...

สะอาด

1. “สะอาด” คือ ดำเนินการโดยคิดว่า “ถ้ามีไอเดียทำให้สถานปฏิบัติงานไม่สกปรกได้ จะทำให้ไม่ต้องทำความสะอาดทุกวัน สบายดี!”         ทำความสะอาดทุกซอกทุกมุม กำจัดขยะ สิ่งสกปรก  และหยุดแหล่งต้นตอนั้น  กำจัดปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อ ความปลอดภัย ผลิตภาพ คุณภาพ เครื่องเสีย เป็นต้น  พร้อมกันนั้นให้ดำเนินการตรวจเช็ค (tenken) ไปด้วย 2.  หลักการกฎเกณฑ์ของสะอาด (1)คือการตรวจเช็ค     สะอาดไม่ใช่การทำความสะอาดเฉย ๆ  แต่เป็นการทำความสะอาดไปพร้อมกับการค้นหาข้อบกพร่อง จัดเตรียมเงื่อนไขพื้นฐานของการผลิตให้เรียบร้อย คือ หล่อลื่นขันแน่น ตรวจเช็ค (2)มาตรการต่อแหล่งต้นตอ    มันเป็นสิ่งสกปรกอะไร  จุดรั่วอยู่ที่ไหน  จุดที่มันฟุ้งกระจายอยู่ที่ไหน เป็นต้น     หาแหล่งต้นตอและปัญหาที่เกิด  จากแหล่งต้นตอนั้น ทำการสำรวจ วิเคราะห์สิ่งสกปรกทั้งทางกายภาพและทางวิทยาศาสตร์และหามาตรการ (3)ฟื้นสภาพ    ค้นพบข้อบกพร่องด้วยการทำความสะอาด  ข้อบกพร่องนี้มักเป็นข้อบกพร่องเล็กน้อยที่ทำให้เครื่องจักรเสื่อมสภาพเร็วขึ้น  ต้องทำการฟื้นสภาพจากข้อบกพร่องเล็กน้อยเหล่านี้และรักษาให้อยู่ในสภาพที่ดี 3. ทำไมจึงจำเป็นต้องทำความสะอาด (1)การทำความสะอาด (2)การหล่อลื่น (3)การขันแน่น (4)การตรวจเช็ค […]

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.