• ขั้นตอนของการ Implement TPM for SME (การสร้างระบบเตรียมการ Implement)

        การเตรียมการ Implement TPM for SME หมายถึง ก่อนจะถึงการ Kick Off พนักงานทุกคนทำความเข้าใจให้เพียงพอเกี่ยวกับว่า TPM for SME คืออะไร จะกำหนดเป้าหมายหรือวิธีการอย่างไร โดยการพิจารณาถกเถียงกันอย่างจริงจัง “เพื่อให้ทุกคนสามารถดำเนินการกิจกรรมไปได้พร้อมกับการ Kick Off”

       อาจจะกล่าวได้ว่า การที่จะ Start Up กิจกรรมได้หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับขั้นตอนการเตรียมการ Implement นี่เอง ขั้นตอนของ TPM for SME นั้น จะมีความแตกต่างตามประวัติความเป็นมาของ Implement กิจกรรมในอดีตของบริษัท จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนที่สอดคล้องกับบริษัทตนเอง ขอให้อ้างอิงตัวอย่างหัวข้อเตรียมการหลักๆ ตาม ตารางภาพ 2-1

ตารางภาพ 2-1 หัวข้อ 7 ข้อ การเตรียมการหลัก

       นอกจากนี้ ในการเริ่ม implement จนถึง kick off นั้น ต้องใช้เวลา 3 เดือน หากขั้นตอนการเตรียมการไม่สมบูรณ์แล้ว จะทำให้กิจกรรมโดยรวมหยุดชะงักหรือไม่ก้าวหน้าได้ จึงต้องเตรียมการให้ดีเพียงพอ แล้วดำเนินการตามแผน ตามตัวอย่างใน ตารางภาพ 2-2

ตารางภาพ 2-2 แผน 3 เดือน การ Implement กิจกรรม TPM for SME

1. ประกาศเจตนารมณ์การตัดสินใจ Implement TPM for SME

1-1 วัตถุประสงค์

       การจะทำกิจกรรมได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการตัดสินใจ และความมุ่งมั่นของผู้บริหารสูงสุด การประกาศเจตนารมณ์การตัดสินใจ Implement นั้น ประเด็นต่างๆ ข้างล่างนี้ มีความสำคัญอย่างมาก 

       1.พนักงานทุกคนตั้งแต่ผู้บริหารสูงสุดจนถึงพนักงานหน้างานรู้ถึงการ Implement TPM for SME

       2.การประกาศเจตนารมณ์การตัดสินใจ Implement ของผู้บริหารสูงสุดนั้น เป็นการประกาศการตัดสินใจของผู้บริหารสูงสุด (ไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้) 

       3.พนักงานทุกคน ก่อนถึงการ Kick Off ต้องทำความเข้าใจถึงความจำเป็นและความ สำคัญว่าทำไมบริษัทของเรา (โรงงาน) จึงต้อง Implement TPM และมีความเข้าใจว่ามีความคาดหวังอะไรบ้าง

       4.พนักงานทุกคนสามารถที่จะเขียน “ภาพที่ควรจะเป็น” (ของบริษัท, โรงงาน, ตนเอง) รับรู้สภาพความเป็นจริง แล้วสามารถตั้งเป้าหมายของตนเองได้ (มีความมุ่งมั่น, มีทักษะ และมีสถานที่ปฏิบัติ) เกี่ยวกับ “ภาพที่ควรจะเป็น” นั้น จำเป็นต้องสามารถแสดงความชัดเจน เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และเป็นรูปธรรม

      แต่“ การพูดนั้นง่าย แต่การทำนั้นยาก” ดังตัวอย่างข้างล่างนี้    

       TPM for SME นั้น คือ การทบทวนวิธีการทำงานในอดีต เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกบริษัท ดำเนินการด้วยแนวคิดที่ว่าเป็นการยกระดับ เพื่อ “การอยู่รอด, การได้ชัยชนะ” ทางด้านการบริหารโรงงานนั้น จะต้องมีบทบาทในการสร้างฐานการบริหารธุรกิจ เพื่อยกระดับไปสู่สภาพที่คาดหวัง คือ “การเพิ่มกำไรและประสิทธิภาพการผลิต”      

