การศึกษาการ Implement มีเป้าหมายที่คนที่ยังไม่รู้จัก TPM for SME จะทำการเชิญที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทแม่มาที่หน้างาน เพื่อให้เรียนรู้ความรู้ขั้นพื้นฐาน ดังแสดงในตัวอย่างการแจ้งการจัดการศึกษา Implement ในตาราง 2-4   

ความรู้ขั้นพื้นฐาน คือ
 • ความคิดของกิจกรรม
 • ปรัชญาพื้นฐาน
 • ลักษณะพิเศษ สาระสำคัญของโปรแกรมการดำเนินการ
 • วิธีการดำเนินการและตัวอย่างต่างๆ จากการเรียนรู้เรื่องเหล่านี้จะสร้างสิ่งจูงใจและความกระจ่างไปสู่การ Implement TPM for SME จากการให้การศึกษาการ Implement ทำให้สามารถเข้าใจทิศทาง
 • วัตถุประสงค์และขั้นตอนของกิจกรรมเปลี่ยนความคิดของทุกๆ คน และยังมุ่งสู่การเพิ่มจิตสำนึกการท้าทายให้สูงขึ้นด้วย   
(1) วัตถุประสงค์ของการศึกษาการ Implement  

      วัตถุประสงค์ของการศึกษาการ Implement นั้น ให้มีการศึกษาเกี่ยวกับ TPM for SME ตั้งแต่ผู้บริหารสูงสุดจนถึง Operator หน้างาน เพิ่มความเข้าใจของทุกๆ คนในเรื่องกิจกรรมและยกระดับความมุ่งมั่นในการท้าทายสู่กิจกรรม โดยมีจิตสำนึกและเป้าหมายร่วมกัน 

 1. จากการดำเนินการการศึกษาการ Implement ทำให้สามารถเพิ่มความเข้าใจของทุกคนว่าทำไปเพื่ออะไร คาดหวังเรื่องอะไรมากขึ้น เพิ่มจิตสำนึกการท้าทายไปยังการทำกิจกรรม 
 2. ทุกคนมีจิตสำนึกร่วมกันเกี่ยวกับ TPM for SME
 3. สามารถจัดทำเป้าหมายหรือแผนกิจกรรม โดยที่ทุกคนมีความเข้าใจ 
 4. การดำเนินการหลัง Kick Off สามารถดำเนินการได้อย่างราบรื่น 
 5. มีการส่งเสริมกิจกรรมที่ได้มีการรับรู้ความสำคัญของไคเซ็น ทำให้สามารถมีผลลัพธ์ที่สู่งได้    
(2) การศึกษาการ Implement
 1. การศึกษาการ Implement จะดำเนินการภายในโรงงาน เป็นการดำเนินการที่มีรายละเอียดที่ประกอบไปด้วยประสบการณ์จากหน้างานจริง ของจริง ที่สอดคล้องกับปัญหาภายในโรงงานทำให้เข้าใจได้ง่าย
 2. ในการศึกษาการ Implement นั้น ไม่เพียงแต่ที่ฝ่ายผลิตเท่านั้น แต่อยากจะให้ทุกฝ่ายงานมีส่วนร่วมตั้งแต่ระดับผู้ บริหารสูงสุดจนถึงทีมงานและฝ่ายงานธุรการ งานทางอ้อม
 3. ในการดำเนินการการศึกษาการ Implement ผู้บริหารจะต้องทำเป็นตัวอย่างในการรับการศึกษา
 4. จัดเตรียมให้ทุกคนสามารถรับการศึกษาได้โดยไม่ตกหล่น พร้อมกับให้ผู้เข้าร่วมแสดงความรู้สึก ความเห็นได้ในการประชุม
ตาราง 2-4 ตัวอย่างหลักสูตร 1 วัน การศึกษาการ Implement
การแจ้งการจัดการศึกษาการ Implement 1 วัน โดยอาจารย์……….

ปี….เดือน…..วันที่……

ถึงคุณ………   

เรื่อง การจัดการศึกษาการ Implement 1 วัน ของ “TPM for SME” โดยอาจารย์………

      เนื่องจากจะมีการเปิดการสอนในหัวข้อข้างต้น โดยมีรายละเอียดดังข้างล่างนี้ จึงขอแจ้งให้ทราบและขอความกรุณาเข้าร่วมการสอน และขออภัยที่แจ้งมาให้ทราบในขณะที่ท่านมีภาระมาก  

      ดังที่ทุกๆ ท่านได้ทราบแล้ว ในปัจจุบันจะมีการส่งเสริม TPM for SME (กิจกรรมบำรุงรักษาการผลิตที่ทุกคนมีส่วนร่วม) ซึ่งเป็นกิจกรรมร่วมเพื่อไคเซ็นโครงสร้าง โดยจะมีประธานบริษัทและผู้จัดการโรงงานเป็นแกนกลาง   

      จากการบรรยายในครั้งนี้ คาดว่าจะทำให้สามารถเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรม TPM for SME ได้มากขึ้น จึงขอเรียนเชิญให้เข้าร่วม

รายละเอียด

1. วันเวลา – ปี…เดือน…วันที่…. (วัน……) เวลา 9.00-16.00 น.  (ขอให้ลงทะเบียนก่อน 8.45 น.)    

2.  สถานที่ – ห้องอาหารของโรงงาน   

3.  ผู้เข้าร่วมการเรียน – ระดับกรรมการและ Leader ขึ้นไป  

4.  วิทยากร – อาจารย์…. (ผู้เชี่ยวชาญ TPM )   

5.  หัวข้อ “แนวคิดและวิธีการดำเนินการ TPM ของบริษัทขนาดเล็ก”

ขอความกรุณาในกรณีเข้าร่วมเรียน

1.  ขอให้ระบุในเอกสารต่างหากว่าจะเข้าร่วมหรือไม่ และความต้องการซื้อเอกสารอ้างอิงเกี่ยวกับ TPM for SMEหรือไม่ ขอให้แจ้งมายังฝ่ายธุรการ ภายในวันที่….เดือน…. (วัน….) 

2.  ขอให้ผู้จัดการฝ่ายทุกท่าน วางแผนจัดประชุมรายงานผลภายในฝ่ายงานตอนเองหลังจากเสร็จสิ้นการเรียนด้วย

จบ

เรียบเรียงโดย  อาจารย์ณรงค์เกียรติ  นักสอน
ที่ปรึกษา TPM-JIPM