...

ตอน 7 การดำเนินการกิจกรรม Model

3. การดำเนินการกิจกรรม Model 3-1 วัตถุประสงค์ ในการดำเนินกิจกรรมนั้น ประการแรก ผู้บริหารสูงสุด – ผู้จัดการโรงงาน – ผู้บริหารจะปฏิบัติกิจกรรม TPM for SME โดยเป็นกิจกรรม Model วัตถุประสงค์นั้น มีดังต่อไปนี้  จากการที่ผู้บริหารสูงสุด – ผู้จัดการโรงงาน – ผู้บริหาร ได้แสดงให้เห็นภาพที่เปื้อนน้ำมันให้แก่พนักงานทุกคนจะทำให้เกิดความรู้สึก “ต่างกับที่ผ่านมา” และจะเป็นการทำลายกำแพงการต่อต้านกิจกรรม พิสูจน์ให้เห็นว่า “ถ้าทำแล้วก็จะดีขึ้นอย่างนี้” เป็นการเพิ่มความมุ่งมั่นในกิจกรรมของ Leader หรือสมาชิก Circle  ไม่ใช้เกณฑ์ตัดสินด้วยกระดาษหรือด้วยปาก แต่สร้างระดับการผ่านเกณฑ์การวินิจฉัย Step ที่ยืนยันได้โดยการดูด้วยตา นอกจากนี้ ผู้บริหารได้สัมผัสกับเครื่องจักรของบริษัทตนเอง ทำให้สามารถรู้ถึงสภาพการควบคุมระดับการควบคุมเครื่องจักรได้  จากประสบการณ์ทำให้มือสกปรกด้วยตัวเอง ทำให้รับรู้จุดบกพร่องของที่ทำงานและเครื่องจักรได้ ทำให้เรียนรู้ทักษะการวินิจฉัยเป็นการสร้างผู้บริหารที่เก่งเรื่องเครื่องจักร  สามารถตรวจสอบสภาพการควบคุมเครื่องจักรในปัจจุบันได้ และจากการได้เห็นที่ทำงานและเครื่องจักรเป็นอย่างดี ทำให้สามารถคิด “ภาพที่ควรเป็นไป – ภาพที่อยากให้เป็นของที่ทำงานได้” ถึงแม้ว่าจะยุ่งมากเพียงใดก็ตาม แต่ก็พยายามทำให้สำเร็จทำให้ได้เรียนรู้ “การสร้างเวลา” หรือ “ความหมายของกิจกรรม”  ไม่ใช่เพียงแต่เป็นทฤษฎีหรือเหตุผลเท่านั้น […]

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.