...

ตอน 2 ระบบการผลิตแบบลีน (Lean)

“นำปรัชญาใหม่มาใช้…. เราอยู่ในยุคเศรษฐกิจใหม่”  เป็นคำกล่าวของ W. Edwards Deming       การผลิตแบบลีน หรือที่เรียกว่าระบบการผลิตของโตโยต้า หมายถึง การทำสิ่งต่างๆ ได้มากขึ้นโดยใช้เวลาน้อยลง พื้นที่น้อยลง ใช้กำลังคนน้อยลง เครื่องจักรน้อยลง ใช้วัสดุน้อยลง ในขณะที่เราสามารถส่งมอบสิ่งที่ลูกค้าต้องการ ในเวลาที่เขาต้องการ ด้วยคุณภาพและต้นทุนที่แข่งขันได้  หนังสือสำคัญสองเล่มที่นิยมใช้คำว่าลีน Machine that Changed  the world โดย James Womack, Daniel Jones และ Daniel Roos.จัดพิมพ์โดย Simon & Schuster ในปี 1990 Lean Thinking โดย James Womack และ Daniel Jones จัดพิมพ์โดย Simon & Schuster ในปี 1996         แม้ว่าหลักการแบบลีนจะมีรากฐานมาจากการผลิต แต่ว่าหลักการเหล่านี้นำไปใช้ในงานบริการก็ได้ […]

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.