดพื้นฐานของ 5 ส. (1)4 ส. คือ                กำจัดมุดะทั้งหมดที่เกิดขึ้นที่หน้างาน […]

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.