...

คำจำกัดความของ “TPM ทั่วทั้งบริษัท” และแนวคิดพื้นฐาน

เคยสงสัยไหมว่า  ความหมายของ TPM  คืออะไร  ถ้าพอจะเรียบเรียงจากคำจำกัดความของ JIPM พอจะสรุปได้ดังนี้  หลังจากการเปลี่ยนแปลงจาก “ยุคสมัยของผลิตแล้วขายได้” ไปสู่ “ยุคสมัยผลิตของที่ขายได้”  กิจกรรม TPM จึงได้มีการขยายขอบเขตเป้าหมายจากเฉพาะฝ่ายการผลิตไปสู่ “TPM ทั่วทั้งบริษัท” ที่มีเป้าหมายทั่วทั้งบริษัทหรือทุกฝ่ายงาน โดยมีเป้าหมายที่ฝ่ายงานทุกฝ่าย เช่น ฝ่ายวิจัยพัฒนา ผลิต ขาย การบริหารงานทางอ้อมต่างๆ ในปี 1989 จึงได้กำหนดความหมายของ “TPM ทั่วทั้งบริษัท” ขึ้น นอกจากนี้ ก็ยังมี “แนวคิดพื้นฐานของ TPM” ที่ได้สรุปเป็น Keyword ตามคำจำกัดความดังกล่าวดังนี้ “TPM ทั่วทั้งบริษัท” คือ การบำรุงรักษาระบบการบริหารการผลิต    ศาสตราจารย์เกียรติคุณ Kumagai Tomonori แห่ง Nagoya Engineering University ที่เป็นกรรมการตรวจรางวัล TPM Award ได้กล่าวว่า “TPM ทั่วทั้งบริษัท”  คือ การบำรุงรักษาระบบการบริหารการผลิต […]

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.