...

สะสาง

1、“สะสาง” คือ การแยกสิ่งที่จำเป็นและสิ่งที่ไม่จำเป็นออกจากกัน และกำจัดสิ่งที่ไม่จำเป็นเสีย สิ่งที่ไม่ต้องใช้ในการผลิตในตอนนี้ทั้งหมดเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็น 2、หลักการกฎเกณฑ์ของการสะสาง   (1)“จำแนก”     จำแนกตามความถี่ในการใช้  วัตถุประสงค์ในการใช้  แยกสิ่งที่จำเป็นกับสิ่งที่ไม่จำเป็นออกจากกัน ทบทวนด้วยแนวคิดที่ว่า “นอกเหนือจากของที่ใช้ประจำวันแล้วเป็นสิ่งไม่จำเป็น” “นอกเหนือจากปริมาณที่ใช้ประจำวัน แล้วเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็น” เมื่อกำหนดเกณฑ์ก็จะสามารถแบ่งได้ง่ายว่าอะไร “ทิ้ง” อะไร “คงอยู่” เพราะถ้าเป็นสถานปฏิบัติงานของตนเอง มักจะปล่อยผ่านกันง่าย ๆ  จึงควรถามความเห็นจากบุคคลจากสถานปฏิบัติงานอื่น ที่จะให้ความคิดเห็นอย่างเป็นกลาง  จะทำให้ค้นพบสิ่งที่ไม่จำเป็นออกอย่างจริงจังและมีประสิทธิผล ไม่อนุญาตให้มีการแก้ตัวว่า “อยากคงเอาไว้บางส่วนเผื่อกรณีฉุกเฉิน”! (2)“ทำให้มองเห็น” ของที่ไม่จำเป็น → “ทิ้ง”       ทำให้สิ่งที่ไม่จำเป็นชัดเจน  แล้วกำจัด (ทิ้ง) สิ่งที่ไม่จำเป็นนั้น ถึงจะบอกว่าเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นก็ยังเป็นสินทรัพย์ของบริษัท  เวลาจะ “ทิ้ง” ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้รับผิดชอบแล้วจึงกำจัด  (3)มาตรการต่อแหล่งต้นตอ     สิ่งที่ไม่จำเป็นเกิดจากที่ไหน  ต้นตอของสิ่งสกปรก ตัวตนที่แท้จริงของสิ่งแปลกปลอมเป็นต้น ให้ทำการเสาะหาทั้งด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์จากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น  โดยมาตรการให้ดำเนินการตามสเต็ป สะอาด สะดวก […]

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.