วิธีดำเนินการกิจกรรม 5ส. อย่างมีประสิทธิภาพ

  (1)ไม่ทำกิจกรรม 5 ส. ที่เป็นเพียงรูปแบบ (2)ดำเนินกิจกรรม  5 ส. แบบเสาะหาสาเหตุ (3)ดำเนินกิจกรรม 5 ส. ที่ทุกคนมีส่วนร่วม (4)กิจกรรม 5 ส. คือการขุดค้นภูเขาสมบัติ (5)ดำเนินกิจกรรม 5 ส. จากจุดที่มองไม่เห็น จุดสำคัญในการดำเนินกิจกรรม 5 ส. (1)ทำให้วัตถุประสงค์ชัดเจน (2)กำหนดค่าเป้าหมาย (ทำ Goal ให้ชัดเจน) (3)ทำผลต่างของค่าเป้าหมายกับสภาพปัจจุบัน (Loss) ให้ชัดเจน (4)วางมาตรการแก้ไขผลต่างระหว่างค่าเป้าหมายกับสภาพปัจจุบัน (5)ดำเนินมาตรการ (6)ตรวจสอบและประเมินผล  ดำเนินการป้องกันการเกิดซ้ำ วิธีเริ่มดำเนินกิจกรรม 5 ส. ที่มีประสิทธิภาพ จุดสำคัญที่ 1 ต้องดำเนินการโดยทำ Manager Model นำหน้าก่อน (1)พิสูจน์ให้เห็นว่าทำแล้วได้ผล             เพราะว่าผลของการทำ Manager Model เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงระดับของกิจกรรมโดยรวม […]

สร้างนิสัย

1. “การสร้างนิสัย” คือ      การสร้างนิสัยให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานปฏิบัติงาน  เป้าหมายคือคน   กุญแจของความสำเร็จของ      5 ส.  หัวข้อ “Visual Control” ที่ได้มาโดยผ่านกิจกรรม 5 ส. ได้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องหรือไม่? 2. หลักการกฎเกณฑ์ของการสร้างนิสัย     (1) ประกาศเกณฑ์การกระทำที่พึงปฏิบัติตาม                     ประกาศกฎระเบียบของบริษัท สถานปฏิบัติงานให้ทุกคนได้รับรู้     (2) พัฒนาบุคลากรที่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบได้                      ชี้แนะและฝึกอบรมเกณฑ์การกระทำที่ต้องปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง เพื่อเปลี่ยนนิสัย                  […]

5ส ของหน่วยงานสำนักงาน

1、แนวคิด 5 ส. ของหน่วยงานสำนักงาน         ใช้สารสนเทศเป็นวัตถุดิบในการสร้างสารสนเทศที่จำเป็นในการบริหารธุรกิจขึ้นมาใหม่  ดำเนินการกำจัดมุดะภายใต้แนวคิดที่เรียกว่าโรงงานสำนักงาน  เสริมแกร่งโครงสร้างงานสำนักงานที่มีส่วนช่วยในการบริหารธุรกิจ 2、หลักการและกฎเกณฑ์ของการทำ 5 ส. ของหน่วยงานสำนักงาน     (1)จัดเตรียมสิ่งแวดล้อมของออฟฟิศ         ทำความสะอาดออฟฟิศครั้งใหญ่พร้อมกัน  เช็คสต็อคบิลเอกสาร และจัดการทิ้งของที่ไม่ใช้    (2)ทำให้มองเห็น (Visualization) งานสำนักงาน         มีงานสำนักงานมากมาย และเนื้อหาตลอดจนวิธีการดำเนินการ(กระบวนการ) ก็หลากหลายสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดล้วนอยู่แต่ในหัวของสต๊าฟงานสำนักงานทำอย่างไรจึงจะมองเห็นสิ่งที่ว่ากันว่าเป็นสิ่งที่มองเห็นได้ยาก     (3)งานสำนักงานที่สร้างมูลค่าเพิ่ม         เมื่อมองงานสำนักงานของหน่วยงานสำนักงานและบริหารจัดการในแง่ของฟังก์ชัน  เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจะหาไอเดียอย่างไรในการจัดองค์กรหรือ flow ของงานสำนักงาน 3、โรงงานสำนักงาน      (1)วิเคราะห์งานย่อย (Work Element) ของงานสำนักงาน      (2)มองแยกให้ออกระหว่างงานกับ […]

