(2) Stage 1 : ทำความเข้าใจ-ทบทวนพื้นฐานของเครื่องจักร

       ทำความเข้าใจโครงสร้าง-การเคลื่อนไหว-การทำงานของเครื่องจักร จากการทำความเข้าใจฟังก์ชันของเครื่องจักร กระจายชิ้นส่วน และเข้าใจฟังก์ชันของชิ้นส่วน สำรวจเกณฑ์สมรรถนะ สำรวจประวัติเครื่องจักร 

       จุดสำคัญของ Stage นี้คือการกำหนดหน่วยย่อยที่สุดในการจัดการเครื่องจักร  อีกทั้งใน Stage นี้ ให้ทำเกณฑ์สมรรถนะให้ชัดเจน แล้วสะสางเป็นเกณฑ์เทคโนโลยี 

      เกณฑ์เทคโนโลยีไม่เพียงเป็นการกำหนดเกี่ยวกับอายุหรือปัญหาของเครื่องจักร ยังเป็นการกำหนดเกณฑ์ในการทำฟังก์ชันของเครื่องจักร 

      ดังนั้น จึงต้องกำหนดไม่เพียงสิ่งแวดล้อมในการใช้งานของเครื่องจักร ยังต้องเสริมด้วยเงื่อนไขในการเดินเครื่องด้วย  ซึ่งจะเป็นพื้นฐานของ Step ต่อ ๆ ไป  ตัวอย่างในการดำเนินการจริงจะแสดงดังผังที่ 1-1

★ การกระจายเครื่องจักรต้องทำถึงแค่ไหน à กำหนดหน่วยย่อยที่สุดของการจัดการเครื่องจักร

      ตอนกระจายเครื่องจักรเป็น unit – ชิ้นส่วน ต้องกำหนดว่าจะกระจายชิ้นส่วนถึงระดับไหน  โดยพื้นฐานแล้ว “การจัดการ” ต้องทำในระดับชิ้นส่วน แต่ “การปฏิบัติงานบำรุงรักษา”ต้องทำในระดับที่จัดซื้อหรือระดับอะไหล่

       <ตัวอย่าง>ตัวอย่างของมอเตอร์ไฟฟ้า

       มอเตอร์ไฟฟ้าจะถูกกระจายเป็น “มอเตอร์ไฟฟ้า – อุปกรณ์ยึด – แบริง – ลูกปืน”

1. กระจายถึงระดับชิ้นส่วน

      ตัวอย่างเช่น เมื่อเกิดข้อบกพร่อง สิ่งสำคัญคือ “สังเกตชิ้นส่วนที่เกิด บันทึกสภาพ-รอบ เป็นต้น”

2. การจัดการให้จัดการใน “ระดับที่จัดซื้อ” ก็พอ

      ในการบำรุงรักษา เครื่องจักรอุปกรณ์ที่ต้องจัดการให้จัดการในระดับที่จัดซื้อก็พอ  ตัวอย่างเช่น ถ้าตามตัวอย่างข้างต้น ถ้าเป็นระดับการจัดซื้อของเครื่องมอเตอร์ไฟฟ้า ก็เป็นหน่วยของมอเตอร์ไฟฟ้าก็พอ แต่ถ้ามีการจัดซื้อแบริงมาซ่อมบำรุง ก็จัดการที่แบริง

เรียบเรียงโดย  อาจารย์ณรงค์เกียรติ  นักสอน
ที่ปรึกษา TPM-JIPM