...

ตอน 5 การเตรียมการ Implement TPM for SME

ขั้นตอนของการ Implement TPM for SME (การสร้างระบบเตรียมการ Implement)         การเตรียมการ Implement TPM for SME หมายถึง ก่อนจะถึงการ Kick Off พนักงานทุกคนทำความเข้าใจให้เพียงพอเกี่ยวกับว่า TPM for SME คืออะไร จะกำหนดเป้าหมายหรือวิธีการอย่างไร โดยการพิจารณาถกเถียงกันอย่างจริงจัง “เพื่อให้ทุกคนสามารถดำเนินการกิจกรรมไปได้พร้อมกับการ Kick Off”        อาจจะกล่าวได้ว่า การที่จะ Start Up กิจกรรมได้หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับขั้นตอนการเตรียมการ Implement นี่เอง ขั้นตอนของ TPM for SME นั้น จะมีความแตกต่างตามประวัติความเป็นมาของ Implement กิจกรรมในอดีตของบริษัท จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนที่สอดคล้องกับบริษัทตนเอง ขอให้อ้างอิงตัวอย่างหัวข้อเตรียมการหลักๆ ตาม ตารางภาพ 2-1 ตารางภาพ […]

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.