...

สร้างนิสัย

1. “การสร้างนิสัย” คือ      การสร้างนิสัยให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานปฏิบัติงาน  เป้าหมายคือคน   กุญแจของความสำเร็จของ      5 ส.  หัวข้อ “Visual Control” ที่ได้มาโดยผ่านกิจกรรม 5 ส. ได้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องหรือไม่? 2. หลักการกฎเกณฑ์ของการสร้างนิสัย     (1) ประกาศเกณฑ์การกระทำที่พึงปฏิบัติตาม                     ประกาศกฎระเบียบของบริษัท สถานปฏิบัติงานให้ทุกคนได้รับรู้     (2) พัฒนาบุคลากรที่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบได้                      ชี้แนะและฝึกอบรมเกณฑ์การกระทำที่ต้องปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง เพื่อเปลี่ยนนิสัย                  […]

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.