...

5ส ของหน่วยงานสำนักงาน

1、แนวคิด 5 ส. ของหน่วยงานสำนักงาน         ใช้สารสนเทศเป็นวัตถุดิบในการสร้างสารสนเทศที่จำเป็นในการบริหารธุรกิจขึ้นมาใหม่  ดำเนินการกำจัดมุดะภายใต้แนวคิดที่เรียกว่าโรงงานสำนักงาน  เสริมแกร่งโครงสร้างงานสำนักงานที่มีส่วนช่วยในการบริหารธุรกิจ 2、หลักการและกฎเกณฑ์ของการทำ 5 ส. ของหน่วยงานสำนักงาน     (1)จัดเตรียมสิ่งแวดล้อมของออฟฟิศ         ทำความสะอาดออฟฟิศครั้งใหญ่พร้อมกัน  เช็คสต็อคบิลเอกสาร และจัดการทิ้งของที่ไม่ใช้    (2)ทำให้มองเห็น (Visualization) งานสำนักงาน         มีงานสำนักงานมากมาย และเนื้อหาตลอดจนวิธีการดำเนินการ(กระบวนการ) ก็หลากหลายสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดล้วนอยู่แต่ในหัวของสต๊าฟงานสำนักงานทำอย่างไรจึงจะมองเห็นสิ่งที่ว่ากันว่าเป็นสิ่งที่มองเห็นได้ยาก     (3)งานสำนักงานที่สร้างมูลค่าเพิ่ม         เมื่อมองงานสำนักงานของหน่วยงานสำนักงานและบริหารจัดการในแง่ของฟังก์ชัน  เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจะหาไอเดียอย่างไรในการจัดองค์กรหรือ flow ของงานสำนักงาน 3、โรงงานสำนักงาน      (1)วิเคราะห์งานย่อย (Work Element) ของงานสำนักงาน      (2)มองแยกให้ออกระหว่างงานกับ […]

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.