...

การปรับปรุงสำนักงาน เพื่อลดความสูญเปล่า ด้วยกิจกรรม Office TPM

หลักสูตร การปรับปรุงสำนักงานเพื่อลดความสูญเปล่าด้วยกิจกรรม Office TPM วันที่จัดอบรม วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.30 น. (ลงทะเบียนเวลา 08.00 น.) สถานที่จัด       ณ ห้องสัมมนา สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ซอยพัฒนาการ 18 คำนำ         TPM มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อปรับปรุงสภาพโรงงานและพัฒนาทักษะของพนักงาน เพื่อให้มีส่วน ร่วมในการลดการเสียของเครื่องจักร ลดของเสียจากการผลิต รวมถึง ความสูญเสียด้านอื่นในการทำงาน          เสา Office TPM เป็นหนึ่งในแปดเสาหลักของ TPM ถือเป็นส่วนสำคัญในการปรับปรุงสำนักงาน ลดความสูญเสียที่ไม่จำเป็นและพัฒนาทักษะการปรับปรุงงานให้กับตัวพนักงานแต่ละคน ซึ่งจะส่งผลให้ลดการปฏิบัติงานที่ไม่จำเป็น รวมถึง สามารถลดต้นทุนในส่วนของสำนักงานได้ สิ่งที่คุณจะได้รับ 1. เข้าใจแนวทางการดำเนินกิจกรรม 7 ขั้นตอนของ AM  ไปใช้ในเสา Office TPM […]

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.