...

การปรากฏตัวของ TPM แบบปลอม ๆ ?

การปรากฏตัวของ TPM แบบปลอม ๆ ? ขณะนี้กิจกรรม TPM แพร่ขยายไปทั่วโลก ก็มี TPM แบบปลอม ๆ เกิดขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องน่ากังวลเป็นอย่างมากว่าบริษัทต่าง ๆ อาจเข้าใจผิด ใช้ TPM ปลอมดำเนินการเพื่อมุ่งสู่ TPM Award  TPM ปลอมคือ การใช้ชื่อ TPM ในการทำกิจกรรม เพื่อปรับปรุงผลลัพธ์ภาพรวมของบริษัทให้ดีขึ้น โดยใช้โครงสร้างการบริหารแบบการออกคำสั่งเพียงอย่างเดียว ขอยกตัวอย่าง TPM ปลอมในประเทศญี่ปุ่น ณ ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทในบริษัทแห่งหนึ่งซึ่งมีพนักงาน 5000 คน ทำกิจกรรม TPM จนได้รับรางวัล ผลการดำเนินกิจกรรมของบริษัทนี้ถือว่ายอดเยี่ยมมาก หลังจากนั้นเพื่อที่จะขยายผลไปสู่บริษัทลูกจึงได้ส่ง ผู้อำนวยการท่านหนึ่งไปทำหน้าที่ประธานบริษัท ประธานท่านนี้ประกาศว่าบริษัทแม่ใช้เวลาทำ TPM 3 ปี เราจะทำให้บริษัทลูกแห่งนี้ได้รางวัล TPM Award ภายใน 2 ปี ประธานท่านนี้ มุ่งมั่นกับการทำ TPM เป็นอย่างมากหลังจากเริ่มดำเนินกิจกรรม  […]

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.