สะดวก

1、สะดวกคือ การกำหนดวิธีการวางหรือเลย์เอาต์ให้ถูกต้องเพื่อสามารถหยิบสิ่งที่จำเป็นในเวลาที่จำเป็นออกมาใช้ได้ทันที หาวิธีการเก็บรักษาของให้ใช้งานได้ง่าย และกำจัดการหา  และสร้างมาตรฐานนั้น 2、หลักการและกฎเกณฑ์ของการทำให้สะดวก                 (1)การเก็บรักษาให้ใช้งานได้ง่าย                         กำหนดวิธีการวางเก็บรักษาของให้ใช้งานได้ง่ายจากการดูความถี่และวัตถุประสงค์ในการใช้  ไม่ว่าใครก็สามารถหยิบของที่จำเป็นในเวลาที่จำเป็นในปริมาณที่จำเป็นกับงานปัจจุบันได้อย่างรวดเร็ว                 (2)กำจัดการหา                         ทำให้มองเห็น (Visualization) ให้ไม่ว่าใครก็เจอของที่จำเป็นในทันทีโดยไม่ต้องหา                 (3)การควบคุม 6 แน่                         ตำแหน่งแน่นอน ของแน่นอน ปริมาณแน่นอน รูปทรงแน่นอน เวลาแน่นอนคุณภาพแน่นอน เป็นพื้นฐานในการควบคุมวัตถุคงคลัง 3、แนวคิดพื้นฐานของวิธีการวางของให้ใช้งานง่าย                    (1)รู้ได้    ―  6 แน่                […]

สะอาด

1. “สะอาด” คือ ดำเนินการโดยคิดว่า “ถ้ามีไอเดียทำให้สถานปฏิบัติงานไม่สกปรกได้ จะทำให้ไม่ต้องทำความสะอาดทุกวัน สบายดี!”         ทำความสะอาดทุกซอกทุกมุม กำจัดขยะ สิ่งสกปรก  และหยุดแหล่งต้นตอนั้น  กำจัดปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อ ความปลอดภัย ผลิตภาพ คุณภาพ เครื่องเสีย เป็นต้น  พร้อมกันนั้นให้ดำเนินการตรวจเช็ค (tenken) ไปด้วย 2.  หลักการกฎเกณฑ์ของสะอาด (1)คือการตรวจเช็ค     สะอาดไม่ใช่การทำความสะอาดเฉย ๆ  แต่เป็นการทำความสะอาดไปพร้อมกับการค้นหาข้อบกพร่อง จัดเตรียมเงื่อนไขพื้นฐานของการผลิตให้เรียบร้อย คือ หล่อลื่นขันแน่น ตรวจเช็ค (2)มาตรการต่อแหล่งต้นตอ    มันเป็นสิ่งสกปรกอะไร  จุดรั่วอยู่ที่ไหน  จุดที่มันฟุ้งกระจายอยู่ที่ไหน เป็นต้น     หาแหล่งต้นตอและปัญหาที่เกิด  จากแหล่งต้นตอนั้น ทำการสำรวจ วิเคราะห์สิ่งสกปรกทั้งทางกายภาพและทางวิทยาศาสตร์และหามาตรการ (3)ฟื้นสภาพ    ค้นพบข้อบกพร่องด้วยการทำความสะอาด  ข้อบกพร่องนี้มักเป็นข้อบกพร่องเล็กน้อยที่ทำให้เครื่องจักรเสื่อมสภาพเร็วขึ้น  ต้องทำการฟื้นสภาพจากข้อบกพร่องเล็กน้อยเหล่านี้และรักษาให้อยู่ในสภาพที่ดี 3. ทำไมจึงจำเป็นต้องทำความสะอาด (1)การทำความสะอาด (2)การหล่อลื่น (3)การขันแน่น (4)การตรวจเช็ค […]

