...

ประวัติศาสตร์ของการพัฒนากิจกรรม TPM

ประวัติศาสตร์ของการพัฒนากิจกรรม TPM เคยสงสัยไหมครับว่า  กิจกรรม TPM  มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอย่างไร จากข้อมูลที่ผมรวบรวมมาจากที่ปรึกษาชาวญี่ปุ่นที่เคยให้คำปรึกษาร่วมกัน  สรุปได้ว่าการเริ่มต้นเปิดตัวของกิจกรรม TPM นั่นคือใน ปี 1971 ซึ่งปัจจุบันผ่านมาแล้วมากกว่า 47 ปี “คุณสมบัติพิเศษของ TPM” หลังจากเปิดตัวแล้ว ยังยืนยงคงอยู่มาตลอด ไม่มีการเปลี่ยนแปลง จากการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย  โดยได้มีการขยายตัวขอบเขตของเป้าหมายของ TPM และมีการพัฒนาเป้าหมายของกิจกรรม การสร้าง pillar ให้กับกิจกรรมมาตลอด ดังตารางภาพ 1 ประเภท TPM ในยุคที่ 1 TPM ในยุคที่ 2 TPM ในยุคที่ 3 ช่วงสมัย ช่วงสมัย 1970 และ 1980 ช่วงสมัย 1990 ศตวรรษที่ 21 คุณลักษณะพิเศษของ TPM “การปฏิวัติการบริหาร” หรือหมายถึง การทำให้เป็นจริงด้วยตนเอง×การสร้างระบบบริหารแบบทุกคนมีส่วนร่วม ดำเนินการ “แสวงหาการยกระดับประสิทธิภาพการผลิตอย่างถึงที่สุด […]

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.