...

เคยสงสัยไหมว่า  TPS (Toyota Production System)  และ  TPM  (Total  Productive Maintenance)

ซึ่งเป็น Management tools สไตล์ญี่ปุ่น  ซึ่งทั้ง 2 tools มีวัตถุประสงค์ที่เหมือนกันอย่างหนึ่ง คือการพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการปรับปรุง และ แก้ไขปัญหาขององค์กร และจุดร่วมอื่นๆ ยังมีอะไรอีกเราจะมาทำความเข้าใจร่วมกันครับ

“การผลิตแบบโตโยต้า” ที่พัฒนาขึ้นมาโดยคุณ Ono Tai-chi นั้น เป็นที่รู้กันทั่วโลกว่า JIT (Just-In-Time) ซึ่งสามารถสรุป JIT จาก “การผลิตแบบโตโยต้า”  เป็นตารางภาพอย่างง่ายๆ ดังแผนภาพ 1  ด้านล่างดังนี้

จุดร่วมของแนวคิดพื้นฐานของ JIT กับ TPM มีดังต่อไปนี้

  1. JIT นั้น คือ “เทคนิคการผลิตที่เชื่อมโยงถึงการบริหารธุรกิจ” พูดง่ายๆ ก็คือ จะเรียกว่าเป็น “IE ที่ทำกำไรได้” ดังนั้น TPM จึงได้ชื่อว่าเป็น “TPM ที่ทำกำไรได้”
  2. JIT นั้น คือ “การกำจัดมูดะอย่างถึงที่สุด” เป็นการยกเอามูดะ “ในการผลิต” ขึ้นมาให้เห็น ส่วน TPM นั้นไม่เรียกว่ามูดะแต่เรียกว่า loss จึงเป็นการกำจัด loss ให้ถึงที่สุด
  3. JIT นั้น เป็น “การป้องกันไม่ให้เกิด” จึงมีคำว่า Poka-yoke, “ป้องกันดีกว่าแก้ไข” ส่วน TPM นั้นก็เป็นการป้องกันไม่ให้เกิดขึ้น โดยมี Maintenance Prevention (MP), Preventive Maintenance (PM), Corrective Maintenance (CM)
  4. JIT นั้น เน้น “แนวคิดหน้างานจริง (หรือ Genchi) ของจริง” อย่างถึงที่สุด จึงมีการใช้ประโยชน์ Kanban การควบคุมโดยดูด้วยตา (Andon) ส่วน TPM นั้น ก็เลียนแบบมา แล้วทำให้เครื่องจักรนั้น อยู่ในภาพควรจะเป็น มีการใช้ประโยชน์ การควบคุมโดยดูด้วยตา (ติด tag  ปลด tag) หรือ TPM Activity Board
  5. JIT นั้น คือ “การบริหารที่มีส่วนร่วม×การเคารพมนุษย์” ดังนั้น ผู้ปฏิบัติงานจะถูกปลดปล่อยจากงานที่ทำง่ายๆ ซ้ำๆ ไปเป็นการดูแลหลายกระบวนการ มีส่วนร่วมในการสร้างระบบการผลิต เป็นการเพิ่มความมุ่งมั่นในการทำงานให้สูงขึ้นได้ TPM ก็เช่นเดียวกัน จาก Jishu Hozen, Zero Accident, Zero Defect, Zero Failure สร้างที่ทำงานที่สดใส ทำให้ความมุ่งมั่นในงานสูงขึ้น เติมเต็มความมุ่งมั่นในการทำให้เป็นจริงด้วยตัวเอง

 

 

 

 

 

 

เรียบเรียงโดย  อาจารย์ณรงค์เกียรติ  นักสอน
ที่ปรึกษา TPM-JIPM

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.