* เมื่อเกิดเครื่องเสียในหน้างานการผลิตที่ไม่ได้ทำ 5 ส.

ช่างซ่อมบำรุงต้องรีบไปที่เก็บอะไหล่อย่างเร่งด่วนเพื่อเอาชิ้นส่วนที่จำเป็นในการซ่อมฟื้นสภาพ
“เสียเวลาในการหาอะไหล่ทุกครั้ง”
“ของส่งมายังไงก็ยังอยู่อย่างนั้น ไม่ได้มีการแกะออกจากห่อ ข้างในเป็นอะไรก็ไม่รู้”
・ ในที่สุดก็ต้องหยุดเครื่องเป็นเวลานาน ผลิตภาพตกต่ำ
・ ไม่เจออะไหล่ ปรากฏว่า “ของขาด”

・ กลัวของขาดมากจนทำให้มีสต็อคอะไหล่มากเกินไป

เมื่อเกิดเครื่องเสียในหน้างานการผลิตที่ทำ 5 ส. มาอย่างดี

ช่างซ่อมบำรุงต้องรีบไปที่เก็บอะไหล่อย่างเร่งด่วนเพื่อเอาชิ้นส่วนที่จำเป็นในการซ่อมฟื้นสภาพ
พบอะไหล่ทันที  เครื่องจักรก็ฟื้นสภาพได้ กลับสู่การผลิตได้อย่างรวดเร็ว
・ แน่นอนสต็อคอะไหล่ก็มีปริมาณที่เหมาะสม
・ ขอเพียงไม่เกิดเครื่องเสีย งานก็จะสบายขึ้น
・ รู้สึกตัวว่าปัญหาที่แท้จริงคือการเกิดเครื่องเสีย
・ มีเวลาเพียงพอที่จะเข้าไปหาจนพบสาเหตุของเครื่องเสีย และทำการไคเซ็น
 

เรียบเรียงโดย  อาจารย์ณรงค์เกียรติ  นักสอน
ที่ปรึกษา TPM-JIPM