...

จุดร่วมของ TPS (JIT) และ TPM

เคยสงสัยไหมว่า  TPS (Toyota Production System)  และ  TPM  (Total  Productive Maintenance) ซึ่งเป็น Management tools สไตล์ญี่ปุ่น  ซึ่งทั้ง 2 tools มีวัตถุประสงค์ที่เหมือนกันอย่างหนึ่ง คือการพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการปรับปรุง และ แก้ไขปัญหาขององค์กร และจุดร่วมอื่นๆ ยังมีอะไรอีกเราจะมาทำความเข้าใจร่วมกันครับ “การผลิตแบบโตโยต้า” ที่พัฒนาขึ้นมาโดยคุณ Ono Tai-chi นั้น เป็นที่รู้กันทั่วโลกว่า JIT (Just-In-Time) ซึ่งสามารถสรุป JIT จาก “การผลิตแบบโตโยต้า”  เป็นตารางภาพอย่างง่ายๆ ดังแผนภาพ 1  ด้านล่างดังนี้ จุดร่วมของแนวคิดพื้นฐานของ JIT กับ TPM มีดังต่อไปนี้ JIT นั้น คือ “เทคนิคการผลิตที่เชื่อมโยงถึงการบริหารธุรกิจ” พูดง่ายๆ ก็คือ จะเรียกว่าเป็น “IE ที่ทำกำไรได้” ดังนั้น TPM […]

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.