สะสาง

1、“สะสาง” คือ การแยกสิ่งที่จำเป็นและสิ่งที่ไม่จำเป็นออกจากกัน และกำจัดสิ่งที่ไม่จำเป็นเสีย สิ่งที่ไม่ต้องใช้ในการผลิตในตอนนี้ทั้งหมดเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็น 2、หลักการกฎเกณฑ์ของการสะสาง   (1)“จำแนก”     จำแนกตามความถี่ในการใช้  วัตถุประสงค์ในการใช้  แยกสิ่งที่จำเป็นกับสิ่งที่ไม่จำเป็นออกจากกัน ทบทวนด้วยแนวคิดที่ว่า “นอกเหนือจากของที่ใช้ประจำวันแล้วเป็นสิ่งไม่จำเป็น” “นอกเหนือจากปริมาณที่ใช้ประจำวัน แล้วเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็น” เมื่อกำหนดเกณฑ์ก็จะสามารถแบ่งได้ง่ายว่าอะไร “ทิ้ง” อะไร “คงอยู่” เพราะถ้าเป็นสถานปฏิบัติงานของตนเอง มักจะปล่อยผ่านกันง่าย ๆ  จึงควรถามความเห็นจากบุคคลจากสถานปฏิบัติงานอื่น ที่จะให้ความคิดเห็นอย่างเป็นกลาง  จะทำให้ค้นพบสิ่งที่ไม่จำเป็นออกอย่างจริงจังและมีประสิทธิผล ไม่อนุญาตให้มีการแก้ตัวว่า “อยากคงเอาไว้บางส่วนเผื่อกรณีฉุกเฉิน”! (2)“ทำให้มองเห็น” ของที่ไม่จำเป็น → “ทิ้ง”       ทำให้สิ่งที่ไม่จำเป็นชัดเจน  แล้วกำจัด (ทิ้ง) สิ่งที่ไม่จำเป็นนั้น ถึงจะบอกว่าเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นก็ยังเป็นสินทรัพย์ของบริษัท  เวลาจะ “ทิ้ง” ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้รับผิดชอบแล้วจึงกำจัด  (3)มาตรการต่อแหล่งต้นตอ     สิ่งที่ไม่จำเป็นเกิดจากที่ไหน  ต้นตอของสิ่งสกปรก ตัวตนที่แท้จริงของสิ่งแปลกปลอมเป็นต้น ให้ทำการเสาะหาทั้งด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์จากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น  โดยมาตรการให้ดำเนินการตามสเต็ป สะอาด สะดวก […]

5 ส. ที่ถูกควรทำเพื่อ…

         ・ เพื่อรักษาสภาพของสถานที่ที่ใช้เพื่อการทำงานร่วมกันของคนหลาย ๆ คนให้ใช้งานได้ง่าย (สบาย)          ・ เพื่อการนี้ ทุกคนในสถานปฏิบัติงานจึงร่วมกันกำหนดกฎเกณฑ์และปฏิบัติตามเพื่อรักษาสภาพนั้นเอาไว้              หมายความว่า การทำ 5 ส. ไม่ใช่เป็นการต้องทำกิจกรรมพิเศษอะไรแต่เป็นการดำเนินการเพื่อจัดระเบียบสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีของสถานปฏิบัติงาน ให้เป็นเรื่องธรรมดา หากจิตสำนึกของตนเปลี่ยนไป หน้างานก็จะเปลี่ยนไปด้วยเป็นกิจกรรมที่เป็นรากฐานของการผลิต (โมโนซุคุริ)  รากฐานต้องทำให้ดี            โดยเฉพาะในกิจกรรม TPM มองว่า 5 ส. มีความสำคัญอย่างมาก แนวคิดพื้นฐานของ 5 ส. (1)4 ส. คือ                กำจัดมุดะทั้งหมดที่เกิดขึ้นที่หน้างาน […]

