เคยสงสัยไหมว่า  ความหมายของ TPM  คืออะไร  ถ้าพอจะเรียบเรียงจากคำจำกัดความของ JIPM พอจะสรุปได้ดังนี้  หลังจากการเปลี่ยนแปลงจาก “ยุคสมัยของผลิตแล้วขายได้” ไปสู่ “ยุคสมัยผลิตของที่ขายได้”  กิจกรรม TPM จึงได้มีการขยายขอบเขตเป้าหมายจากเฉพาะฝ่ายการผลิตไปสู่ “TPM ทั่วทั้งบริษัท” ที่มีเป้าหมายทั่วทั้งบริษัทหรือทุกฝ่ายงาน โดยมีเป้าหมายที่ฝ่ายงานทุกฝ่าย เช่น ฝ่ายวิจัยพัฒนา ผลิต ขาย การบริหารงานทางอ้อมต่างๆ ในปี 1989 จึงได้กำหนดความหมายของ “TPM ทั่วทั้งบริษัท” ขึ้น นอกจากนี้ ก็ยังมี “แนวคิดพื้นฐานของ TPM” ที่ได้สรุปเป็น Keyword ตามคำจำกัดความดังกล่าวดังนี้

“TPM ทั่วทั้งบริษัท” คือ การบำรุงรักษาระบบการบริหารการผลิต   

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ Kumagai Tomonori แห่ง Nagoya Engineering University ที่เป็นกรรมการตรวจรางวัล TPM Award ได้กล่าวว่า “TPM ทั่วทั้งบริษัท”  คือ การบำรุงรักษาระบบการบริหารการผลิต ดังภาพลักษณ์ที่ได้แสดงเป็นแกน XYZ ในตารางภาพด้านล่าง ซึ่งสามารถนำไปอ้างอิง แสดงขอบเขตเป้าหมายของ “TPM ทั่วทั้งบริษัท” ได้

แกนหลัก X นั้นก็คือ “เครื่องจักร” แสดงให้เห็นภาพรวมของ Life cycle ตั้งแต่ พัฒนาจนถึงเดินเครื่องและบำรุงรักษา ส่วนแกนนอน Y นั้น ก็แสดงให้เห็นการไหลของ “ผลิตภัณฑ์” ได้แก่การพัฒนา ผลิต การขาย ส่วนแกนตั้ง Z นั้นคือ “คน” ได้แก่ เจ้าของธุรกิจ ผู้บริหาร

TPM นั้น ได้ขยายขอบเขตของเป้าหมายไปสู่ทั่วทั้งบริษัท หรือฝ่ายงานทุกฝ่าย ตามที่อาจารย์ Kumagai Tomonori ได้กล่าวเน้นไว้ แกนกลางของ TPM นั้นได้แก่ “เครื่องจักร” ซึ่งยังไม่เปลี่ยนแปลง หมายความว่านั่นยังเป็นลักษณะพิเศษของ TPM ที่ไม่เปลี่ยนแปลง    ซึ่งในปัจจุบัน TPM ได้มีการดำเนินการขยายไปทั่วโลกตามคำจำกัดความ และหลักการพื้นฐานและคำอธิบายของคำจำกัดความของ “TPM ทั่วทั้งบริษัท” ดังได้กล่าวมาแล้วข้างต้นนั้น   ดังนั้น แม้ในปัจจุบันก็ยังมีคนบางส่วนที่ยังคิดเข้าใจว่า TPM นั้น เป็นการควบคุมเครื่องจักรหรือบำรุงรักษาที่มีเป้าหมายที่ฝ่ายการผลิตเท่านั้น แต่ TPM นั้น ได้ก้าวหน้าเป็น “TPM ทั่วทั้งบริษัท” ที่มีเป้าหมายที่ทุกฝ่ายงานทั่วทั้งบริษัทเป็น   “TPM คือ การปฏิวัติการบริหาร” และเป็น “TPM ที่มุ่งสร้างบริษัทที่ทำประโยชน์ต่อสังคม”  ด้วย “การทำให้ได้จริงด้วยตนเอง การบริหารแบบมีส่วนร่วม” ดังได้กล่าวมาแล้วข้างต้น จึงอยากให้ทุกคนเข้าใจ รับรู้ใหม่ให้ถูกต้องเกี่ยวกับ TPM ในยุคปัจจุบันครับ 

 

 

 

 

 


เรียบเรียงโดย  อาจารย์ณรงค์เกียรติ  นักสอน
ที่ปรึกษา TPM-JIPM