...

ตอน2 TPM for SME คืออะไร

        เมื่อบริษัทขนาดกลางและย่อมเริ่มทำกิจกรรมอะไรบางอย่าง ก็มักจะมีปัญหาที่เป็นของบริษัทขนาดกลางและย่อมเกิดขึ้นเสมอ โดยทั่วไป ในบริษัทขนาดกลางและย่อมนั้น จะมีพนักงานประมาณ 10 ~ 50 คนเท่านั้น ก็จะมีโครงสร้าง “เป็นทางการ” เช่น ประธานบริษัท, ผู้จัดการโรงงาน, พนักงานหรือว่าทีมงาน Staff ก็มีอยู่ แต่โครงสร้างที่ว่านี้ ยังไม่สามารถพึงพอใจได้ เพราะว่าระดับทักษะของพนักงานนั้น ยังไม่สูงเพียงพอ ในอีกด้านหนึ่งที่หน้างานการบริหารเครื่องจักรที่มี  5ส เป็นพื้นฐาน ก็ยังไม่ดีพอเช่นเดียวกัน           แต่ในขณะที่โครงสร้างอุตสาหกรรมนั้น 99.5% ของผู้ผลิตนั้น เป็นบริษัทขนาดกลางและย่อมอาจจะเรียกว่า บริษัทขนาดกลางและย่อมเหล่านี้ เป็นสิ่งที่สนับสนุนค้ำจุนบริษัทขนาดใหญ่มาตลาด บริษัทเหล่านี้ ต้องประสบกับวิกฤติทางธุรกิจ เพราะการเรียกร้องให้ลดต้นทุนหรือลดราคา การลดจำนวนรวมศูนย์คู่ค้า การลดลงของปริมาณการผลิต การใช้ชิ้นส่วนที่ถูกจากต่างประเทศต่างๆ         เพื่อเป็นมาตรการแก้ไขสภาพแวดล้อมที่เข้มงวดเช่นนี้ ถึงแม้ว่าจะคัดเลือกกิจกรรม เช่น กิจกรรมไคเซ็นการบริหาร หรือ 5ส, […]

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.