...

ตอน 6 การศึกษาการ Implement

       การศึกษาการ Implement มีเป้าหมายที่คนที่ยังไม่รู้จัก TPM for SME จะทำการเชิญที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทแม่มาที่หน้างาน เพื่อให้เรียนรู้ความรู้ขั้นพื้นฐาน ดังแสดงในตัวอย่างการแจ้งการจัดการศึกษา Implement ในตาราง 2-4    ความรู้ขั้นพื้นฐาน คือ ความคิดของกิจกรรม ปรัชญาพื้นฐาน ลักษณะพิเศษ สาระสำคัญของโปรแกรมการดำเนินการ วิธีการดำเนินการและตัวอย่างต่างๆ จากการเรียนรู้เรื่องเหล่านี้จะสร้างสิ่งจูงใจและความกระจ่างไปสู่การ Implement TPM for SME จากการให้การศึกษาการ Implement ทำให้สามารถเข้าใจทิศทาง วัตถุประสงค์และขั้นตอนของกิจกรรมเปลี่ยนความคิดของทุกๆ คน และยังมุ่งสู่การเพิ่มจิตสำนึกการท้าทายให้สูงขึ้นด้วย    (1) วัตถุประสงค์ของการศึกษาการ Implement         วัตถุประสงค์ของการศึกษาการ Implement นั้น ให้มีการศึกษาเกี่ยวกับ TPM for SME ตั้งแต่ผู้บริหารสูงสุดจนถึง Operator หน้างาน เพิ่มความเข้าใจของทุกๆ คนในเรื่องกิจกรรมและยกระดับความมุ่งมั่นในการท้าทายสู่กิจกรรม โดยมีจิตสำนึกและเป้าหมายร่วมกัน  จากการดำเนินการการศึกษาการ Implement […]

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.