       กิจกรรมนั้น จะต้องเป็นการดำเนินการที่ทุกคนมีส่วนร่วม ตั้งแต่พนักงานประจำรวมถึงพนักงานชั่วคราว พิเศษทุกๆ คนเท่านั้น จึงจะสามารถสร้างผลงานที่ยิ่งใหญ่ได้ ดังนั้นเพื่อการประสาน Vector ต่างๆ ให้เป็นหนึ่งเดียวนั้น 

       การประกาศการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูงจึงเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ ถ้าหากว่า ความคิดของผู้บริหารสูงสุดไม่มีความชัดเจน ก็ยากที่จะสร้างระบบความร่วมมือที่แท้จริง การตัดสินใจที่เหนียวแน่นไม่เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสูงสุดเท่านั้น จึงจะได้รับความร่วมมือและสนับสนุนอย่างแท้จริง

1-2 วิธีการ

       1.ผู้บริหารสูงสุดประกาศการตัดสินใจในที่ประชุม แล้ว Consensus ผู้บริหารทุกคน แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความจำเป็นและความสำคัญ รวมถึงผลลัพธ์ว่าทำไมบริษัทของเรา (โรงงาน) จึงจำเป็นต้อง Implement TPM for SME

       2.ในที่ประชุมนั้น ผู้บริหารสูงสุดจะประกาศการตัดสินใจ Implement TPM for SME มีความชัดเจนว่า บริษัทนั้นคาดหวังอะไร

       3.สำหรับพนักงานแล้ว พนักงานทุกคนจะมีสถานที่ร่วมกัน ในการประกาศเจตนารมณ์การตัดสินใจ Implement (เช่น การประชุมเช้า – ช่วงพักเที่ยง – การศึกษาการ Implement) ในเวลาเดียวกัน จะต้องมีการแสดงให้เห็นชัดถึงความจำเป็น ความสำคัญ และผลลัพธ์ว่าทำไมจึงต้อง Implement TPM for SME นอกจากนี้ กิจกรรมนั้นจะต้องประกาศเจตนารมณ์ที่ชัดเจนว่าจะต้องเป็นกิจกรรมของหน้างาน พนักงานที่หน้างาน คือ ตัวเอกในกิจกรรม

1-3 จะต้องมีอะไรบ้าง

ในการประกาศเจตนารมณ์การตัดสินใจนั้น จะต้องมีอย่างน้อย 4 ประการดังต่อไปนี้

       (1)   ขณะนี้ ทำไมจึงต้อง Implement TPM for SME เพื่อเป็นเหตุผลที่มาของการ Implement ให้ทำการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่รายรอบบริษัท (สภาพการณ์ทางสังคม, สภาพการณ์ทางเศรษฐกิจ) ทำความชัดเจนถึงประเด็นปัญหาของโรงงานที่เป็นที่คาดหวังภายในบริษัท และอธิบายความจำเป็นของการ Implement 

       (2)   ต้องการให้โรงงานเป็นอย่างไร จากการทำกิจกรรม จากมุมมองระยะสั้นและระยะยาว ต้องการสร้างโรงงานอย่าไร ให้ทำความชัดเจนต่อภาพที่ควรจะเป็นของโรงงาน พร้อมกับสร้างวัฒนธรรมบริษัทให้สอดคล้องกัน ให้มีความชัดเจนว่าจะต้องทำอย่างไร

       (3)   จะดำเนินการกิจกรรมด้วยระบบอย่างไร ทบทวนจุด บกพร่องของการรณรงค์ทั่วทั้งบริษัทในอดีต ประกาศการท้าทายใหม่ในการดำเนินการในอนาคต ด้วยระบบที่ทุกคนมีส่วนร่วม พร้อมกับเรียกร้องความร่วมมือของพนักงานทั้งหมด 

       (4)   ประกาศการตัดสินใจที่ไม่เปลี่ยนแปลง ในการ Implement และดำเนินการจะต้องประกาศการตัดสินใจที่หนักแน่นไม่เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสูงสุด ประกาศเจตนารมณ์การตัดสินใจที่ไม่เปลี่ยนแปลง   

