...

วิธีดำเนินการกิจกรรม 5ส. อย่างมีประสิทธิภาพ

  (1)ไม่ทำกิจกรรม 5 ส. ที่เป็นเพียงรูปแบบ (2)ดำเนินกิจกรรม  5 ส. แบบเสาะหาสาเหตุ (3)ดำเนินกิจกรรม 5 ส. ที่ทุกคนมีส่วนร่วม (4)กิจกรรม 5 ส. คือการขุดค้นภูเขาสมบัติ (5)ดำเนินกิจกรรม 5 ส. จากจุดที่มองไม่เห็น จุดสำคัญในการดำเนินกิจกรรม 5 ส. (1)ทำให้วัตถุประสงค์ชัดเจน (2)กำหนดค่าเป้าหมาย (ทำ Goal ให้ชัดเจน) (3)ทำผลต่างของค่าเป้าหมายกับสภาพปัจจุบัน (Loss) ให้ชัดเจน (4)วางมาตรการแก้ไขผลต่างระหว่างค่าเป้าหมายกับสภาพปัจจุบัน (5)ดำเนินมาตรการ (6)ตรวจสอบและประเมินผล  ดำเนินการป้องกันการเกิดซ้ำ วิธีเริ่มดำเนินกิจกรรม 5 ส. ที่มีประสิทธิภาพ จุดสำคัญที่ 1 ต้องดำเนินการโดยทำ Manager Model นำหน้าก่อน (1)พิสูจน์ให้เห็นว่าทำแล้วได้ผล             เพราะว่าผลของการทำ Manager Model เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงระดับของกิจกรรมโดยรวม […]

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.