...

1. “การสร้างนิสัย” คือ

     การสร้างนิสัยให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานปฏิบัติงาน  เป้าหมายคือคน   กุญแจของความสำเร็จของ

     5 ส.  หัวข้อ “Visual Control” ที่ได้มาโดยผ่านกิจกรรม 5 ส. ได้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องหรือไม่?

2. หลักการกฎเกณฑ์ของการสร้างนิสัย

    (1) ประกาศเกณฑ์การกระทำที่พึงปฏิบัติตาม

                    ประกาศกฎระเบียบของบริษัท สถานปฏิบัติงานให้ทุกคนได้รับรู้

    (2) พัฒนาบุคลากรที่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบได้

                     ชี้แนะและฝึกอบรมเกณฑ์การกระทำที่ต้องปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง เพื่อเปลี่ยนนิสัย 

                     พัฒนาบุคลากรที่มีการสร้างนิสัยที่ดี

3. ทำไมต้องสร้างนิสัย

    (1)ความสับสนระหว่างลัทธิปัจเจกนิยมกับลัทธิอัตนิยม

              ในท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม มีคนไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบและมารยาทของสังคมมากขึ้น

  • อัตนิยมคือการที่คิดว่าขอให้ตัวเองดีเป็นพอ  ไม่สามารถจะทำให้ตัวเองอยู่ในกฎระเบียบได้  ไม่เข้าใจว่ามนุษย์เราอยู่คนเดียวไม่ได้
  • ปัจเจกนิยมคือคนที่เข้าใจในสิทธิและหน้าที่ของตัวเอง  “อยู่ในความดูแลของคนอื่น” และ “ดูแลคนอื่น” ด้วย

    (2)ปรับทิศทางของพนักงานทุกคนให้ตรงกัน

                 เพื่อให้เกิดผลกำไร ไม่ว่าบริษัทจะกำหนดนโยบาย กฎเกณฑ์สูงส่งแค่ไหน  แต่ถ้าไม่สามารถดำเนินการและปฏิบัติตามได้ ก็ไม่เกิดคุณค่าอันใด  กลับจะทำให้เกิดมุดะเสียอีก จำเป็นต้องมีการอบรมเพื่อให้ผลประโยชน์ของบุคคลกับผลประโยชน์ของบริษัทตรงกัน

    (3)ปฏิรูปวัฒนธรรมองค์กร

               ค่านิยมของคนมีความหลากหลายมากขึ้น  เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีสำหรับบริษัทจำเป็นต้องพัฒนาบุคลากรแบบไหน  ในการพัฒนาบุคลากรการสร้างนิสัยเป็นสิ่งสำคัญ

4. แนวคิดพื้นฐานของการสร้างนิสัย

    (1)กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบได้

                ทำไมถึงปฏิบัติตามไม่ได้  ใช้เวลาในการตรวจเช็คมากเกินไป หรือว่าทำได้ลำบาก

                              ↓

                พิจารณาว่าสามารถไคเซ็นให้ตรวจเช็คได้ง่ายขึ้นได้หรือไม่

                สิ่งสำคัญคือ การสร้างเกณฑ์การดำเนินการที่ไม่ว่าใครก็สามารถปฏิบัติตามได้อย่างง่ายดาย

   (2)ทำให้มองเห็นกฎระเบียบ

                ลิสต์รายการกฎระเบียบที่ตนเองปฏิบัติตามได้ยาก  กฎระเบียบที่คนไม่ปฏิบัติตามเป็นจำนวนมากออกมาให้หมด

                               ↓

                คิดว่าทำไมจึงไม่สามารถปฏิบัติตามได้  ถกกันว่าทำอย่างไรทุกคนจึงจะปฏิบัติตามได้

                               ↓

                ” Visual Control”

5. Check Point ของการสร้างนิสัย

     (1)มีการตรวจเช็คตามที่กำหนดทุกวันอย่างแน่นอนหรือไม่

     (2)การสอนการปฏิบัติงาน การรายงาน มีการดำเนินการได้อย่างถูกเวลาและเหมาะสมหรือไม่

     (3)มีการสวมใส่อุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคลตามที่กำหนดหรือไม่

     (4)สวมหมวก ติดป้ายชื่อ เป็นต้น ได้อย่างถูกต้องหรือไม่

     (5)รวมพลกันอย่างแน่นอนเมื่อถึงเวลาที่กำหนดหรือไม่

6. เกณฑ์การกระทำที่พึงปฏิบัติตาม

     (1)หัวข้อ

                 1)ประกาศการแบ่งความรับผิดชอบ

                 2)ประกาศแนวทางการกระทำ

                 3)สร้างมาตรฐาน

                          ・วิธีการทำความสะอาด (5 นาที 5 ส.)

