...

สภาพที่แท้จริงของแรงบันดาลใจที่ต้องนำ 5 ส. มาใช้ ไม่ควรเป็นแบบนี้

แรงบันดาลใจที่ต้องนำกิจกรรม 5 ส. มาใช้ในบริษัทส่วนใหญ่ก็ค่อนข้างกำกวม ไม่รู้ว่าทำไมจึงต้องทำกิจกรรม 5 ส. ตอนนี้  (1) 5 ส. ไว้โชว :เจ้านายสั่งให้เก็บกวาดให้เรียบร้อย ก็เลยเริ่มทำด้วยความไม่เต็มใจ เป็นกิจกรรม 5 ส. ที่มีแนวคิดว่าขอให้ทำให้เป็นระเบียบเรียบร้อยดูดีเพื่อไว้โชว์เท่านั้น (2) 5 ส. เพราะว่าง :ด้วยเหตุผลเพราะตอนนี้ไม่มีงาน จึงทำ 5 ส. อย่างไร้แผนการ เพื่อฆ่าเวลาเป็นกิจกรรม 5 ส. ที่ทั้งเงินและเวลาที่ใช้ไปล้วนเป็นมุดะ (3) 5 ส. ตามเวลา :มีการกำหนดเวลาทำทั่วทั้งโรงงานว่า ก่อนเริ่มงาน 5 นาที หรือหลังเลิกงาน 10 นาที เพื่อดำเนินการ อย่างเร่งรีบ ทำกิจกรรม 5 ส. เท่าที่ทำได้ในเวลานั้น (4) 5 ส. ตามเสียงเรียกร้อง :การตั้งคำขวัญ ติดโปสเตอร์เชิญชวนว่าไม่ว่าอะไรต้องเริ่ม จาก  5 ส. ความปลอดภัยต้องเริ่มจาก 5 […]

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.