...

รุ่นที่ 55 TPM : Focused Improvement การปรับปรุงงานเพื่อลดความสูญเสีย

หลักสูตร  รุ่นที่ 55 TPM : Focused Improvement การปรับปรุงงานเพื่อลดความสูญเสีย วันที่จัดอบรม วันอังคารที่ 29 มกราคม 2562  รับจำนวน 20 ท่าน เวลา 09.00 – 16.30 น. (ลงทะเบียนเวลา 08.00 น.) สถานที่จัด       ณ ห้องสัมมนา สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ซอยพัฒนาการ 18 คำนำ          ปัจจุบันการบริหารงานด้วยเทคโนโลยี TPM (Total Productive Maintenance)เป็นเครื่องมือการบริหารงานของผู้บริหารในโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อเป็นเส้นทางมุ่งสู่ World Class Manufacturing เพราะมีตัวชี้วัดที่แน่นอนคือ P, Q, C, D, S, M สำหรับกิจกรรม TPM ประกอบด้วย 8 เสาหลักซึ่งแต่ละเสามีเป้าหมายที่แตกต่างกันและเสาหนึ่งที่มีความสำคัญ คือ […]

รุ่นที่ 54 TPM : Focused Improvement การปรับปรุงงานเพื่อลดความสูญเสีย

หลักสูตร รุ่นที่ 54 TPM : Focused Improvement การปรับปรุงงานเพื่อลดความสูญเสีย วันที่จัดอบรม วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561  รับจำนวน 20 ท่าน เวลา 09.00 – 16.30 น. (ลงทะเบียนเวลา 08.00 น.) สถานที่จัด       ณ ห้องสัมมนา สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ซอยพัฒนาการ 18 คำนำ          ปัจจุบันการบริหารงานด้วยเทคโนโลยี TPM (Total Productive Maintenance)เป็นเครื่องมือการบริหารงานของผู้บริหารในโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อเป็นเส้นทางมุ่งสู่ World Class Manufacturing เพราะมีตัวชี้วัดที่แน่นอนคือ P, Q, C, D, S, M สำหรับกิจกรรม TPM ประกอบด้วย 8 เสาหลักซึ่งแต่ละเสามีเป้าหมายที่แตกต่างกันและเสาหนึ่งที่มีความสำคัญ คือ […]

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.