...

รุ่นที่ 37 (Quick Change Over) การปรับตั้งเครื่องจักรอย่างรวดเร็วด้วยเทคนิค SMED

หลักสูตร  รุ่นที่ 37 (Quick Change Over) การปรับตั้งเครื่องจักรอย่างรวดเร็วด้วยเทคนิค SMED วันที่จัดอบรม วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 รับจำนวน 20 ท่าน เวลา 09.00 – 16.30 น. (ลงทะเบียนเวลา 08.00 น.) สถานที่จัด       ณ ห้องสัมมนา สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย–ญี่ปุ่น) ซอยพัฒนาการ 18 คำนำ          ทุกวันนี้ลูกค้าต้องการผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ในปริมาณที่พวกเขาต้องการ และคาดหวังว่าจะได้ผลิตภัณฑ์ คุณภาพสูง ราคาถูก และมีการส่งมอบที่รวดเร็วด้วย “การปรับเปลี่ยนเครื่องจักรอย่างรวดเร็ว (SMED/ Quick changeover/Setup Reduction)” ช่วยให้บริษัทสามารถตอบสนองความต้องการเหล่านี้ของลูกค้าได้ ก่อให้เกิดความสูญเปล่าน้อยลง โดยการทำให้เกิดความคุ้มค่าในด้านต้นทุนที่จะผลิตสินค้าด้วยขนาดชุดที่เล็กลง       สมาคมฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของหลักสูตรนี้ เพื่อให้เครื่องจักรทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดต้นทุนด้านการผลิตให้กับบริษัทมากยิ่งขึ้น สิ่งที่คุณจะได้รับ 1. เข้าใจว่าการเปลี่ยนรุ่นอย่างรวดเร็วคืออะไร […]

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.