...

ตอน 4 แนวคิดของ TPM for SME

4-1 ความสัมพันธ์ของ TPM for SME         ใน TPM for SME นั้น บริษัทที่มุ่งสู่ “การผลิตที่เป็นของตัวเอง” ด้วยขนาดที่เล็กจะมีเป้าหมายการสร้างฐานพื้นฐานของการสร้างความแข็งแกร่งของคุณลักษณะที่เน้นคน ด้วยกิจกรรมที่สอดคล้องกับขนาด  ความสัมพันธ์ของเสา 4 เสาของ TPM for SME และเสา 8 เสาของ TPM             TPM for SME นั้น รวมศูนย์การไคเซ็น Loss ทุกอย่างในกิจกรรมการผลิต รวมถึงการรวมเอากิจกรรมของ TPM เช่น Kobetsu Kaizen – Quality Maintenance – การสร้างประสิทธิภาพของการบริหารงานทางอ้อม การบริหารการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเครื่องจักร ตารางภาพ 1-13 ตำแหน่งของ TPM กับ […]

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.