...

สะดวก

1、สะดวกคือ การกำหนดวิธีการวางหรือเลย์เอาต์ให้ถูกต้องเพื่อสามารถหยิบสิ่งที่จำเป็นในเวลาที่จำเป็นออกมาใช้ได้ทันที หาวิธีการเก็บรักษาของให้ใช้งานได้ง่าย และกำจัดการหา  และสร้างมาตรฐานนั้น 2、หลักการและกฎเกณฑ์ของการทำให้สะดวก                 (1)การเก็บรักษาให้ใช้งานได้ง่าย                         กำหนดวิธีการวางเก็บรักษาของให้ใช้งานได้ง่ายจากการดูความถี่และวัตถุประสงค์ในการใช้  ไม่ว่าใครก็สามารถหยิบของที่จำเป็นในเวลาที่จำเป็นในปริมาณที่จำเป็นกับงานปัจจุบันได้อย่างรวดเร็ว                 (2)กำจัดการหา                         ทำให้มองเห็น (Visualization) ให้ไม่ว่าใครก็เจอของที่จำเป็นในทันทีโดยไม่ต้องหา                 (3)การควบคุม 6 แน่                         ตำแหน่งแน่นอน ของแน่นอน ปริมาณแน่นอน รูปทรงแน่นอน เวลาแน่นอนคุณภาพแน่นอน เป็นพื้นฐานในการควบคุมวัตถุคงคลัง 3、แนวคิดพื้นฐานของวิธีการวางของให้ใช้งานง่าย                    (1)รู้ได้    ―  6 แน่                […]

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.