...

ตอน 1 จุดเริ่มกิจกรรม TPM for SME เพื่อผลลัพธ์อันสั้น ด้วยต้นทุนที่ต่ำ

1. ประเด็นปัญหาที่มีอยู่ของบริษัทขนาดกลางและย่อม          ภายใต้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว บริษัทขนาดกลางและย่อมได้ดำเนินการสร้างประสิทธิภาพให้แก่ ค่าจ้างแรงงานหรือการลงทุนเครื่องจักร  ทั้งยัง Restructuring อย่างเอาเป็นเอาตายเพื่อการฟื้นสภาพธุรกิจของตน พร้อมกับการดำเนินการดังกล่าว สิ่งที่บริษัทขนาดกลางและย่อมต้องทำต่อไปคือ การรับรู้สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่บริษัทตัวเองเผชิญอยู่หรือ จุดแข็ง จุดอ่อนของบริษัทตนเอง ดำเนินการบริหารด้วยความเด็ดเดี่ยวจากมุมมองหลายมุมมอง ไม่ยึดติดกับตัวอย่างที่มีมาก่อนหรือวัฒนธรรมการปฏิบัติของบริษัทอื่นหรือในวงการ หมายความว่าเป็น “บริษัทขนาดกลางและย่อมที่เป็นตัวของตัวเอง”   1-1 การเปลี่ยนแปลงการผลิตของอุตสาหกรรมการผลิต          ลักษณะพิเศษของอุตสาหกรรมการผลิตที่เป็นแกนกลางมายาวนานจนถึงช่วงเติบโตในระดับสูง ก็คือ การนำเสนอสินค้ามีคุณภาพสูงด้วยราคาถูกสู่ตลาดด้วย “ความขยันขันแข็ง”  “ความละเอียด” ของคนที่ทำงาน แต่เมื่อจบสิ้นช่วงเติบโตในระดับสูง ได้มีการทบทวนอัตราส่วนของค่าแรงงานในต้นทุน แล้วดำเนินการไปสู่ทิศทางการประหยัดแรงงาน ประหยัดคน ผลลัพธ์ก็คือ มี “การเคลื่อนย้าย Know How” ที่เคยขึ้นอยู่กับคนมาเป็นเครื่องจักร นอกจากนี้ เครื่องจักรก็มีระดับเทคนิคที่สูงขึ้น ทางด้านฮาร์ดจึงเกิดปรากฎการณ์ Black Box ขึ้น นอกจากนี้ การผลิตในต่างประเทศก็ขยายตัวขึ้น ภายในประเทศนั้นมีการจ้างแรงงานชาวต่างประเทศจำนวนมาก ตารางภาพ 1-1  การเปลี่ยนแปลงของการผลิต สภาพการณ์ที่การถ่ายทอด Know […]

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.