สภาพที่แท้จริงของแรงบันดาลใจที่ต้องนำ 5 ส. มาใช้ ไม่ควรเป็นแบบนี้

แรงบันดาลใจที่ต้องนำกิจกรรม 5 ส. มาใช้ในบริษัทส่วนใหญ่ก็ค่อนข้างกำกวม ไม่รู้ว่าทำไมจึงต้องทำกิจกรรม 5 ส. ตอนนี้  (1) 5 ส. ไว้โชว :เจ้านายสั่งให้เก็บกวาดให้เรียบร้อย ก็เลยเริ่มทำด้วยความไม่เต็มใจ เป็นกิจกรรม 5 ส. ที่มีแนวคิดว่าขอให้ทำให้เป็นระเบียบเรียบร้อยดูดีเพื่อไว้โชว์เท่านั้น (2) 5 ส. เพราะว่าง :ด้วยเหตุผลเพราะตอนนี้ไม่มีงาน จึงทำ 5 ส. อย่างไร้แผนการ เพื่อฆ่าเวลาเป็นกิจกรรม 5 ส. ที่ทั้งเงินและเวลาที่ใช้ไปล้วนเป็นมุดะ (3) 5 ส. ตามเวลา :มีการกำหนดเวลาทำทั่วทั้งโรงงานว่า ก่อนเริ่มงาน 5 นาที หรือหลังเลิกงาน 10 นาที เพื่อดำเนินการ อย่างเร่งรีบ ทำกิจกรรม 5 ส. เท่าที่ทำได้ในเวลานั้น (4) 5 ส. ตามเสียงเรียกร้อง :การตั้งคำขวัญ ติดโปสเตอร์เชิญชวนว่าไม่ว่าอะไรต้องเริ่ม จาก  5 ส. ความปลอดภัยต้องเริ่มจาก 5 […]

ภาพลักษณ์ของ 5 ส.

* เมื่อเกิดเครื่องเสียในหน้างานการผลิตที่ไม่ได้ทำ 5 ส. ช่างซ่อมบำรุงต้องรีบไปที่เก็บอะไหล่อย่างเร่งด่วนเพื่อเอาชิ้นส่วนที่จำเป็นในการซ่อมฟื้นสภาพ “เสียเวลาในการหาอะไหล่ทุกครั้ง” “ของส่งมายังไงก็ยังอยู่อย่างนั้น ไม่ได้มีการแกะออกจากห่อ ข้างในเป็นอะไรก็ไม่รู้” ・ ในที่สุดก็ต้องหยุดเครื่องเป็นเวลานาน ผลิตภาพตกต่ำ ・ ไม่เจออะไหล่ ปรากฏว่า “ของขาด” ・ กลัวของขาดมากจนทำให้มีสต็อคอะไหล่มากเกินไป เมื่อเกิดเครื่องเสียในหน้างานการผลิตที่ทำ 5 ส. มาอย่างดี ช่างซ่อมบำรุงต้องรีบไปที่เก็บอะไหล่อย่างเร่งด่วนเพื่อเอาชิ้นส่วนที่จำเป็นในการซ่อมฟื้นสภาพ พบอะไหล่ทันที  เครื่องจักรก็ฟื้นสภาพได้ กลับสู่การผลิตได้อย่างรวดเร็ว ・ แน่นอนสต็อคอะไหล่ก็มีปริมาณที่เหมาะสม ・ ขอเพียงไม่เกิดเครื่องเสีย งานก็จะสบายขึ้น ・ รู้สึกตัวว่าปัญหาที่แท้จริงคือการเกิดเครื่องเสีย ・ มีเวลาเพียงพอที่จะเข้าไปหาจนพบสาเหตุของเครื่องเสีย และทำการไคเซ็น   เรียบเรียงโดย  อาจารย์ณรงค์เกียรติ  นักสอน ที่ปรึกษา TPM-JIPM