Lean Kaizen Express ลีน – ไคเซ็นสำหรับการปรับปรุงกระบวนการ รุ่นที่ 25

หลักสูตร  รุ่นที่25  Lean Kaizen Express ลีน – ไคเซ็นสำหรับการปรับปรุงกระบวนการ วันที่จัดอบรม วันศุกรที่ 18 มกราคม 2562  รับจำนวน 20 ท่าน เวลา 09.00 – 16.30 น. (ลงทะเบียนเวลา 08.00 น.) สถานที่จัด       ณ ห้องสัมมนา โรงแรมเดอะแกรนด์ โฟว์วิงส์ คอนเวนชั่น ศรีนครินทร์ คำนำ          การปรับปรุงโดยใช้ Quick & Easy Kaizen เพื่อให้ทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วมในการปรับปรุงทำให้สามารถเพิ่มผลผลิตลดต้นทุนการผลิตโดยยังสามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าได้ดีเหมือนเดิม          Lean Kaizen เป็นเสมือนเครื่องมือในการเพิ่มผลผลิต ที่ใช้กรอบความคิดของ Lean Thinking ผสมผสานกับการปรับปรุงอย่างรวดเร็วแบบ Kaizen Event โดยใช้ Value […]

Quality Maintenance for ZERO DEFECT รุ่นที่ 2

หลักสูตร รุ่นที่ 2  Quality Maintenance for ZERO DEFECT วันที่จัดอบรม วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561   รับจำนวน 20 ท่าน เวลา 09.00 – 16.30 น. (ลงทะเบียนเวลา 08.00 น.) สถานที่จัด       ณ ห้องสัมมนา สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ซอยพัฒนาการ 18 คำนำ          “ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง จะไม่สามารถสร้างขึ้นมาได้ ถ้าพนักงานหน้างานทุกคนไม่สามารถเป็นผู้เชี่ยวชาญในเครื่องจักรที่ตนเอง”            การสร้างคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้สูงสุด คือ การบรรลุเป้าหมายการทำให้ข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์เป็นศูนย์เป็นจริงได้นั้น ได้กลายมาเป็น 1 ใน 3 เป้าหมายหลักขององค์กรที่ได้นำแนวทางการบริหารการบำรุงรักษา ทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม หรือ TPM (Total Productive Maintenance) จะต้องดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว โดยผ่านเสาการบำรุงรักษาเชิงคุณภาพ หรือ […]

Lean Kaizen Express ลีน – ไคเซ็นสำหรับการปรับปรุงกระบวนการ รุ่นที่ 24

หลักสูตร รุ่นที่ 24  Lean Kaizen Express  ลีน – ไคเซ็นสำหรับการปรับปรุงกระบวนการ   วันที่จัดอบรม วันศุกรที่ 28 กันยายน 2561 เวลา 09.00 – 16.30 น. (ลงทะเบียนเวลา 08.00 น.) สถานที่จัด       ณ ห้องสัมมนา โรงแรมเดอะแกรนด์ โฟว์วิงส์ คอนเวนชั่น ศรีนครินทร์ คำนำ         Lean Kaizen เป็นเสมือนเครื่องมือในการเพิ่มผลผลิต ที่ใช้กรอบความคิดของ Lean Thinking ผสมผสานกับการปรับปรุงอย่างรวดเร็วแบบ Kaizen Event โดยใช้ Value Stream Management ในการค้นหา ความสูญเปล่า (Muda) และทำการปรับปรุงโดยใช้ Quick & Easy Kaizen เพื่อให้ทุกคน […]

การปรับปรุงสำนักงาน เพื่อลดความสูญเปล่า ด้วยกิจกรรม Office TPM

หลักสูตร การปรับปรุงสำนักงานเพื่อลดความสูญเปล่าด้วยกิจกรรม Office TPM วันที่จัดอบรม วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.30 น. (ลงทะเบียนเวลา 08.00 น.) สถานที่จัด       ณ ห้องสัมมนา สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ซอยพัฒนาการ 18 คำนำ         TPM มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อปรับปรุงสภาพโรงงานและพัฒนาทักษะของพนักงาน เพื่อให้มีส่วน ร่วมในการลดการเสียของเครื่องจักร ลดของเสียจากการผลิต รวมถึง ความสูญเสียด้านอื่นในการทำงาน          เสา Office TPM เป็นหนึ่งในแปดเสาหลักของ TPM ถือเป็นส่วนสำคัญในการปรับปรุงสำนักงาน ลดความสูญเสียที่ไม่จำเป็นและพัฒนาทักษะการปรับปรุงงานให้กับตัวพนักงานแต่ละคน ซึ่งจะส่งผลให้ลดการปฏิบัติงานที่ไม่จำเป็น รวมถึง สามารถลดต้นทุนในส่วนของสำนักงานได้ สิ่งที่คุณจะได้รับ 1. เข้าใจแนวทางการดำเนินกิจกรรม 7 ขั้นตอนของ AM  ไปใช้ในเสา Office TPM […]