...

ภาพลักษณ์ของ 5 ส.

* เมื่อเกิดเครื่องเสียในหน้างานการผลิตที่ไม่ได้ทำ 5 ส. ช่างซ่อมบำรุงต้องรีบไปที่เก็บอะไหล่อย่างเร่งด่วนเพื่อเอาชิ้นส่วนที่จำเป็นในการซ่อมฟื้นสภาพ “เสียเวลาในการหาอะไหล่ทุกครั้ง” “ของส่งมายังไงก็ยังอยู่อย่างนั้น ไม่ได้มีการแกะออกจากห่อ ข้างในเป็นอะไรก็ไม่รู้” ・ ในที่สุดก็ต้องหยุดเครื่องเป็นเวลานาน ผลิตภาพตกต่ำ ・ ไม่เจออะไหล่ ปรากฏว่า “ของขาด” ・ กลัวของขาดมากจนทำให้มีสต็อคอะไหล่มากเกินไป เมื่อเกิดเครื่องเสียในหน้างานการผลิตที่ทำ 5 ส. มาอย่างดี ช่างซ่อมบำรุงต้องรีบไปที่เก็บอะไหล่อย่างเร่งด่วนเพื่อเอาชิ้นส่วนที่จำเป็นในการซ่อมฟื้นสภาพ พบอะไหล่ทันที  เครื่องจักรก็ฟื้นสภาพได้ กลับสู่การผลิตได้อย่างรวดเร็ว ・ แน่นอนสต็อคอะไหล่ก็มีปริมาณที่เหมาะสม ・ ขอเพียงไม่เกิดเครื่องเสีย งานก็จะสบายขึ้น ・ รู้สึกตัวว่าปัญหาที่แท้จริงคือการเกิดเครื่องเสีย ・ มีเวลาเพียงพอที่จะเข้าไปหาจนพบสาเหตุของเครื่องเสีย และทำการไคเซ็น   เรียบเรียงโดย  อาจารย์ณรงค์เกียรติ  นักสอน ที่ปรึกษา TPM-JIPM

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.