แสดงตัวอย่างการประกาศเจตนารมณ์การ Implement ตาม ตารางภาพ 2-3
ตารางภาพ 2-3 ตัวอย่างการประกาศเจตนารมณ์การ Implement

 

การประกาศเจตนารมณ์การ Implement TPM for SME

ถึงพนักงานทุกคน              ปี      เดือน      วันที่     
ประธานกรรมการ การประกาศเจตนารมณ์ Kick Off “TPM for SME (5S) เพื่อบุกเบิกอนาคต”

ในวันนี้ บริษัทได้เริ่ม “TPM (กิจกรรม 5ส) ของบริษัทขนาดเล็ก”     
1. ชื่อ “กิจกรรม TPM for SME เพื่อบุกเบิกอนาคต”  
2. ระยะเวลา 2 ปี 
3. ทุกคนมีส่วนร่วม 
4. วัตถุประสงค์
(1) ปฏิรูปจิตใจ
(2) สร้างสภาพแวดล้อมที่ทำงานที่มีความสดใจมีเสน่ห์ 
5. ที่ปรึกษา บริษัท JIPM Solution จำกัด

ทำไมจึงต้อง “TPM for SME (5S) ของบริษัทขนาดเล็ก”     
       หน้างานการผลิตของบริษัทนั้น มีปัญหาวิธีการวางสินค้าระหว่างผลิต หรือเครื่องมือ พื้นสกปรกด้วยน้ำมัน เพราะการทำความสะอาดทำไม่ทั่วถึง ในการแสดงให้เห็นเกี่ยวกับ  “การปฏิรูปที่ทำงาน” 
       “การปฏิรูปจิตใจ” ที่จำเป็นสำหรับบริษัทของเรา โดยกิจกรรมที่เป็นรูปธรรมนั้น การใช้ TPM for SME น่าจะทำให้ดำเนินการได้ง่ายขึ้น นอกจากนั้น ยังเป็นการเพื่มความเชื่อถือจากลูกค้าหรือการสร้างสภาพแวดล้อมที่ทำงานที่สดใส มีเสน่ห์ รวมถึงทุกคนสามารถที่จะทำงานได้อย่างสะดวกสบายอีกด้วย   
      แต่“ การพูดนั้นง่าย แต่การทำนั้นยาก” ดังตัวอย่างข้างล่างนี้      
       “TPM for SME นั้น คือการเรียกร้องพื้นฐานการทำงานต่อคน โดยให้ปฏิบัติตามสิ่งที่ได้กำหนด เมื่อได้ลองทำแล้วจะเข้าใจ ใน TPM for SME นั้นจะมีพลังที่ไม่น่าเชื่อในการเปลี่ยนพฤติกรรมและจิตสำนึกของคนได้” 
       “รายละเอียดของกิจกรรมนั้น เป็นเรื่องที่ง่ายๆ เมื่อได้ลองทำดูก็จะเริ่มรู้ถึงจุดดีของกิจกรรม”      
       “เมื่อได้ลองเริ่มต้นดู ก็จะรู้ว่าเป็นกิจกรรมที่ไม่สามารถทำได้ง่ายๆ มีความลึกซึ้งอยู่มาก”  
       ที่สำคัญจะลองทำในรูปแบบของบริษัทเรา แต่ที่สำคัญ คือ ต้องยอมรับไว้ว่าต้องมีการทำอย่างต่อเนื่อง มนุษย์นั้นเกิดมาล้วนแต่ขี้เกียจ แต่ในอีกด้านหนึ่งความดีของการทำงาน คือ การสร้างบุคลิกของคนขึ้น สร้างวัฒนธรรมในเวลาต่อมาจะกลับไปสู่จุดเริ่มต้น มุ่งสร้างบริษัทที่ดีขึ้น ทุกๆ คนมาช่วยกันทำกิจกรรม “TPM for SME (5S) เพื่อบุกเบิกอนาคต” ของบริษัทเรากันเถอะ

 

 

 

 

 

 

เรียบเรียงโดย  อาจารย์ณรงค์เกียรติ  นักสอน
ที่ปรึกษา TPM-JIPM