ตอน 11 การกำหนดนโยบายพื้นฐานและเป้าหมายไปสู่ TPM for SME

      1. การกำหนดนโยบายพื้นฐาน          ทำการสะสางนโยบายพื้นฐาน แนวคิดการบริหารธุรกิจและสภาพวดล้อมที่รายล้อม แล้วแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนไปสู่ TPM for SME ภายในแผนธุรกิจนอกจากนี้ ภายในเป้าหมายการบริหารจัดทำเป้าหมายของ TPM for SME ตารางภาพ 2-14 ตัวอย่าง Concept และนโยบายพื้นฐาน        มีความชัดเจนในการส่งเสริม TPM for SME ที่เป็นการบูรณาการของการบริหารนโยบาย และการบริหารเป้าหมาย นโยบายพื้นฐานนั้นจำเป็นต้องมีการแสดงให้เห็นเครื่องมือของการบรรลุวิสัยทัศน์ให้มีความชัดเจน        ตัวอย่างของ Concept และนโยบายพื้นฐานนั้น แสดงไว้ใน ตารางภาพ 2-14  2. การกำหนดเป้าหมาย         ในการกำหนดเป้าหมายนั้น มักจะมีความเห็นต่างๆ มากมาย เช่น “ไม่ต่างกับทฤษฏีภายนอกเท่านั้น”  “ถึงแม้ว่าบริษัทอื่นจะทำได้ บริษัทเรานั้นเป็นข้อยกเว้นเพราะมีสภาพการณ์ที่ยุ่งยากซับซ้อนอยู่” […]