นิยามของ TPM

1、มีเป้าหมายเพื่อสร้างระบบองค์กรที่มุ่งสร้างประสิทธิภาพของระบบการผลิต (โดยรวม) อย่างถึงที่สุด

2、สร้างกลไกป้องกัน Loss ทุกชนิดล่วงหน้าโดยเน้นหน้างานจริง (Genba) และ ของจริง (Genbutsu) เพื่อทำให้ อุบัติเหตุเป็นศูนย์

ของเสียเป็นศูนย์  เครื่องจักรขัดข้องเป็นศูนย์” ตลอด Life cycle ของระบบการผลิตโดยรวม

3、ทุกหน่วยงานต้องมีส่วนร่วม ตั้งแต่หน่วยงานการผลิต ตลอดจนหน่วยงานพัฒนา การตลาด และการบริหาร เป็นต้น

4、ทุกคนตั้งแต่ผู้บริหารจนถึงพนักงานหน้างานมีส่วนร่วมอย่างจริงจัง และมุ่งมั่น

5、เพื่อให้บรรลุการที่ Loss เป็นศูนย์ด้วยกิจกรรมกลุ่มย่อยแบบสามเหลี่ยมทับซ้อน

ปรัชญาพื้นฐานของ TPM

1) สร้างโครงสร้างบริษัทที่ทำกำไร

เสาะแสวงหาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ โดยทำให้  อุบัติเหตุ 0 ・ ของเสีย 0 ・ เครื่องเสีย 0

2)ปรัชญาของการป้องกัน (การป้องกันล่วงหน้า)  MP ・PM ・CM

3)ทุกคนมีส่วนร่วม (การบริหารแบบมีส่วนร่วม ยกย่องบุคคล) องค์กรกลุ่มย่อยแบบคาบเกี่ยว การบำรุงรักษาด้วยตนเองของผู้ปฏิบัติงาน

4)เน้นสถานที่จริง (Genba) ของจริง (Genbutsu)

ทำให้เครื่องจักรอยู่ใน “สภาพที่ควรเป็น”, Visual Control, สร้างที่ทำงานที่สะอาด

5)การสร้างสามัญสำนึก (Commonsense) ให้เกิดการพัฒนา เติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยมุมมองแนวคิดในการพัฒนาตัวเอง

TPM คือ : การสร้างกลไกที่สามารถรักษาไว้ซึ่งสภาพที่สุดยอดอยู่เสมอของระบบการผลิต

โดยการสร้างระบบการค้นหา Loss ทุกรูปแบบ แล้วทำให้ “Loss เป็นศูนย์”

และ “ป้องกันการเกิดซ้ำ ป้องกันล่วงหน้าก่อนเกิด” โดยทุกคนมีส่วนร่วมในการสร้างกลไกนั้น

T              : Total

P              : Productive (Production)

M             : Maintenance (Management) 

 


เรียบเรียงโดย  อาจารย์ณรงค์เกียรติ  นักสอน
ที่ปรึกษา TPM-JIPM