เป็นเรื่องที่น่าคิดเหมือนกันว่า TPM สามารถนำไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับเทคนิควิธีการไคเซ็น ต่างๆ ได้หรือไม่

ความรู้ที่พัฒนาและประยุกต์ใช้ใน TPM

ในการดำเนินกิจกรรม TPM ที่ที่ปรึกษา TPM พร้อมกับคนในบริษัทแต่ละบริษัท  จะมีการพัฒนาเทคนิคไคเซ็น วิธีการ เครื่องมือต่างๆ มากมาย ซึ่งได้แบ่งประเภทเทคนิคไคเซ็นหลักๆ ตาม TPM 8 pillars ดังที่ได้แสดงไว้ในตารางภาพ 1 ลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งของกิจกรรม TPM นั้นก็คือ “รูปแบบ step”  ใน 8 pillars ทุกๆ pillar ได้ดำเนินการกิจกรรมตาม “รูปแบบ step” ทั้งหมด

การประยุกต์ใช้ความรู้ทั้งมวลที่เป็นประโยชน์ต่อ TPM

การปฏิวัติการบริหารนั้น คือ “การประยุกต์ใช้ ความรู้ไปสู่ความรู้” ตามแนวคิดของ Drucker ดังนั้น จึงได้มีการประยุกต์ใช้ความรู้ทั้งมวล ไปสู่ความรู้ที่เรียกว่า TPM  ในตารางภาพ 2 แสดงให้เห็นถึงสาระสำคัญของความรู้ที่ได้ประยุกต์ใช้ในกิจกรรม TPM  ในการดำเนินการกิจกรรม TPM นั้น ได้รวมศูนย์กิจกรรมทั้งมวลภายใต้ธงของ TPM

จากที่ประมวลมาข้างต้น สรุปได้ว่า TPM ส่งเสริมให้มีการประยุกต์ใช้เทคนิคการบริหารที่เป็นประโยชน์ ในกิจกรรม TPM

 

 

 

 
เรียบเรียงโดย  อาจารย์ณรงค์เกียรติ  นักสอน
ที่ปรึกษา TPM-JIPM