                          ・วิธีการตีเส้นขาว

                          ・วิธีการทักทาย

                          ・การแต่งกาย

                          ・การแสดงจุดหมายปลายทาง

                          ・วิธีการวางรองเท้าสลิปเปอร์

                4)การจัดทำ One Point Lesson (มากกว่า 1 เรื่องต่อคน)

   (2)การดูแลการแต่งกาย

                หมวกนิรภัย  แว่นตานิรภัย  ที่อุดหู  แบบฟอร์มชุดทำงาน  รองเท้านิรภัย

    (3)ตัวอย่างเนื้อหาการสร้างนิสัย

               1)ตรวจเช็คการแต่งกาย

             ป้ายชื่อ แว่นตานิรภัย รองเท้านิรภัย เป็นต้น

              2)พื้น

   • มีของตกหล่น มีขยะฝุ่นผงเก็บทันที  มีน้ำ น้ำมัน ให้เช็ดออก
   • เก็บกวาดสิ่งสกปรก (ก้นบุหรี่ ที่สูบบุหรี่)  ของไม่ใช้แล้ว
   • แก้ไขสิ่งที่ล้ำออกจากเขตที่เฉพาะให้ถูกต้อง  เส้นขาว (ระบบแบ่งความรับผิดชอบ)

  3)เครื่องจักรอุปกรณ์

   • ใช้ผ้าเช็ดรอยเปรอะเปื้อนของจุดสำคัญของเครื่องจักรอยู่เสมอ
   • ตรวจเช็คจุดหล่อลื่น  ถ้าผิดปกติให้แก้ไข

 4)ทำที่วางจิ๊กเครื่องมือให้สะดวก

 5)จัดการฝุ่นและสิ่งสกปรกของป้ายประกาศ ป้ายแสดง

 6)ดูแลป้าย สติ๊กเกอร์ เทปที่ลอกล่อน ขาดชำรุด

 7)ทำความสะอาด

   • ทิ้งขยะลงในถังขยะ  ดำเนินการ 5 นาที 5 ส. และการประกวด 5 ส.

7. นิ้วชี้ปากย้ำ

    (1)ตรวจเช็คเครื่องแต่งกาย

   • ป้ายชื่อ

   (2)เก็บขยะที่ตกหล่นอยู่บนพื้น

    (3)โต๊ะ ตู้ ตู้เซฟ

   • ถ้าล้ำออกนอกเขตให้แก้ไข
   • สะสางของที่ไม่จำเป็นออกในลิ้นชัก
   • เก็บกวาดของที่ไม่จำเป็นที่วางอยู่ข้างบนหรือที่รอบ ๆ

  (4)ป้ายประกาศ

   • ป้าย สติ๊กเกอร์ เทป หรือการแสดงที่ลอกล่อน ชำรุด ให้แก้ไข
   • ไม่วางของเก่าเอาไว้

   (5)ตรวจเช็คจำนวนวัสดุสิ้นเปลือง

   (6)วิธีการทักทาย

   (7)แสดงจุดหมายปลายทาง

   (8)เวลาประชุม

   (9)จัดการเอกสารภายในวันเดียว

   • สร้างคนที่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบได้ด้วยการฝึกอบรมซ้ำหลายครั้ง

8. ตัวอย่างการฝึกอบรม

      1)กำหนดหัวข้อเกณฑ์การกระทำของแต่ละสถานปฏิบัติงาน

   • การแข่งขัน 5 ส.
   • กิจกรรมทักทาย
   • เดือนแห่ง 5 ส.
   • การฝึกอบรมในบางหัวข้อซ้ำหลายครั้ง

     2)สร้างเกณฑ์การกระทำที่สามารถปฏิบัติตามได้

   • ทุกคนร่วมกันจัดทำ One Point Lesson
   • ลองดูว่าสามารถทำได้โดยไม่ฝืน

     3)ฝึกอบรมซ้ำแล้วซ้ำอีก

   • อบรมจนกว่าทุกคนจะสามารถทำได้อย่างแน่นอน

     4)ฝึกอบรมพนักงานใหม่

            (1)ติดตามอย่างจริงจัง

                    1)ทุกคนติดตามการดำเนินการด้วยความเอื้อเฟื้อ คิดถึงคนอื่น

    • ติด Tag อย่างกระตือรือร้น
    • แสดงจุดหมายปลายทาง

                     2)ประกาศจำนวนครั้งที่มีการฝ่าฝืน

            (2)เวร 5 ส.ไอเดียให้เวรดูจากที่ไหนก็รู้ได้

เรียบเรียงโดย  อาจารย์ณรงค์เกียรติ  นักสอน
ที่ปรึกษา TPM-JIPM

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.