...

ตอน 1 กำเนิดของการผลิตแบบลีน

         มีความเป็นไปได้ที่เราจะปรับปรุงระบบการผลิตของเราที่ Toyota   คุณ Eiji Toyoda ทายาทของตระกูล Toyoda ได้กล่าวที่โรงงาน Ford Rouge ประมาณปี 1950 แนวคิดใหม่ที่ได้นี้เป็นการจัดการกับปัญหาที่เป็นรูปธรรมซึ่งการเรียนรู้แล้วเอาไปลองทำ  เพื่อให้เข้าใจการผลิตแบบลีน เราจำเป็นต้องเข้าใจระบบการผลิตจำแบบ Mass Production ก่อน จากประวัติศาสตร์ของระบบการผลิต การผลิตแบบงานฝีมือ (Craft Production)        ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการซื้อรถในปี 1900 คุณจะต้องไปเยี่ยมผู้ผลิตที่ผลิตแบบงานฝีมือในท้องถิ่นที่คุณอยู่  เจ้าของร้าน ซึ่งปกติแล้วจะเป็นผู้ประกอบการที่ทำงานด้านการผลิตและการซ่อม จะใช้ Idea ของคุณ มาเป็นแบบร่างในการสร้าง  เวลาหลายเดือนต่อมาคุณจะได้รถของคุณ คุณจะทดสอบมันบนท้องถนนพร้อมกับช่างผู้ที่จะปรับเปลี่ยนตามที่คุณต้องการ  รถก็คงจะไม่เหมือนใครและต้นทุนก็จะสูงตามไปด้วย  แต่คุณอาจรู้สึกพอใจกับการได้ติดต่อโดยตรงกับผู้ผลิตและทีมงานของเขา การผลิตงานฝีมือมีลักษณะดังต่อไปนี้ • แรงงานที่ประกอบด้วยผู้ประกอบการกึ่งอิสระที่มีทักษะด้านการออกแบบ การสร้างชิ้นส่วน และประกอบ • รูปแบบการสร้างต้องอาศัย  ร้านขายเครื่องจักรขนาดเล็กๆ ส่งให้ผู้ประกอบชิ้นส่วนส่วนใหญ่ เจ้าของ/ผู้ประกอบการต้องทำหน้าที่ประสานงานกันกับกระบวนการในการติดต่อโดยตรงกับผู้รับเหมา คนงาน และลูกค้า • เครื่องเอนกประสงค์.  […]

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.